Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Ca 127/2009 - 86Usnesení KSBR ze dne 25.05.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 Ca 127/2009 - 86

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Evy Lukotkové v právní věci žalobce: Ing. B. P., zast. JUDr. Jindřichem Finkem, advokátem, se sídlem v Brně, Moravské náměstí 754/13, 602 00, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem v Brně, nám. Svobody 4, 602 00, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto :

I. Řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2011, č.j. 29 Ca 127/2009-72, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 25. 6. 2009 se žalobce domáhal u Krajského soudu v Brně přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 5. 2009, č.j. 7542/09-1100-706807, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí Finančního úřadu Brno I (dále též „správní orgán prvního stupně“) ze dne 9. 1. 2009, č.j. 5851/09/288513709174 - platebnímu výměru na daňové penále za prodlení úhrady daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za zdaňovací období roku 2003 v celkové výši 1.466.236,- Kč; rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 5. 2009, č.j. 7543/09-1100-706807, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 9. 1. 2009, č.j. 5852/09/288513709174 - platebnímu výměru na daňové penále za prodlení úhrady daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za zdaňovací období roku 2004 v celkové výši 2.167.734,- Kč; rozhodnutí ze dne 28. 5. 2009, č.j. 7544/09-1100-706807, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 9. 1. 2009, č.j. 5853/09/288513709174 - platebnímu výměru na daňové penále za prodlení úhrady daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za zdaňovací období roku 2005 v celkové výši 995,- Kč; a konečně rozhodnutí ze dne 28. 5. 2009, č.j. 7545/09-1100-706807, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí správního orgánu prvního stupně ze dne 9. 1. 2009, č.j. 5854/09/288513709174 - platebnímu výměru na daňové penále za prodlení úhrady daně z příjmů fyzických osob podávajících daňové přiznání za zdaňovací období roku 2006 v celkové výši 1.988,- Kč.

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2011, č.j. 29 Ca 127/2009-72, byla shora označená rozhodnutí žalovaného zrušena pro nezákonnost a věci byly vráceny žalovanému k dalšímu řízení. Dále soud stanovil povinnost žalovaného zaplatit žalobci na účet jeho zástupce na náhradě nákladů řízení částku 10.640,- Kč do třiceti dnů od právní moci rozsudku.

Tento rozsudek napadl žalovaný (stěžovatel) u zdejšího soudu kasační stížností ze dne 18. 4. 2011, doručenou zdejšímu soudu dne 19. 4. 2011, kterou se domáhal zrušení tohoto rozsudku. Podáním ze dne 6. 5. 2011 (doručeným zdejšímu soudu dne 20. 5. 2011) však vzal stěžovatel kasační stížnost ze dne 18. 4. 2011 zpět.

Podle ust. § 108 odst. 2 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), byla-li kasační stížnost před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu vzata zpět, krajský soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost podáním ze dne 6. 5. 2011 zpět, věc ještě nebyla předložena Nejvyššímu správnímu soudu, rozhodl soud podle ust. § 108 odst. 2 s. ř. s. ve spojení s ust. § 47 písm. c) s. ř. s. tak, že se řízení o kasační stížnosti stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 3. 2011, č.j. 29 Ca 127/2009-72, zastavuje.

O nákladech řízení v této věci bylo rozhodnuto v souladu s ust. § 60 odst. 3, věty první, s.ř.s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s. ř. s.) do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2, 4 s. ř. s.).

V Brně dne 25.5.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru