Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 4/2011 - 15Usnesení KSBR ze dne 01.03.2011

Prejudikatura

7 Ans 13/2010 - 45


přidejte vlastní popisek

29 Af 4/2011 – 15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Evy Lukotkové, v právní věci žalobce: LISONĚK, s.r.o., se sídlem Stolařská 491, Uherský Brod, zast. JUDr. Zdeňkem Sochorcem, advokátem, se sídlem V Teničkách 614, Uherské Hradiště, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 3. 1. 2011 proti rozhodnutí žalovaného č.j. 7755/10-1100-709857, se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 3. 1. 2011, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 4. 1. 2011, se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného č.j. 7755/10-1100-709857, doručeného žalobci dne 4. 11. 2010, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Uherském Brodě, ze dne 16. 11. 2006, č.j. 77220/06/338922/2532, jímž bylo žalobci sděleno daňové penále na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období roku 2004.

Při podání žaloby nebyl zaplacen soudní poplatek.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je soudní poplatek za řízení ve věcech správního soudnictví splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním návrhu na zahájení řízení.

Podle položky 14a bodu 2. písm. a) Sazebníku soudních poplatků – přílohy k zákonu o soudních poplatcích – činí soudní poplatek za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu 2.000,- Kč.

Zdejší soud vyzval žalobce usnesením ze dne 10. 1. 2011, č.j. 29 Af 4/2011 – 11, aby zaplatil soudní poplatek. Toto usnesení bylo zástupci žalobce doručeno dne 28. 1. 2011. Na výzvu žalobce nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak s. ř. s. nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že žalobce soudní poplatek nezaplatil, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. c) s. ř. s., za použití ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o žalobě ze dne 3. 1. 2011 proti rozhodnutí žalovaného č.j. 7755/10-1100-709857, doručeného žalobci dne 4. 11. 2010, zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2, § 106 odst. 2, 4 s. ř. s.).

V Brně dne 1. března 2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru