Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 5/2011 - 55Usnesení KSBR ze dne 25.05.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 Af 5/2011 - 55

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Evy Lukotkové, v právní věci žalobce: F plus H s.r.o., se sídlem Zborovská 856/49, Třebíč, zast. Ing. Jitkou Routkovou, daňovou poradkyní, se sídlem Komenského 87/3, Liberec, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem náměstí Svobody 4, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho zástupce Ing. Jitky Routkové,

daňové poradkyně, se sídlem Komenského 87/3, Liberec, náklady řízení ve výši

8.640,- Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení prostřednictvím jeho zástupce Ing.

Jitky Routkové, daňové poradkyně, se sídlem Komenského 87/3, Liberec, vrácen

z účtu Krajského soudu v Brně zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 7. 1. 2011, která byla Krajskému soudu v Brně doručena v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem téhož dne, se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2010, č.j. 11863/10-1400-701942, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Třebíči ze dne 22. 6. 2010, č.j. 79307/10/330911703025, jímž bylo zamítnuto podání ze dne 24. 5. 2007, posouzené Finančním úřadem v Třebíči jako odvolání proti rozhodnutí ze dne 19. 12. 2005, č.j. 109370/05/330911/3854, o vyměření daně silniční za zdaňovací období roku 2004 ve výši 25.377,- Kč.

Podáním ze dne 1. 3. 2011 žalovaný vyjádřil vůli uspokojit žalobce podle ust. § 62 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“). Žalovaný ve svém vyjádření ze dne 27. 4. 2011 sdělil, že bylo změněno žalobou napadené rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2010, č.j. 11863/10-1400-701942, tak, že prvostupňové rozhodnutí Finančního úřadu v Třebíči ze dne 22. 6. 2010, č.j. 79307/10/330911703025, bylo zrušeno.

Podáním ze dne 8. 5. 2011 žalobce oznámil, že předmětnou žalobu bere zpět, protože žalovaný dne 21. 4. 2011 vydal rozhodnutí č. j. 43591/11-1400-701942, jímž bylo žalobci plně vyhověno. Dále podal podrobné vyčíslení náhrady nákladů řízení v celkové výši 12.660,- Kč.

Podle ust. § 62 odst. 4 s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. Soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.

Protože podáním ze dne 8. 5. 2011 vzal žalobce svou žalobu ze dne 7. 1. 2011 pro uspokojení navrhovatele zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 62 odst. 4s. ř. s. tak, že řízení o této žalobě zastavil.

O nákladech řízení rozhodl zdejší soud podle ust. § 60 odst. 3 věta druhá s. ř. s., neboť žalobce vzal žalobu zpět z důvodu uspokojení navrhovatele, tak, že žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho zástupce Ing. Jitky Routkové, daňové poradkyně, náklady řízení.

Zástupci žalobce za použití ust. § 35 odst. 2 s. ř. s. proto náleží podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhl. č. 177/1996 Sb., odměna za 3 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení a 2 písemná podání soudu týkající se věci samé – žaloba, zpětvzetí žaloby) ve výši 2.100,- Kč za jeden úkon (§ 9 odst. 3 písm. f), § 7 cit. vyhlášky) a částka k úhradě hotových výdajů za 3 úkony právní služby ve výši 300,- Kč za jeden úkon (§ 13 odst. 3 cit. vyhlášky). Celková odměna a náhrada hotových výdajů zástupce žalobce tedy činí 7.200,- Kč. Tuto odměnu je nutno navýšit podle ust. § 57 odst. 2 s. ř. s. o daň z přidané hodnoty ve výši 1.440,- Kč, neboť zástupce žalobce je plátcem daně z přidané hodnoty, tj. celkově na částku 8.640,- Kč.

Zástupce žalobce sice požadoval dále nahradit úkon právní služby v podobě reakce žalobce na výzvu zdejšího soudu k úhradě soudního poplatku; toto podání však zdejší soud nepovažuje za úkon ve smyslu ust. § 11 vyhl. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, neboť nelze podřadit ani pod jeden tam vyjmenovaný úkon. Soud zde dále poukazuje na důsledky toho, pokud by přiznal žalobci právo na náhradu nákladů za reakci na výzvu soudu k zaplacení soudního poplatku. Jak totiž vyplývá z ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je soudní poplatek za řízení ve věcech správního soudnictví splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním návrhu na zahájení řízení; správně proto měl být předmětný soudní poplatek zaplacen žalobcem již při podání žaloby. Přiznal-li by proto zdejší soud zástupci žalobce odměnu za reakci na výzvu k úhradě soudního poplatku, přiznával by odměnu za jednání, ke kterému by nedošlo, pokud by zástupce žalobce postupoval plně v souladu se zákonem o soudních poplatcích. V obecné rovině by tímto zdejší soud dále umožnil, aby zástupci žalobců uměle navyšovaly náklady předmětného řízení tím, že by soudní poplatek uhradili až na výzvu soudu.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci rozhodl soud podle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení : Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s. ř. s.).

V Brně dne 25. 5. 2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru