Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 51/2011 - 21Usnesení KSBR ze dne 18.10.2011

Prejudikatura

2 Afs 150/2005


přidejte vlastní popisek

29 Af 51/2011 – 21

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Zuzany Bystřické, v právní věci žalobce J. P., zast. JUDr. Jiřím Hanušem, advokátem se sídlem Kosmova 20, Ostrava, proti žalovanému Finančnímu úřadu v Kroměříži, se sídlem Husovo náměstí 535/21, Kroměříž, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Žaloba se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení prostřednictvím jeho zástupce vrácen zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 26. 4. 2011, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 28. 4. 2011, se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 2. 2011, č.j. 27553/11/320900702096, kterým byla zamítnuta námitka žalobce ze dne 4. 2. 2011 proti evidované výši nedoplatků uvedené v potvrzení o stavu osobního účtu ze dne 10. 1. 2011.

Krajský soud se předně zabýval tím, zda je možno takovou žalobu meritorně (věcně) přezkoumat.

Podle ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva a povinnosti (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud návrh na zahájení řízení usnesením odmítne, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle ust. § 68 písm. e) s.ř.s. je žaloba nepřípustná také v případech, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle ust. § 70 písm. a) s.ř.s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími ve smyslu § 65 s. ř. s., tedy úkony, které zakládají, mění, ruší nebo závazně určují práva a povinnosti žalobce.

Takovým úkonem je podle krajského soudu právě žalobou napadené rozhodnutí, neboť jím byla zamítnuta námitka žalobce proti evidované výši nedoplatků uvedené v potvrzení o stavu osobního účtu, tedy zamítnuta námitka proti úkonu, který není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Pro podporu tohoto závěru odkazuje krajský soud i na judikaturu Nejvyššího správního soudu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2006, čj. 2 Afs 150/2005-53, přístupný na www.nssoud.cz), z níž plyne, že potvrzení o stavu osobního účtu je úkonem, kterým správce daně toliko informuje daňový subjekt o stavu jeho osobního účtu, nejedná se tedy o úkon, který by zakládal, měnil, rušil ani závazně určoval práva ani povinnosti daňového subjektu ve smyslu § 65 s. ř. s. Krajský soud v této souvislosti doplňuje, že si je vědom, že tato judikatura byla vydána za účinnosti předcházející právní úpravy (zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní poplatků) a vztahovala se k institutu reklamace. S ohledem na skutečnost, že nový zákon (zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého bylo v dané věci i postupováno), změnil pouze formální název opravného prostředku proti úkonu při placení daní (,‚reklamace“ byla nahrazena „námitkou“; podstata zůstala stejná - k tomu srov. § 159 označeného zákona), je krajský soud názoru, že tuto judikaturu lze aplikovat i na danou věc.

Krajský soud tedy uzavírá, že předmětné rozhodnutí není rozhodnutím ve smyslu § 65 s. ř. s. Z výše uvedených důvodů proto krajský soud přistoupil k odmítnutí žaloby podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. pro nepřípustnost ve smyslu ust. § 68 písm. e) s. ř. s. v návaznosti na § 70 písm. a) s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ust. § 60 odst. 3, větě první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku má oporu v ust. § 10 odst. 3 in fine zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, byl-li návrh na zahájení řízení před prvním jednáním odmítnut.

Poučení : Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 18. 10. 2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru