Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 18/2013 - 68Usnesení KSBR ze dne 14.02.2013

Prejudikatura

4 Azs 3/2004


přidejte vlastní popisek

30A 18/2013 - 68

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Jany Kubenové a JUDr. Viktora Kučery v právní věci žalobkyně I. Š., zastoupené JUDr. Františkem Brtnickým, advokátem, se sídlem v Praze 8, Havránkova 1181/4, proti žalovanému Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 26.4.2012, č.j. KUJI 28818/2012, spis. zn. ODSH 440/2012 Pe

takto:

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 2.7.2012, vedenou u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 30 A 57/2012, se žalobkyně domáhala vydání rozsudku, kterým by soud zrušil rozhodnutí žalovaného ze dne 26.4.2012, č.j. KUJI 28818/2012, spis. zn. ODSH 440/2012 Pe. Žalobní návrh byl však označen tak, že směřuje proti dalšímu rozhodnutí žalovaného, a to ze dne 25.6.2012, č.j. KUJI 44091/2012, Spis. zn. 630/2012-Pe a proti rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 3.5.2012, č.j. MMj/OD/8015/2012-3 51614/2012/MMJ. Dále bylo v žalobě zmiňováno rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy ze dne 3.5.2012, č.j. MM/OD/88015/2012-3 51614/2012/MMJ, dále bylo tvrzeno, že napadeným rozhodnutím je rozhodnutí žalovaného ze dne 25.6.2012, č.j. KUJI 44091/2012, Spis. zn. ODSH 630/2012 Pe a rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, bez uvedení data vydání, č.j. MMJ/OD/7899/2012-3 53893/2012/MMJ a žalobkyně konečně na výzvu soudu zaslala kopii rozhodnutí žalovaného ze dne 25.6.2012, označeného jako č.j. KUJI 44091/2012, Spis. zn. ODSH 630/201 Pe. V předmětné žalobě tak bylo zmíněno celkem šest rozdílně označených správních rozhodnutí; z žaloby nebylo zřejmé, zda a která správní rozhodnutí žalobkyně žalobou skutečně napadá, případně zda a u jakých žalobkyní označených správních rozhodnutí se jedná o písařskou chybu (písařské chyby) při jejich označení. Žalobkyně byla proto vyzvána usnesením zdejšího soudu ze dne 7.8.2012, č.j. 30 A 57/2012 – 36, aby uvedený nedostatek ve stanovené lhůtě odstranila. V podání ze dne 11.9.2012, kterým reagovala na citované usnesení Krajského soudu v Brně, žalobkyně m.j. uvedla, že se předmětnou žalobou dožaduje zrušení i jiných správních rozhodnutí, než v petitu původní žaloby uvedeného rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 26.4.2012, č.j. KUJI 28818/2012, spis. zn. ODSH 440/2012-Pe a tyto další správní rozhodnutí označila následovně:

A) rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze dne 8.9.2011, č.j. MMJ/OD/13159/2011-18 116823/2011/MMJ, B) rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina ze dne 5.3.2012, č.j. KUJI 16061/2012 Spis. zn. ODSH 217/2012-Pe, jemu předcházející rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ze dne 24.1.2012, č.j. MMJ/OD/27190/2011-9 10352/2012/MMJ a jemu předcházející rozhodnutí téhož správního orgánu ze dne 16.11.2011, č.j. MMJ/OD/27190/2011-1, 145952/2011/MMJ, C) rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 19.7.2012, č.j. KUJI 49664/2012 Spis. zn.: ODSH 674/2012-Pe a jemu předcházející rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy ze dne 31.5.2012, č.j. MMJ/OD/7899/2012-6 62872/2012/MMJ a jemu předcházející rozhodnutí téhož správního orgánu ze dne 18.4.2012, č.j. MMJ/OD/7899/2012-1, 45088/2012/MMJ a

D) rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 25.6.2012, č.j. KUJI 44091/2012 Spis. zn.: ODSH 630/2012-Pe a jemu předcházející rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze dne 3.5.2012, č.j. MMJ/OD/8015/2012-3 51614/2012/MMJ.

Usnesením ze dne 19.12.2012, č.j. 30 A 57/2012 – 70, nepřipustil Krajský soud v Brně změnu návrhu na zahájení řízení, spočívající v rozšíření napadených rozhodnutí o: 1. rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze dne 8.9.2011, č.j. MMJ/OD/13159/2011-18 116823/2011/MMJ 2. rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 5.3.2012, č.j. KUJI 16061/2012, Spis. zn.: ODSH 217/2012 Pe a jemu předcházející rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze dne 24.1.2012, č.j.: MMJ/OD/27190/2011-9 10352/2012/MMJ a jemu předcházející rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze dne 16.11.2011, č.j.: MMJ/OD/27190/2011-1 145952/2011/MMJ 3. rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne 19.7.2012, č.j. KUJI 49664/2012, Spis. zn.: ODSH 674/2012 Pe a jemu předcházející rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze dne 31.5.2012, č.j. MMJ/OD/7899/2012-6 62872/2012/MMJ a jemu předcházející rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze dne 18.4.2012, č.j.: MMJ/OD/7899/2012-1 45088/2012/MMJ.

Z předmětné žaloby vyplývá, že tato je spojením dvou žalob, směřujících proti samostatným správním rozhodnutím žalovaného; jedná se o rozhodnutí ze dne 25.6.2012, č.j. KUJI 44091/2012, Spis. zn. 630/2012 Pe (včetně rozhodnutí Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy, ze dne 3.5.2012, č.j. MMJ/OD/8015/2012-3 51614/2012/MMJ) a dále ze dne 26.4.2012, č.j. KUJI 28818/2012, spis. zn. ODSH 440/2012 Pe, přičemž ve vztahu k posledně citovanému napadenému rozhodnutí žalovaného nebyla přes výzvu k odstranění vad žaloby uplatněna žádná konkrétní žalobní námitka a rovněž přes výzvu soudu nebylo doposud toto rozhodnutí žalobkyní předloženo. Pokud jde o prvně zmiňované napadené rozhodnutí žalovaného, žaloba obsahuje vůči němu směřující žalobní body a toto rozhodnutí též bylo soudu v kopii zasláno.

Jak již dříve konstatoval Krajský soud v Brně v usnesení ze dne 25.1.2013, č.j. 30 A 57/2012 – 72, kterým vyloučil žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru dopravy a silničního hospodářství ze dne 26.4.2012, č.j. KUJI 28818/2012, spis. zn. ODSH 440/2012 Pe, k samostatnému projednání, je zřejmé, že ve vztahu k žalobě proti posledně citovanému rozhodnutí žalovaného nebyly doposud přes výzvu splněny podmínky, za nichž je možné žalobu meritorně projednat. Navíc se jednalo o situaci, kdy původní žaloba napadala dvě samostatná správní rozhodnutí a Krajský soud v Brně proto citovaným usnesením vyloučil rozhodnutí žalovaného ze dne 26.4.2012, č.j. KUJI 28818/2012, spis. zn. ODSH 440/2012 Pe, k samostatnému projednání, přičemž tato věc je vedena pod spis. zn. 30 A 18/2013.

V posledně citovaném rozhodnutí Krajský soud v Brně m.j. vyslovil, že ve vztahu k druhému žalobou napadenému rozhodnutí žalovaného brání soudu k dalšímu projednání prozatím neodstraněný nedostatek vytčený usnesením soudu ze dne 7.8.2012, č.j. 30 A 57/2012 – 36; soud dále také uvedl, že ve vyloučené věci se bude zabývat otázkou, zda jsou splněny podmínky pro odmítnutí žaloby z důvodů neodstranění jejích nedostatků, přičemž žalobkyně byla poučena o tom, že má možnost ještě žalobu řádně doplnit, a to do doby vydání usnesení o odmítnutí žaloby v nově vyloučené věci. Žalobkyně však přes výzvu k odstranění vad žaloby a přes citované upozornění vady žaloby vytčené v usnesení zdejšího soudu ze dne 7.8.2012, č.j. 30 A 57/2012 – 36, neodstranila.

Věcnému projednání žaloby brání nedostatek obsahových náležitostí, a to uvedení dne doručení či jiného oznámení napadeného rozhodnutí žalobkyni, označení výroku rozhodnutí, které žalobkyně napadá, uvedení žalobních bodů, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobkyně napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné a žalobkyně soudu doposud ani nepředložila opis napadeného rozhodnutí. Podle ust. § 71 s.ř.s. přitom platí, že žaloba kromě obecných náležitostí podání (§ 37 odst. 2 a 3) musí obsahovat a) označení napadeného rozhodnutí a den jejího doručení nebo jiného oznámení žalobci, b) označení osob na řízení zúčastněných, jsou-li žalobci známy, c) označení výroků rozhodnutí, které žalobce napadá, d) žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobce napadené výroky rozhodnutí za nezákonné nebo nicotné, e) jaké důkazy k prokázání svých tvrzení žalobce navrhuje provést, f) návrh výroku rozsudku. Podle ust. § 71 odst. 2 věta první s.ř.s. dále platí, že žalobce má povinnost připojit k žalobě jeden opis napadeného rozhodnutí.

Ze zákona vyplývá, že žaloba musí obsahovat alespoň jeden žalobní bod (viz smysl druhé věty § 71 odst. 2 s.ř.s.). Pokud žádný žalobní bod žaloba neobsahuje, může být tento nedostatek podmínek v řízení odstraněn, a to ve lhůtě pro podání žaloby, jak vyplývá z ust. § 71 odst. 2 s.ř.s. Zákonem přitom není dána povinnost soudu v takovém případě vyzývat žalobce k odstranění těchto vad ve smyslu § 37 odst. 5 s.ř.s., neboť takto široce pojímaná povinnost soudu by zjevně odporovala zmíněné zásadě dispoziční a rovněž zásadě koncentrace řízení, v souladu s nimiž je tento typ řízení koncipován (viz rozsudek Nejvyššího správní soudu ze dne 27.2.2004, č.j. 4 Azs 3/2004 – 48, www.nssoud.cz). Přesto zdejší soud s ohledem na nejasně koncipovanou žalobu (viz především úvodní část odůvodnění tohoto usnesení) vyzval žalobkyni v usnesení ze dne 7.8.2012, č.j. 30 A 57/2012 – 36, k řádnému doplnění žaloby. V rámci uvedené výzvy byla žalobkyně poučena, že pokud nebude výzvě ve lhůtě stanovené soudem vyhověno, soud žalobu odmítne. Totéž poučení se žalobkyni dostalo i v rámci usnesení soudu ze dne 25.1.2013, č.j. 30 A 57/2012 – 72. Jelikož však žaloba ve vztahu k rozhodnutí žalovaného ze dne 26.4.2012, č.j. KUJI 28818/2012, spis. zn. ODSH 440/2012 Pe, nebyla doplněna a pro tento nedostatek nelze pokračovat v řízení, soud žalobu usnesením odmítl postupem podle ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., podle něhož předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 14.2.2013

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru