Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 99/2019 - 69Rozsudek KSBR ze dne 07.04.2021

Prejudikatura

7 Afs 104/2004

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
8 Afs 154/2021

přidejte vlastní popisek

29 Af 99/2019-69

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců JUDr. Mariana Kokeše, Ph.D., a JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D., ve věci

žalobce: L. O.

zastoupen advokátem Mgr. Markem Lhotským sídlem Lesnická 787/10, Brno

proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství sídlem Masarykova 427/31, Brno

o žalobě proti rozhodnutí Odvolacího finančního ředitelství ze dne 23. 9. 2019, čj. 39397/19/5000-10470-712343,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:


I. Vymezení věci

1. Finanční úřad pro Kraj Vysočina (dále jen „finanční úřad“) vydal dne 26. 6. 2017 dva platební výměry, kterými žalobci vyměřil odvody za porušení rozpočtové kázně. Poté, co rozhodnutí nabyla právní moci, vydal finanční úřad dne 29. 7. 2019 dva platební výměry, kterými žalobci vyměřil penále za období od 16. 9. 2015 do 29. 7. 2019 v celkové výši 142 991 Kč.

2. Proti posledně jmenovaným platebním výměrům podal žalobce odvolání a v nynějším řízení se domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo jeho odvolání zamítnuto a platební výměry potvrzeny.

II. Shrnutí žaloby

3. Žalobce uvedl, že napadá rozhodnutí, které je akcesorické k rozhodnutím, kterými mu byl vyměřen odvod, tudíž popsal skutkové okolnosti, které k prodlení se zaplacením odvodu vedly. Závěrem uvedl, že meritorní argumentací demonstruje, že samotná rozhodnutí o odvodu jsou nezákonná a budou-li zrušena, nebude mít právní oporu ani napadené rozhodnutí.

4. Vzhledem k uvedenému navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno.
III. Shrnutí vyjádření žalovaného

5. Žalovaný uvedl, že žalobce vznesl námitky, které věcně a obsahově souvisí s otázkou, zda došlo k porušení rozpočtové kázně. Tato otázka byla žalovaným řešena v jiném pravomocně ukončeném řízení, žalobní námitky se tudíž míjí s předmětem a rozhodovacími důvody napadeného rozhodnutí.

6. Vzhledem k uvedenému navrhl, aby žaloba byla zamítnuta.
IV. Posouzení věci soudem

7. Krajský soud v Brně (dále také „soud“) v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „soudní řád správní“), bez nařízení ústního jednání přezkoumal v mezích žalobních bodů napadené rozhodnutí žalovaného a rozhodnutí finančního úřadu vydaná v prvním stupni včetně řízení předcházejících jejich vydání, a shledal, že žaloba není důvodná.

8. Penále bylo žalobci vyměřeno na základě ustanovení § 44a odst. 10 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v rozhodném znění (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech“), které stanoví, že za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je porušitel rozpočtové kázně povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne, kdy byly prostředky odvedeny nebo u návratných finančních výpomocí vráceny.

9. Obsah a kvalita žaloby zásadně ovlivňuje rozsah a podrobnost soudního přezkumu napadeného rozhodnutí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2005, čj. 7 Afs 104/2004-54). Správní soudnictví je založeno na zásadě dispoziční, tudíž soud (až na výjimku vad, k nimž musí přihlédnout z úřední povinnosti) přezkoumává pouze ty otázky, s jejichž vypořádáním ze strany správních orgánů žalobce nesouhlasí a předestře je pozornosti soudu prostřednictvím formulovaného žalobního bodu. Veškerá argumentace žalobce ohledně nezákonnosti vyměřených odvodů za porušení rozpočtové kázně směřuje mimo předmět nynějšího řízení, tudíž je nedůvodná (resp. nerelevantní). V tomto řízení soud může přezkoumávat pouze otázky související s vyměřeným penále (pravomocné stanovení odvodu, prodlení se zaplacením odvodu, výpočet výše penále), nikoliv meritorní námitky rozporující důvody vedoucí k vyměření odvodu, s jehož zaplacením byl žalobce v prodlení.

10. V zásadě jediný žalobní bod, který lze považovat za relevantní z hlediska předmětu řízení, je tvrzení žalobce, že napadené rozhodnutí žalovaného ztratí svůj zákonný podklad, jakmile dojde ke zrušení rozhodnutí, kterými byly odvody vyměřeny. Tato námitka je však zjevně nedůvodná, jelikož soud přezkoumává napadené rozhodnutí dle skutkového a právního stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí (srov. § 75 odst. 1 soudního řádu správního). Následné zrušení platebních výměrů, kterými byly vyměřeny odvody, by tedy na zákonnost napadeného rozhodnutí nemohlo mít v nynějším řízení před soudem žádný vliv.

11. Jiné žalobní body žalobce neuplatnil.
V. Závěr a náklady řízení

12. Při přezkumu napadeného rozhodnutí ve smyslu § 75 odst. 2 věta první soudního řádu správního soud shledal podanou žalobu nedůvodnou. Proto ji podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního zamítl.

13. O náhradě nákladů soudního řízení bylo mezi účastníky rozhodnuto dle úspěchu ve věci (srov. § 60 odst. 1 soudního řádu správního). Právo na náhradu nákladů řízení náleží plně úspěšnému žalovanému, ale vzhledem k tomu, že mu nevznikly náklady přesahující jeho běžnou administrativní činnost, nebyla mu náhrada přiznána.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Brno dne 7. dubna 2021

JUDr. Zuzana Bystřická v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru