Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 Ad 1/2017 - 97Usnesení KSBR ze dne 02.02.2017

Prejudikatura

6 Ads 88/2010 - 194

Na 50/2005 - 25

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 Ads 71/2017

přidejte vlastní popisek

30 Ad 1/2017 - 97

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Ing. Veroniky Baroňové a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobkyně: L. H., proti žalované: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, se sídlem Orlická 4, Praha 3, v řízení o žalobě na obnovu řízení,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se podanou žalobou, doručenou zdejšímu soudu dne 5. 1. 2017, domáhá obnovy řízení proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2016, č. j. 36 Ad 15/2015 - 71. Tímto rozsudkem, který nabyl právní moci dne 5. 10. 2016, byla zamítnuta žaloba žalobkyně směřující proti rozhodnutí Rozhodčího orgánu žalované ze dne 18. 3. 2015, ag. č. RO/12820/09/Ld. Řízení o kasační stížnosti podané proti tomuto rozsudku je u Nejvyššího správního soudu vedeno pod sp. zn. 6 Ads 268/2016.

Žalobkyně v podané žalobě navrhla, aby krajský soud vydal usnesení, kterým povolí obnovu řízení ve věci rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2016, č. j. 36 Ad 15/2015 - 71; a aby v obnoveném řízení vydal rozhodnutí, kterým tento rozsudek, jakož i rozhodnutí Rozhodčího orgánu žalované ze dne 18. 3. 2015, ag. č. RO/12820/09/Ld, zruší.

Podle § 111 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), řízení ukončené pravomocným rozsudkem se na návrh účastníka obnoví, jestliže vyšly najevo důkazy nebo skutečnosti, které bez jeho viny nebyly nebo nemohly být v původním řízení uplatněny, popřípadě bylo jinak rozhodnuto o předběžné otázce, jestliže výsledek obnoveného řízení může být pro něj příznivější.

Podle § 114 odst. 1 s. ř. s. dále platí, že obnova řízení je přípustná jen proti rozsudku vydanému v řízení a) o ochraně před zásahem správního orgánu, b) ve věcech politických stran a politických hnutí. Je tedy zřejmé, že v případě návrhu žalobkyně, který směřuje proti rozsudku zdejšího soudu vydanému v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, není obnova řízení přípustná (§ 114 odst. 1 s. ř. s. a contrario).

Podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže je podle tohoto zákona nepřípustný. Protože žalobkyně podala žalobu, která není dle § 114 s. ř. s. přípustná, postupoval soud podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. a žalobu odmítl, aniž se mohl zabývat její důvodností.

Soud neprojednával věc samu, a proto mohl rozhodnout bez jednání (§ 49 odst. 1, věta prvá, s. ř. s. a contrario).

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat do dvou týdnů po jeho doručení kasační stížnost. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 2. února 2017

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru