Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ca 200/2008 - 86Rozsudek KSBR ze dne 18.01.2011


přidejte vlastní popisek


29 Ca 200/2008-86

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Evy Lukotkové a JUDr. Tomáše Foltase, Ph.D., v právní věci žalobce M. M. proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 , o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Žaloba proti rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy

ze dne 11.7.2008, č.j.: JMK 71678/2006, sp.zn.: S-JMK 71678/2006/OD, s e

zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalovaný rozhodnutím ze dne 11.7.2008, č.j.: JMK 71678/2006, sp.zn.: S-JMK 71678/2006/OD, zamítl odvolání žalobce proti rozhodnutí Městského úřadu Břeclav, odboru správních věcí a dopravy ze dne 16.11.2005, č.j.: MUBR-21200/2005-OSVD, jímž byla s poukazem na § 116 odst.4 zák.č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) zamítnuta jeho žádost o výměnu řidičského průkazu vydaného ve Spojených státech amerických za řidičský průkaz České republiky. Žalobce v odvolání uvedl, že nesouhlasí s tím, že mu byla zamítnuta žádost o vydání řidičského průkazu ČR výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, neboť mezinárodní řidičský průkaz USA vydaný podle Úmluvy o silničním provozu Ženeva 1949 splňuje všechny parametry při porovnání s řidičským průkazem vydaným v ČR a je také pokračování
29 C- 2 -
a 200/2008

dovoleno podle § 104 zákona o silničním provozu na něj jezdit v ČR po dobu jeho platnosti. K zamítnutí jeho žádosti došlo v rozporu s § 116 zákona o silničním provozu a v rozporu s mezinárodní Úmluvou o silničním provozu Ženeva z 19.9.1949, která má přednost před zákonem. Žalovaný k námitce žalobce uvedl, že žádosti žalobce o výměnu řidičského průkazu vydaného v USA a mezinárodního řidičského průkazu vydaného v USA za řidičský průkaz ČR nebylo možno vyhovět. Ustanovení § 116 zákona o silničním provozu neumožňuje provést výměnu mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz ČR, ačkoliv je to v názvu tohoto ustanovení uvedeno, neboť o výměně mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem není v tomto ustanovení nic uvedeno. Podle citovaného ustanovení lze provést pouze výměnu tzv. „národního“ řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz ČR. Mezinárodní řidičský průkaz má časově omezenou platnost na jeden rok, která již uplynula a je neplatný, proto také nepřipadá v úvahu jej měnit za řidičský průkaz s delší či časově neomezenou platností. Dále žalovaný posuzoval otázku možnosti výměny řidičského průkazu vydaného v USA („národního“ řidičského průkazu USA) za řidičský průkaz vydaný v ČR. Podle ustanovení § 104 odst.2 písm.b), c) a d) zákona o silničním provozu, k řízení motorových vozidel na území České republiky opravňují řidičský průkaz vydaný členským státem Evropských společenství (dále jen „řidičský průkaz Evropských společenství“), řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) (dále jen „řidičský průkaz vydaný cizím státem), mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) (dále jen „mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem“), jsou-li v době řízení motorového vozidla na území České republiky platné. Náležitosti řidičského průkazu vydaného podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) jsou uvedeny v § 8 vyhl. č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „vyhl. č. 31/2001 Sb.). Řidičský průkaz, o jehož výměnu žalobce žádá, nesplňuje kriterium, aby byl dokument růžové barvy o rozměrech 105x74 mm, jeho rozměry činí 85x54 mm a není růžové barvy. Navíc řidičský průkaz vydaný v USA používá jiné skupiny řidičských oprávnění. Řidičský průkaz, o jehož výměnu žalobce žádá, neodpovídá ani požadavkům na řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968). Náležitosti takového průkazu jsou uvedeny v § 7 odst.1 vyhl.č.31/2001 Sb. Na řidičském průkazu žalobce, o jehož výměnu žádá, není uveden ve francouzštině název „Permis de conduire“. Řidičský průkaz tak nesplňuje kriteria podle ustanovení § 104 odst.2 písm.c) zákona o silničním provozu a vzhledem k tomu, že USA není členským státem Evropských společenství, ani kriterium podle ustanovení § 104 odst.2 písm.b) citovaného zákona. Řidičský průkaz vydaný v USA tedy není na území ČR platný. S ohledem na uvedené a na ustanovení § 116 odst.4 zákona o silničním provozu nelze vydat řidičský průkaz České republiky výměnou za řidičský průkaz , který byl vydán v USA.

Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce včas žalobu. Trvá na tom, že má právo na vydání řidičského průkazu ČR výměnou za řidičský průkaz USA. V záhlaví mezinárodního řidičského průkazu USA je výslovně odkaz, že byl vydán na základě Úmluvy o silničním provozu z 19.9.1949 v Ženevě. Mezinárodní řidičský průkaz vydaný v České republice, který vlastní otec žalobce, odkazuje rovněž na Úmluvu a platí na území všech smluvních států (tedy i USA). V USA byl otci také plně uznáván. Kdyby tyto parametry nesplňoval, nebylo by možné na něj v ČR jezdit po dobu jeho platnosti. Žalobce neví, jaký je rozdíl v tom, zda může na mezinárodní řidičský průkaz USA jezdit v ČR po dobu jeho platnosti 1 rok a pak po obnově platnosti v USA zase 1 rok a zase až nekonečně dlouho řidičský průkaz obnovovat, nebo mu bude vydán pro jízdu v ČR řidičský průkaz ČR. Rovněž již asi neplatí, že národní řidičský průkaz byl podle Úmluvy měl mít růžovou barvu, dnes již ani v ČR takové průkazy pokračování
29 C- 3 -
a 200/2008

nevydávají. Žalobce nesouhlasí rovněž s tím, že výměna není možná, neboť řidičský průkaz není platný. V době, kdy žalobce o výměnu řidičského průkazu žádal (žádost z 3.11.2005) byl mezinárodní řidičský průkaz žalobce platný. To, že jeho platnost uplynula v průběhu správního řízení, nemůže jít k tíži žalobce. Ustanovení § 116 odst.2 nestanoví, že se musí jednat o cizince, žalobce proto nesouhlasí s tvrzením žalovaného, že nemá titul pro uskutečnění výměny řidičského průkazu. Z přílohy č.1, 5 a 6 k vyhl.č.31/2001 Sb. vyplývá různá velikost a barva řidičských průkazů, které vydávají jednotlivé státy, žalobce tedy nepovažuje tvrzení žalovaného o nutnosti zachovávat přesně rozměry a barvy řidičských průkazů v době počítačové techniky. Žalobce dále uvedl, že pokud by státní příslušník USA, který pobývá na území ČR, požádal o výměnu řidičského průkazu vydaného v USA, tedy splňoval by podmínky ustanovení § 10a odst.1 vyhl.č.194/2006 Sb., nemusel by řidičský průkaz vydaný v USA odpovídat požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo (Ženeva 1949) a řidičský průkaz by bylo možno vyměnit. Žalobce, jako občan ČR, který vlastní tentýž řidičský průkaz vydaný v USA, je tak diskriminován, neboť řidičský průkaz vyměnit nelze kvůli rozměrům a barvě. Žalobce proto navrhl soudu, aby rozhodnutí správních orgánů obou stupňů zrušil.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil písemně dne 30.3.2009, v němž zopakoval argumenty obsažené v odůvodnění žalobou napadeného rozhodnutí. Uvedl, že rozhodnutí nebyla vydána v rozporu s ustanovením § 116 odst.4 zákona o silničním provozu, vychází ze zcela spolehlivě a přesně zjištěného stavu, k jejich vydání byly shromážděny naprosto dostatečné podklady rozhodnutí. Žalobou napadená rozhodnutí jsou po věcné i právní stránce správná a splňují všechny požadavky, které na správní rozhodnutí klade ustanovení § 46 a 47 zák.č.71/1967 Sb., o správním řízení. Žalovaný navrhl soudu, aby žalobu zamítl.

Krajský soud v Brně přezkoumal rozhodnutí žalovaného, jakož i řízení, které předcházelo jeho vydání v rozsahu žalobních námitek. Před tím, než se soud začal zabývat důvodností žaloby zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení. Dospěl přitom k závěru, že žaloba byla podána v zákonné dvouměsíční lhůtě (§ 72 odst.1 zák.č.150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s.ř.s.“)), osobou k tomu oprávněnou (§ 65 odst.1 s.ř.s.) a jde o žalobu přípustnou (§ 65, § 68 a § 70 s.ř.s.).

Po jednání, které proběhlo bez účasti žalobce i žalovaného, soud rozhodl tak, že žaloba není důvodná.

Krajský soud v Brně v předmětné věci již jednou rozhodoval, a to rozsudkem ze dne 23.4.2008, pod sp.zn.: 29 Ca 104/2006-32, jímž bylo zrušeno rozhodnutí žalovaného ze dne 14.2.2006, č.j.: JMK 20040/2006, neboť z rozhodnutí žalovaného nebylo zřejmé, jaká kritéria řidičský průkaz vydaný v USA nesplňuje. Tuto vadu žalovaný v nově vydaném rozhodnutí napravil a uvedl, že řidičský průkaz žalobce vydaný v USA, o jehož výměnu žádal, nesplňuje náležitosti § 8 a § 7 vyhl.č.31/2001 Sb., neboť není růžové barvy, jeho rozměry nejsou 105x74 mm, používá jiné skupiny řidičských oprávnění a není na něm uveden název „Permis de conduire“. Tento řidičský průkaz tedy nesplňuje kritéria podle ustanovení § 104 odst.2 písm.b) a c) zákona o silničním provozu.

Podle ustanovení § 116 odst.3 zákona o silničním provozu, občan České republiky nebo cizinec, který není příslušníkem státu Evropské unie a který má na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum na dobu delší než 1 rok, je povinen požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem do 3 měsíců ode dne návratu do pokračování
29 C- 4 -
a 200/2008

České republiky, jde-li o dlouhodobé vízum, jde-li o cizince, který není příslušníkem státu Evropské unie. Má-li obecní úřad obce s rozšířenou působností pochybnost o platnosti řidičského průkazu vydaného cizím státem, ověří si jeho platnost na zastupitelském úřadu státu, který tento řidičský průkaz vydal.

Podle ustanovení § 116 odst.4 zákona o silničním provozu, při výměně řidičského průkazu podle odstavců 1,2 a 3 zapíše příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností do řidičského průkazu skupiny a podskupiny oprávnění shodné se skupinami a podskupinami řidičského oprávnění uvedenými v řidičském oprávnění průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaném cizím státem. Neodpovídá-li skupina nebo podskupina řidičského oprávnění uvedená v řidičském průkazu Evropských společenství, řidičském průkazu vydaném cizím státem skupině nebo podskupině řidičského oprávnění podle tohoto zákona, obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše do řidičského průkazu řidičské oprávnění skupiny nebo podskupiny v rozsahu nejblíže vyšším s omezením. Pro vydání řidičského průkazu podle odstavců 1, 2, 3 a 4 platí § 109 odst.6, 7, 8 a 9 a § 110. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, které odpovídají skupinám a podskupinám řidičského oprávnění podle tohoto zákona.

Podle ustanovení § 104 odst.2 písm.b), c) a d) zákona o silničním provozu, k řízení motorových vozidel na území České republiky opravňují řidičský průkaz vydaný členským státem Evropských společenství (dále jen „řidičský průkaz Evropských společenství“), řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) (dále jen „řidičský průkaz vydaný cizím státem“) a mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silniční provozu (Ženeva 1949) (dále jen „mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem“).

Podle ustanovení § 106 odst.3 zákona o silničním provozu, platnost mezinárodního řidičského průkazu se stanoví shodně s dobou platnosti řidičského průkazu, na jehož základě byl mezinárodní řidičský průkaz vydán, nejdéle však na dobu tří let ode dne vydání, jde-li o mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), a na dobu jednoho roku ode dne vydání, jde-li o mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949).

Podle ustanovení § 7 odst.1 vyhl.č.31/2001 Sb., řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) je vytištěn v jazyce nebo v jazycích státu, který průkaz vydal. Na jeho přední straně je uveden alespoň ve francouzštině název „Premis de conduire“ a název nebo rozeznávací znak státu, který průkaz vydal, podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968). Podle ustanovení § 7 odst.2 citované vyhlášky, v řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 se uvádějí údaje o držiteli řidičského průkazu, které jsou označeny před nebo za údajem následujícími číselnými kódy: 1. příjmení, 2. jméno, 3.datum a místo narození, 4. bydliště, 5.orgán, který řidičský průkaz vydal, 6. datum a místo vydání řidičského průkazu, 7. datum ukončení platnosti řidičského průkazu, 8. číslo řidičského průkazu, 9. podpis a otisk razítka nebo pečeť orgánu, který řidičský průkaz vydal, 10. podpis držitele, 11. skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, pro které je řidičský průkaz platný, s vyznačením data udělení řidičského oprávnění a ukončení jeho platnosti, a to pro každou z uvedených skupin a podskupin řidičských oprávnění.

Podle ustanovení § 8 odst.1 vyhl.č.31/2001 Sb., řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) je dokument růžové barvy o rozměrech pokračování
29 C- 5 -
a 200/2008

105x74 mm. Řidičský průkaz vydaný cizím státem je vytištěn v jazyce nebo v jazycích státu, který průkaz vydal. Na jeho přední straně je uveden alespoň ve francouzštině název „Premis de conduire“ a název nebo rozlišovací znak státu , který průkaz vydal, podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949). Podle odst. 2 citované vyhlášky, v řidičském průkazu vydaném cizím státem podle odstavce 1 jsou uvedeny shodné údaje jako v § 7 odst.2 bodech 1 až 7. Dále jsou v něm uvedeny bez označení číselným kódem následující údaje: a) číslo řidičského průkazu, b) úřední podpis, c) pečeť nebo razítko úřadu, který řidičský průkaz vydal.

Z citovaných ustanovení je zřejmé, že český občan, držitel řidičského průkazu vydaného cizím státem, je povinen požádat o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, a to do 3 měsíců ode dne návratu do České republiky. Po podané žádosti správní orgán posuzuje platnost řidičského průkazu vydaného cizím státem a jeho náležitosti. Ze spisového materiálu žalovaného je zřejmé, že v souzené věci žalobce předložil řidičský průkaz státu New Mexico (USA) č.503635801, platný do 27.2.2013, a mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem (§ 104 odst.2 písm.c) zákona o silničním provozu) dne 25.6.2005 č.69330146. Tento mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem měl omezenou platnost, jak vyplývá ze shora citovaných ustanovení a mohl být vydán pouze na podkladě platného řidičského průkazu. Správní orgán posuzoval náležitosti předloženého mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem a dospěl k závěru, že ustanovení § 116 zákona o silničním provozu neumožňuje výměnu mezinárodního řidičského průkazu, neboť podle tohoto ustanovení lze provést výměnu tzv. „národního“ řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz ČR. Mezinárodní řidičský průkaz, o jehož výměnu žalobce žádal má časově omezenou platnost na 1 rok, ta již uplynula, proto také nepřipadá v úvahu výměna za řidičský průkaz s delší či časově neomezenou platností.

S tímto názorem nelze, než souhlasit. Žalobce předložil mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem (USA) (§ 104 odst.2 písm.c) zákona o silničním provozu). Takový řidičský průkaz se vydává na podkladě platného řidičského průkazu, v souzené věci, na podkladě řidičského průkazu vydaného cizím státem (New Mexico – USA) č.503635801 s platností do 27.2.2013. Z ustanovení § 116 odst.3 zákona o silničním provozu je zřejmé, že žádat o vydání řidičského průkazu lze pouze směnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem, nikoliv směnou za mezinárodní řidičský průkaz. Ustanovení § 116 odst.3 zákona o silničním provozu tedy na případnou směnu mezinárodního řidičského průkazu aplikovat nebylo možné a žádné jiné ustanovení zákona o silničním provozu možnost směny mezinárodního řidičského průkazu, resp. vydání řidičského průkazu za mezinárodní řidičský průkaz, nepřipouští. Nepřipouští ani směnu mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem za mezinárodní řidičský průkaz, neboť mezinárodní řidičský průkaz je vždy vydáván pouze na podkladě řidičského průkazu toho státu, který jej vydal. K námitce žalobce, že otec žalobce disponuje mezinárodním řidičským průkazem, který je obsahově i vzhledově v podstatě totožný a je v USA plně uznáván, není právně relevantní, neboť mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem, kterým disponoval žalobce, byl rovněž po dobu je platnosti uznáván v České republice. Jeho směna za řidičský průkaz však možná nebyla a není. V této souvislosti nelze rovněž souhlasit s názorem žalobce, že výměna mezinárodního řidičského průkazu byla možná , neboť v době, kdy žádal o výměnu řidičského průkazu (3.11.2005), byl jeho mezinárodní řidičský průkaz platný. Jak uvedeno již shora, směnu mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz neumožňuje žádné ustanovení zákona o silničním provozu, bez ohledu na to, zda se jedná o mezinárodní řidičský průkaz vydaný cizím státem platný, či nikoliv. pokračování
29 C- 6 -
a 200/2008

Žalovaný se dále zabýval možností výměny řidičského průkazu vydaného v USA (národního řidičského průkazu) za řidičský průkaz vydaný v ČRadospělk závěru, že nesplňuje zejména náležitosti ustanovení § 7 a 8 vyhl.č.31/2001 Sb., a to zejména požadavek růžové barvy, rozměr průkazu 105x74 mm a název ve francouzštině „Premis de conduire“, navíc řidičský průkaz vydaný v USA používá jiné skupiny řidičských oprávnění, např. pro motocykly „M-Motorcycle“ místo skupiny „A-motocykly s postranním vozíkem nebo bez něho, vozíky pro tělesně postižené a motorové tříkolky, jejich pohotovostní hmotnost nepřesahuje 400 kg (900 Ib)“. Na základě těchto faktů pak dospěl k závěru, že předložený řidičský průkaz vydaný v USA není řidičským průkazem vydaným cizím státem ve smyslu ustanovení § 104 odst.2 písm.b),c) zákona o silničním provozu, který by bylo možno vyměnit v souladu s ustanovením § 116 odst.3 zákona o silničním provozu. Ani této argumentaci žalovaného nelze nic vytknout. Ze spisového materiálu je zřejmé, že žalobce v řízení předložil řidičský průkaz vydaný cizím státem. Z ustanovení § 104 odst.2 písm.c) zákona o silničním provozu je zřejmé, že k tomu, aby žalobce byl oprávněn k řízení motorových vozidel na území České republiky, a také k tomu, aby tento řidičský průkaz bylo možno považovat za řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) a tudíž, aby bylo možno posuzovat, zda se jedná o řidičský průkaz vydaný cizím státem, který je směnitelný podle § 116 odst.3 zákona o silničním provozu, je zapotřebí, aby splňoval náležitosti ustanovení § 7 a § 8 vyhl.č.31/2001 Sb. Náležitostí řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) je kromě jiného dle § 7 odst.1 citované vyhlášky na přední straně uvedení alespoň ve francouzštině název „Permis de conduire“. Náležitostí řidičského průkazu vydaného cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) je kromě jiného podle § 8 odst.1 citované vyhlášky růžová barva, rozměr 105x74 mm a rovněž na přední straně alespoň ve francouzštině název „Permis de conduire“. Ani jedna z těchto náležitostí splněna nebyla. Správní orgán 1. stupně i žalovaný tedy správně dospěli k závěru, že řidičský průkaz vydaný cizím státem, který žalobce k žádosti předložil, nemá požadované náležitosti, a nelze jej proto považovat za řidičský průkaz vydaný cizím státem podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) a Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949) ve smyslu ustanovení § 104 odst.2 písm.c) zákona o silničním provozu. V důsledku toho pak nelze postupovat podle ustanovení § 116 odst.3 zákona o silničním provozu, neboť žalobce nepředložil řidičský průkaz vydaný cizím státem ve smyslu zákona o silničním provozu, na jehož podkladě by bylo možno vyhovět žádosti žalobce o vydání řidičského průkazu výměnou za řidičský průkaz vydaný cizím státem. S námitkou žalobce, že již asi neplatí, že národní řidičský průkaz by podle Úmluvy měl mít růžovou barvu, nelze souhlasit, neboť tato náležitost je doposud vyžadována a plněna, stejně jako název na přední straně „Permis de conduire“. Odlišně je pouze upraven rozměr řidičského průkazu. Pokud žalobce poukazuje na novelizované ustanovení § 10a odst.1 vyhl.č.31/2001 Sb., pak ze znění tohoto ustanovení je zřejmé, že se vztahuje pouze na držitele řidičského průkazu vydaného cizím státem, který pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza, nevztahuje se však na občany České republiky. Podle citovaného ustanovení totiž řidičský průkaz vydaný cizím státem, který svým provedením neodpovídá požadavkům Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968) nebo Úmluvy o silničním provozu (Ženeva 1949), lze vyměnit za řidičský průkaz, jestliže vydávající stát není členským státem Evropských společenství a je uveden v příloze č.6a a držitel tohoto řidičského průkazu pobývá na území České republiky na základě dlouhodobého víza.

Vzhledem ke shora uvedenému Krajský soud v Brně dospěl k závěru, že rozhodnutí žalovaného nebylo vydáno v rozporu se zákonem či mezinárodní smlouvou , a proto žalobu jako nedůvodnou zamítl (§ 78 odst.7 s.ř.s.). pokračování
29 C- 7 -
a 200/2008

O nákladech řízení bylo rozhodnuto ve smyslu ustanovení § 60 odst.l s.ř.s., podle kterého nestanoví-li tento zákon jinak, má účastník, který měl ve věci plný úspěch, právo na náhradu nákladů řízení před soudem, které důvodně vynaložil proti účastníkovi, který ve věci úspěch neměl. V dané věci byl žalobce zcela neúspěšný a právo na náhradu nákladů řízení by proto bylo možno přiznat žalovanému. Jelikož však nebylo zjištěno, že by žalovanému v souvislosti s tímto řízením nějaké náklady vznikly, rozhodl soud tak, že právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému z účastníků.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ustanovení § l02 a násl. s.ř.s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel nebo jeho zaměstnanec, nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ l05 odst.2 a § l06 odst.2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 18.1.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru