Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 112/2010 - 49Usnesení KSBR ze dne 16.11.2010


přidejte vlastní popisek


30 A 112/2010 - 49

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Petra Kobylky a JUDr. Petra Polácha v právní věci navrhovatele M. O., zast. A. H., obecným zmocněncem, za účasti Městského úřadu Slavkov u Brna se sídlem ve Slavkově u Brna, Palackého náměstí 65 a zvolených členů městského zastupitelstva obce Slavkov u Brna v řízení o neplatnosti voleb a hlasování do zastupitelstva města Slavkov u Brna, konaných ve dnech 15. a 16.10.2010

takto:

I. Návrh se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Krajskému soudu v Brně bylo dne 29.10.2010 doručeno podání, označené jako „stížnost na neplatnost voleb, podanou podle zákona 491/2000 Sb., § 60 neplatnost hlasování“, kterým se navrhovatel domáhal, aby soud vyslovil neplatnost voleb do zastupitelstva města Vyškova, konaných ve dnech 15. a 16.10.2010 a dále též namítal neplatnost voleb ve Slavkově u Brna podle ust. § 60 odst. 2 posledně citovaného zákona. Část podání týkající se návrhu na vyslovení neplatnosti voleb do zastupitelstva města Vyškov byla soudem projednávána pod sp. zn. 30 A 111/2010; dne 12.11.2010 Krajský soud v Brně uvedený návrh zamítl. V nyní projednávané věci je předmětem řízení návrh navrhovatele směřující proti platnosti voleb, resp. hlasování ve předmětných volbách ve Slavkově u Brna.

Pro vymezení okruhu subjektů aktivně legitimovaných k podání návrhu na vyslovení neplatnosti voleb, příp. hlasování podle ust. § 90 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), z návětí tohoto ustanovení „za podmínek stanovených zvláštními zákony“ vyplývá, že se v projednávané věci vychází ze zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů. Podle ust. § 60 odst. 1 tohoto zákona podáním návrhu na neplatnost hlasování, na neplatnost voleb nebo na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každá osoba zapsaná do seznamu ve volebním okrsku, kde byl člen zastupitelstva obce volen, jakož i každá volební strana, jejíž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do tohoto zastupitelstva. To znamená, že občanem, disponujícím návrhovým oprávněním v řízení podle ust. § 90 s.ř.s. může být pouze občan, zapsaný do seznamu voličů příslušného volebního okrsku. pokračování
2
30 A 112/2010

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s. soud návrh odmítne, jestliže nejsou splněny podmínky řízení, tento nedostatek je neodstranitelný a nelze proto v řízení pokračovat.

Z vyjádření Městského úřadu Slavkov u Brna, příslušného volebního orgánu, soud zjistil, že navrhovatel M. O. nebyl zapsán v seznamu voličů pro předmětné volby ve Slavkově u Brna. Navrhovatel tedy není osobou oprávněnou se podle ust. § 90 odst. 1 s.ř.s. domáhat rozhodnutí soudu o neplatnosti voleb či hlasování do městského zastupitelstva ve Slavkově u Brna. Soud proto návrh jako věcně neprojednatelný odmítl postupem ve smyslu ust. § 46 odst. 1 písm. a) s.ř.s.

Nad rámec shora uvedeného soud doplňuje, že domníval-li se navrhovatel, že měl být uveden v seznamech voličů pro volby do zastupitelstva města Slavkov u Brna, mohl se nápravy domáhat postupem podle ust. § 28 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí ve znění pozdějších předpisů.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož na náhradu nákladů řízení nemá žádný z účastníků právo.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

V Brně dne 16.11.2010

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru