Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 52/2011 - 11Usnesení KSBR ze dne 10.06.2011

Prejudikatura

7 Ans 13/2010 - 45

5 Afs 1/2007 - 172

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
1 Afs 79/2011 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

29 Af 52/2011 - 11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Evy Lukotkové, v právní věci žalobce: J. C., právně zastoupen JUDr. Pavlem Knitlem, advokátem, se sídlem Údolní 5, 602 00 Brno, proti žalovanému Celnímu ředitelství Brno, se sídlem Koliště 21, 601 44 Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 28. 4. 2011 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 28. 4. 2011 domáhal, aby zdejší soud zrušil „rozhodnutí Celního ředitelství Brno ze dne 23. 2. 2011 ve věci platebních výměrů č.j. 16689/08-016200-024, č.j. 16701/08-016200-024, č.j. 16702/08-016200-024, č.j. 16705/08-016200-024, č.j. 16687/08-016200-024 a č.j. 16707/08-016200-024 ze dne 10. 11. 2008“. Při podání žaloby nebyl zaplacen soudní poplatek.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je soudní poplatek za řízení ve věcech správního soudnictví splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním návrhu na zahájení řízení.

Podle položky 14a bodu 2. písm. a) Sazebníku soudních poplatků – přílohy k zákonu o soudních poplatcích – činí soudní poplatek za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu 2.000,- Kč.

Soud proto vyzval žalobce usnesením ze dne 2. 5. 2011, čj. 29Af 52/2011-7, k zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč ve lhůtě 10 dnů, přičemž jej poučil o procesních následcích pro případ, že výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno. Usnesení bylo doručeno zástupci žalobce dne 16. 5. 2011, soudní poplatek však zaplacen ve lhůtě nebyl.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

pokračování
29 A- 2 -
f 52/2011

Podle ust.§ 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak s. ř. s. nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že žalobce soudní poplatek nezaplatil, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. c) s. ř. s., za použití ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2, § 106 odst. 2, 4 s. ř. s.).

V Brně dne 10. 6. 2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru