Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 111/2010 - 54Usnesení KSBR ze dne 12.11.2010


přidejte vlastní popisek


30 A 111/2010 - 54

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Milana Procházky a soudců Mgr. Petra Kobylky a JUDr. Petra Polácha v právní věci navrhovatele M. O., zast. A. H., obecným zmocněncem, za účasti Městského úřadu Vyškov, se sídlem ve Vyškově, Masarykovo nám. 1, za účasti zastupitelů, zvolených do zastupitelstva města Vyškov ve volbách konaných ve dnech 15. a 16.10.2010, v řízení o neplatnost voleb a neplatnosti hlasování,

takto:

I. Návrh se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 29.10.2010 se navrhovatel domáhal, aby soud vyslovil, že volby do zastupitelstva města Vyškov, které byly konány ve dnech 15. a 16.10.2010, jsou neplatné. Navrhovatel uváděl, že volební schránka musela být po celou dobu konání voleb, tj. od pátku 14 hodin do soboty 14 hodin, pod přímou osobní kontrolou okrskové volební komise. Vzhledem k tomu, že podle dostupných informací byla volební schránka v hlasovací místnosti ve Slavkově u Brna a i v registračním místě Městského úřadu Vyškov 10 hodin mimo osobní a přímý dohled členů okrskové volební komise č. 2, byl tím porušen zákon č. 491/2001 Sb. a ústavní právo občanů na tajné hlasování. Žalobce přitom poukazoval na Ústavu České republiky, na Listinu základních práv a svobod, čl. 21 odst. 3 a na ust. §§ 17 odst. 4, 31 odst. 1, 32 odst. 1 a 35 zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o volbách do zastupitelstev obcí“). K návrhu byla připojena kopie listiny z 15.10.2010, adresovaná Městskému úřadu Slavkov u Brna, volebním komisím na území města Slavkov u Brna, jež obsahovala podání politického hnutí PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA z 13.10.2010, adresované předsedovi státní volební komise a ministrovi vnitra. Dále byla připojena kopie zápisu sepsaného 15.10.2010 na Městském úřadu Vyškov, odbor správních a vnitřních věcí ve věci voleb 2010 do obecního zastupitelstva, kde je uvedeno, že na citovaný odbor Městského úřadu ve Vyškově se dostavil navrhovatel a jeho zmocněnec A. H., který uvedl, že se společně dostavili na volební okrsek č. 1, 2 a 3 ve Vyškově, kde požádali předsedy volebních komisí, aby od nich převzali informaci a potvrdili svým podpisem, že byli informováni o stížnosti na porušení ústavních práv občanů občanským sdružením „PRAŽANÉ ZA SVÁ PRÁVA“ ze dne 13.10.2010. Předsedové volebních komisí tuto informaci odmítli převzít s tím, že se jedná o stížnost a oni pokračování
30 A2
111/2010

nejsou oprávněni od občanů přebírat jakékoliv listiny. Snahou navrhovatele a jeho zástupce bylo, aby informace o podané stížnosti měly komise včas a nedošlo k případnému zneplatnění voleb, protože nebyla dodržena Ústava České republiky a zákon o volbách. Snahou navrhovatele a jeho zástupce je, aby byly dodržovány zákony. Proto uvedenou stížnost vytiskli na papír a chtěli předat volebním komisím, protože v pátek v 15 hodin již městský úřad měl uzavřenou podatelnu a hrozilo prodlení. Zápis byl pořizován 15.10.2010 v době od 18.45 do 19.20 hodin.

K návrhu se vyjádřil Městský úřad Vyškov, uvedl, že zabezpečení volebních schránek je upraveno v § 37 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, kde je předepsán zákonem způsob zabezpečení volebních schránek, tyto zůstávají po zapečetění ve volební místnosti, tedy nejsou odváženy na registrační místo městského úřadu, jak se navrhovatel zřejmě domnívá. Ze zápisu o výsledku a průběhu hlasování okrskové volební komise č. 2 nevyplývá, že by před zahájením hlasování druhého dne voleb bylo zjištěno porušení pečetí členy okrskové volební komise. V zápisu nejsou rovněž žádné údaje, které by poukazovaly na případné jiné porušení zákona o volbách, a to jak ve vybavení volební místnosti, kontroly volebních schránek, pořádku ve volební místnosti nebo porušení práva občanů na tajné hlasování. Navrhovatel M. O. je zapsán ve stálém seznamu voličů ve volebním okrsku č. 1 a svého volebního práva nevyužil. Za účelem provedení voleb v souladu s volebním zákonem byli předsedové, místopředsedové a zapisovatelé okrskových volebních komisí proškoleni ve dnech 7. a 8.10.2010, současně byli proškoleni k systému zjišťování a zpracování výsledků hlasování pracovníkem Českého statistického úřadu. Součástí školení bylo promítnutí instruktážní videokazety, týkající se činnosti okrskových volebních komisí. Ke svému vyjádření přiložil Městský úřad ve Vyškově jím poukazovaný zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 2 ve městě Vyškov, ze kterého vyplývá, že hlasování bylo komisí zahájeno prvním dnem voleb ve 14 hodin, ukončeno tentýž den v 22 hodin, hlasování druhý den bylo zahájeno v 8 hodin a ukončeno ve 14 hodin. Hlasování nebylo přerušeno, při hlasování a zjišťování výsledků hlasování nebyly okrskové volební komisi podány stížnosti nebo oznámení, ve volebním okrsku byla použita přenosná volební schránka. V době vyhotovení zápisu byli přítomni všichni členové okrskové volební komise. Zápis byl taktéž schválen všemi přítomnými členy komise.

Krajský soud v Brně poté, co zjistil včasnost podaného návrhu, posoudil toto podání podle jeho obsahu jako návrh na neplatnost voleb a neplatnost hlasování do městského zastupitelstva města Vyškov, konaných ve dnech 15. – 16.10.2010.

Podle ust. § 60 odst. 2 zákona o volbách do zastupitelstev obcí návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování.

Podle ust. § 60 odst. 3 tohoto zákona návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li zato, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky voleb.

Tuzemské volební soudnictví nezná absolutní vady volebního řízení (tzv. absolutní zmatky volebního řízení), tedy takové porušení ustanovení volebního předpisu, které by mělo za následek automatické zrušení voleb či hlasování. Všechny možné vady a pochybení je v tomto smyslu třeba považovat za relativní a jejich význam je třeba poměřovat jejich dopadem na výsledek voleb do zastupitelského orgánu jako takového nebo na výsledek volby konkrétního kandidáta, popř. na výsledek hlasování. Řízení je tedy založena na ústavním pokračování
30 A3
111/2010

principu ochrany rozhodnutí, které vzešlo z vůle většiny, vyjádřené svobodným rozhodováním, respektujícím práva menšiny. Rozhodnutí voličů jako suveréna může soudní moc změnit jen ve výjimečných případech, kdy vady volebního procesu způsobily nebo mohly prokazatelně způsobit, že by voliči rozhodli jinak. Platí přitom vyvratitelná domněnka, že volební výsledek odpovídá vůli voličů. Předložit důkazy k jejímu vyvrácení je povinností toho, kdo volební pochybení namítá. Řízení ve věcech volebních je determinováno ústavním principem ochrany rozhodnutí vůle většiny voličů, kterýžto může narušit jen taková vada volebního procesu, která by byla schopna způsobit jiný výsledek voleb. Je na navrhovateli, aby tyto skutečnosti nejenom tvrdil, ale i prokázal.

Pokud jde o navrhovatelova tvrzení, na základě nichž dovozoval, že by měl soud vyslovit neplatnost voleb či neplatnost hlasování, jedná se o tvrzení, že volební schránka v hlasovací místnosti ve Slavkově u Brna a dále i v registračním místě Městského úřadu Vyškov byla 10 hodin mimo osobní a přímý dohled členů okrskové volební komise č. 2, přičemž toto navrhovatel tvrdí na základě jemu dostupných informací. Tímto jednáním byl porušen zákon o volbách do zastupitelstev obcí a ústavní právo občanů na tajné hlasování.

Jak vyplývá ze shora citovaného ust. § 60 odst. 2 a 3 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, může být návrh na neplatnost hlasování, resp. na neplatnost voleb, úspěšný, pokud se navrhovateli podaří prokázat, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který mohl ovlivnit výsledky hlasování, resp. výsledky voleb. Z údajů poskytnutých příslušným volebním orgánem (Městským úřadem Vyškov) vyplývá, že navrhovatel byl zapsán ve stálém seznamu voličů ve volebním okrsku č. 1 a svého volebního práva nevyužil. Z navrhovatelových tvrzení, ani z žádného ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí nevyplývá souvislost mezi volební schránkou, umístěnou v hlasovací místnosti ve městě Slavkov u Brna (resp. dozorem nad ní v době od 14:00 hodin pátku 15.10. do 14:00 hodin soboty 16.10.2010, přesněji řečeno zřejmě od 22:00 hodin pátku 15.10. do 8:00 hodin soboty 16.10.2010) a volbami do zastupitelstva města Vyškov, konaných ve dnech 15. a 16.10.2010. Pokud skutečně měla být volební schránka v hlasovací místnosti ve Slavkově u Brna mimo osobní a přímý dohled členů okrskové volební komise č. 2 (pozn. soudu: zřejmě by se asi mělo jednat o okrskovou volební komisi č. 2 ve Slavkově u Brna), není možno dovodit ani z této tvrzené, ovšem žádným způsobem navíc ani neprokázané, skutečnosti, že by mělo dojít k jakémukoliv porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí ve vztahu k dovolávané neplatnosti hlasování či voleb do zastupitelstva města Vyškov.

Navrhovatel dále tvrdil, že volební schránka, dle jeho dostupných informací, byla i v registračním místě Městského úřadu Vyškov 10 hodin mimo osobní a přímý dohled členů okrskové volební komise č. 2 (pozn. soudu: zřejmě by se asi mělo jednat o okrskovou volební komisi č. 2 ve městě Vyškov). Pokud jde o „registrační místo Městského úřadu Vyškov“, zjevně pod tímto pojmem nemíní navrhovatel volební místnost, neboť ve svém návrhu rozlišuje mezi „hlasovací místností“ (pozn. soudu: přesněji volební místností) a „registračním místem městského úřadu“. Pokud jde o projednávání a registrování kandidátních listin pro volby do zastupitelstev obcí, příslušným volebním orgánem byl Městský úřad Vyškov, a to ve smyslu ust. § 6 písm. g) a § 12 odst. 1 písm. a), resp. § 13 odst. 1 písm. a) zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Členové okrskové volební komise č. 2 v obci Vyškov měli povinnost účastnit se voleb způsobem upraveným zákonem o volbách do zastupitelstev obcí, přičemž se jednalo především o jejich činnost ve volební místnosti, která se v případě volebního okrsku č. 2 ve Vyškově nacházela v Besedním domě na adrese Vyškov, Jana Šoupala 4. Členové uvedené okrskové volební komise neměli povinnost činit osobní a přímý dohled nad volební schránkou, která měla být podle tvrzení navrhovatele pokračování
30 A4
111/2010

umístěna v registračním místě Městského úřadu Vyškov. Navíc veškerá tvrzení navrhovatele zůstala jím nedoložena, přičemž bylo na něm, jak bylo shora uvedeno, aby příslušné vady nejenom tvrdil, ale i prokázal.

Zcela již nad rámec shora uvedeného relevantního hodnocení soud dodává, že pokud jde o zabezpečení volebních schránek po prvním dnu hlasování, je tato problematika upravena v ust. § 37 odst. 1 zákona o volbách do zastupitelstev obcí, podle kterého po prvním dnu voleb zajistí okrsková volební komise zapečení volební schránky, popř. přenosné volební schránky tak, aby do nich nebylo možné vkládat hlasovací lístky, ani je vybírat a zabezpečí i ostatní volební dokumenty. Před zahájením hlasování druhého dne voleb zkontroluje okrsková volební komise neporušenost pečetí a sejme je. Ze shora již citovaného zápisu o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku č. 2 ve Vyškově nelze dovodit, že by toto ustanovení zákona bylo porušeno. Nelze ani případně dovodit, že by uvedené ustanovení zákona o volbách do zastupitelstva obcí mělo být v rozporu s Ústavou České republiky či s Listinou základních práv a svobod.

Jak bylo shora uvedeno, nelze přisvědčit, že by navrhovatelem tvrzeným způsobem mělo dojít k porušení zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Krajský soud v Brně proto dospěl k závěru, že návrh je nedůvodný a jako takový ho usnesením zamítl (§ 90 odst. 3 s.ř.s.).

Toto usnesení bude doručováno všem účastníkům řízení, vymezeným shora. Současně bude vyvěšeno na úřední desce soudu; právní moci nabývá usnesení dnem vyvěšení (§ 93 odst. 5 s.ř.s.).

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 93 odst. 4 s.ř.s., podle něhož ve věcech volebního soudnictví nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 104 odst. 1 s.ř.s.).

V Brně dne 12.11.2010

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru