Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

30 A 110/2013 - 36Usnesení KSBR ze dne 27.03.2014

Prejudikatura

9 As 24/2007


přidejte vlastní popisek

30 A 110/2013 – 36

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Procházky a soudců JUDr. Viktora Kučery a JUDr. Petra Polácha v právní věci žalobců: a) J. D., b) M. D., proti žalovanému: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 3. 11. 2011, č.j. KUJI 93546/2011, sp.zn. OUP 384/2011 Ši - 2

takto:

I. Žaloba s e odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21. 11. 2013 13 se žalobci domáhali a) zrušení rozhodnutí č.j. 1677/2007-100/2007-44/2007-STU, ze dne 15. 7. 2011, kterým Městský úřad Třešť, stavební odbor, zastavil řízení o opatření na sousedním pozemku, b) zrušení rozhodnutí č.j. KUJI 93546/2011 sp. zn. OUP 384/2011 Ši-2, ze dne 3. 11. 2011, kterým Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu, změnil rozhodnutí Městského úřadu Třešť, stavebního odboru, č.j. 1677/2007-100/2007-44/2007-STU, ze dne 15. 7. 2011, tak že na první straně text „rozhodnutí“ nahradil novým textem „usnesení“ a na první straně v druhém odstavci výroku usnesení původní text: „podle § 66 zák.č.500/2004 Sb, spr.řád“ nahradil novým textem „podle ust.§ 66 odst.1 písm. g) zák.500/2004 Sb., spr.řád, současném znění“, a ostatní části výroku potvrdil,

c) uložení povinnosti stavebnímu úřadu MěÚ v Třešti, vydat v zákonem stanovené době a v souladu se zákonem vykonatelné rozhodnutí ve věci č.j. 11677/2007-100/2007-44/2007-STU, o opatření na sousedním pozemku parc. č. 23135 a 2136 v k.ú. Třešť, spoluvlastníků B. A. a B. L., oba bytem U V. 1005 v T., za účelem zahájení montáže a úplné dokončení drátěného plotu oplocení plotu ve vlastnictví žalobce J. D. a M. D., oba bytem U V. 1010 v T., parc.č. 2133 a 2134 v k.ú. Třešť.

Část žaloby ze dne 21. 11. 2013, kterou se žalobci domáhají ochrany proti nečinnosti Městského úřadu Třešť, soud usnesením ze dne 13. 1. 2014 č.j. 30 A 110/2013 - 33 vyloučil k samostatnému projednání a tato věc je u Krajského soudu v Brně vedena pod sp. zn. 30 A 20/2014.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) nestanoví-li zákon jinak, soud návrh usnesením odmítne, jestliže byl podán předčasně nebo opožděně.

Podle ust. § 72 odst. 1, věty první s.ř.s., žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou.

Podle ust. § 72 odst. 4 s.ř.s. platí, že zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Podle ust. § 40 odst. 1 věty první s.ř.s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek.

Podle ust. § 40 odst. 2 věty první s.ř.s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 10. 5. 2007, čj. 9 As 24/2007-57, www.nssoud.cz), podle které v případě odmítnutí žaloby pro opožděnost dle § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s. je soud povinen zcela jednoznačně prokázat, že návrh byl podán opožděně.

V tomto případě žalobci podali žalobu ke Krajskému soudu v Brně osobně dne 22. 11. 2013. Z doručenek, které zaslal soudu Krajský úřad kraje Vysočina, je zřejmé, že oběma žalobcům bylo rozhodnutí ze dne 3. 11. 2011, č.j. KUJI 93546/2011, sp.zn. OUP 384/2011 Ši – 2 doručeno dne 14. 11. 2011. Podle sdělení žalovaného rozhodnutí nabylo právní moci dne 14. 11. 2011. Následujícího dne tak počala běžet dvouměsíční lhůta pro podání žaloby proti němu, která skončila uplynutím dne 16. 1. 2012 (§ 40 odst. 1 věty první, odst. 2 věty první s.ř.s.). Poslední den lhůty pro podání žaloby tedy připadl na pondělí 16. 1. 2012, přičemž žaloba byla podána dne 22. 11. 2013, což je více jak 22 měsíců po

uplynutí lhůty pro podání žaloby. Z ust. § 72 odst. 4 s.ř.s. přitom vyplývá, že zmeškání lhůty pro podání žaloby nelze prominout.

Vzhledem ke shora uvedenému soud řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 3. 11. 2011, č.j. KUJI 93546/2011, sp.zn. OUP 384/2011 Ši – 2 (včetně předchozího prvostupňového rozhodnutí, zmíněného v úvodu tohoto odůvodnění pod písmenem a), které tvoří s žalobou napadeným rozhodnutím žalovaného jeden celek) odmítl postupem podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s.ř.s.

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 60 odst. 3 věta první s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 27. března 2014

Mgr. Milan Procházka

předseda senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru