Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 32/2011 - 84Usnesení KSBR ze dne 07.09.2011

Prejudikatura

2 As 34/2008 - 90

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
5 As 124/2011 (zamítnuto)

přidejte vlastní popisek

30 A 32/2011 – 84

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Petra Polácha a JUDr. Jany Kubenové v právní věci žalobce Statutárního města Zlína, se sídlem ve Zlíně, nám. Míru 12, proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, za účasti Ing. L. M., v řízení o žalobě ze dne 21.3.2011

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácen z účtu Krajského soudu v Brně soudní poplatek ve výši 2 000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21.3.2011 se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 20.1.2011, č.j. KUZL/2249/2011, kterým byl přezkoumán na základě stížnosti osoby zúčastněné na řízení Ing. L. M. postup Magistrátu města Zlína při vyřizování žádosti o informace ze dne 25.8.2010, bez č.j. a sp.zn., která byla vyřízena výzvou k úhradě nákladů na poskytnutí informací ze dne 3.12.2010, zn. S00JP00M8HV8 tak, že v souladu s ust. § 16a odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSPI“) se Magistrátu města Zlína přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí zjednal nápravu, pokud jde o úhradu za poskytnutí informací na základě žádosti Ing. L. M. ze dne 25.8.2010, bez č.j. a sp.zn. (žádost vyřízena výzvou k úhradě nákladů na poskytnutí informací ze dne 3.12.2010, zn. S00JP00M8HV8), a to tak, aby byla požadovaná úhrada v souladu s právními předpisy. Žalobce dále žádal přezkoumání zákonnosti rozhodnutí žalovaného ze dne 11.3.2011, č.j. KUZL/14366/2011, kterým byl přezkoumán na základě stížnosti osoby zúčastněné na řízení Ing. L. M. postup Magistrátu města Zlína při vyřizování žádosti o informace ze dne 25.8.2010, bez č.j. a sp. zn., která byla vyřízena výzvou k úhradě nákladů na poskytnutí informací, vyhotovenou dne 4.2.2011, k poštovní přepravě podanou dne 7.2.2011, zn. S00JP00M8HV8 tak, že v souladu s ust. § 16a odst. 7 písm. c) ZSPI se Magistrátu města Zlína přikazuje, aby do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnut zjednal nápravu ve věci poskytnutí informací na základě žádosti Ing. L. M. ze dne 25.8.2010, bez č.j. a sp. zn. (žádost vyřízení výzvou k úhradě nákladů na poskytnutí informací, vyhotovenou dne 4.12.2011, k poštovní přepravě podanou dne 7.2.2011, zn S00JP00M8HV8), a to tak, že Ing. L. M. požadované informace poskytne bezplatně.

pokračování
30 A2
32/2011

V projednávané věci však soud nebyl oprávněn přistoupit k meritornímu přezkumu žalobou napadených úkonů žalovaného z následujících důvodů.

V dané věci se žalobce dožaduje přezkumu zákonnosti shora citovaných úkonů žalovaného, který rozhodoval na základě stížnosti osoby zúčastněné na řízení Ing. L. M. proti postupu Magistrátu města Zlína při vyřizování žádosti o informace ze dne 25.8.2010, bez č.j. a sp.zn., která byla vyřízena výzvou k úhradě nákladů na poskytnutí informací ze dne 3.12.2010, zn. S00JP00M8HV8 a ze dne 4.2.2011, zn. S00JP00M8HV8, a to na základě ust. § 16a odst. 7 písm. c) ZSPI, podle něhož nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odst. 1 písm. d) (kde je uvedeno, že stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace může podat žadatel, který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší, než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjedná nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávním celkem v samostatné působnosti.

Otázkou, zda rozhodnutí o stížnosti podle ust. § 16a odst. 7 ZSPI jsou rozhodnutími, která by správní soud byl oprávněn přezkoumávat, se zabýval zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb. o rozhodování některých kompetenčních sporů (viz jeho usnesení ze dne 15.9.2010, č.j. Konf 115/2009-34, který dovodil, že samotná informace o tom, kolik činí požadovaná výše úhrady a ani rozhodnutí o stížnosti proti výši částky, nejsou rozhodnutími, která by správní soud přezkoumával). Stejný právní názor vysloví Nejvyšší správní soud v usnesení rozšířeného senátu ze dne 21.9.2010, č.j. 2 As 34/2008 – 90, který dovodil, že sdělení podle § 17 odst. 3, jakož i rozhodnutí o stížnosti podle § 16a odst. 7 ZSPI, nejsou rozhodnutími ve smyslu ust. § 65 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), ani rozhodnutími správního orgánu ve věci soukromoprávní (§ 68 písm. b) s.ř.s.). Krajský soud v Brně se s citovanými právními názory plně ztotožňuje.

Z uvedených důvodů dopadá na projednávanou věc kompetenční výluka ve smyslu ust. § 70 písm. a) s.ř.s., podle něhož ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími ve smyslu legislativní zkratky, použité v § 65 odst. 1 s.ř.s., podle něhož, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popř. vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. je žaloba nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Na základě uvedených skutečností soud proto postupem ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. d) s.ř.s. návrh jako nepřípustný odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno, nebo žaloba odmítnuta.

pokračování
30 A3
32/2011

O vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci bylo rozhodnuto podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s. ř. s.).

V Brně dne 7.9.2011

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru