Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 29/2011 - 29Usnesení KSBR ze dne 30.09.2011

Prejudikatura

2 Afs 79/2008 - 40


přidejte vlastní popisek

29 Af 29/2011 - 29

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase, Ph.D. a JUDr. Zuzany Bystřické, v právní věci žalobce L. N. zastoupeného JUDr. Natalií Navrátilovou, advokátkou se sídlem Blahoslavova 422, Kroměříž, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 20. 12. 2010, č.j. 17801/10-1506-703692,

takto :

I. Žaloba se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení prostřednictvím jeho zástupkyně,

JUDr. Natalie Navrátilové, advokátky, se sídlem Blahoslavova 422, Kroměříž,

vrácen z účtu Krajského soudu v Brně zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,-

Kč.

Odůvodnění:

Dne 1. 3. 2011 byla zdejšímu soudu doručena žaloba, v níž se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 12. 2010, č.j. 17801/10-1506-703692, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Kroměříži ze dne 20. 10. 2010, č.j. 106452/10/320940701551 – výzvě k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě podle ust. § 73 odst. 1 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZSDP“). Touto výzvou byl žalobce vyzván k zaplacení daňového nedoplatku na dani z příjmů fyzických osob podávajících přiznání ve výši 10.680,- Kč v náhradní lhůtě 8 dnů od doručení této výzvy.

Dříve než zdejší soud přistoupil k meritornímu řešení věci, musel se zabývat otázkou, zda jsou splněny všechny procesní podmínky normované zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“).

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh je podle tohoto zákona nepřípustný. Podle ust. § 68 písm. e) s. ř. s. žaloba je nepřípustná také tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno. Podle ust. § 70 písm. a) s. ř. s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími. Podle ust. § 70 písm. c) s. ř. s. ze soudního přezkoumání jsou vyloučeny úkony správního orgánu, jimiž se upravuje vedení pokračování
29 A- 2 -
f 29/2011

řízení před správním orgánem. Podle ust. § 72 odst. 1 s. ř. s. žalobu lze podat do dvou měsíců poté, kdy rozhodnutí bylo žalobci oznámeno doručením písemného vyhotovení nebo jiným zákonem stanoveným způsobem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu jinou. Lhůta je zachována, byla-li žaloba ve lhůtě podána u správního orgánu, proti jehož rozhodnutí směřuje. Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, jestliže návrh byl podán předčasně nebo opožděně.

Jak již přitom bylo výše uvedeno, v nyní posuzované věci je žalobou podle ust. § 65 a násl. s. ř. s. napadeno rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto odvolání žalobce proti výzvě k zaplacení daňového nedoplatku v náhradní lhůtě podle ust. § 73 odst. 1 ZSDP.

Taková výzva je však podle zdejšího soudu ze soudního přezkumu podle ust. § 65 a násl. s. ř. s. vyloučena, protože není rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky podle ust. § 65 odst. 1 s. ř. s., neboť takovou výzvou se dotčené osobě nezakládají či nemění její práva a povinnosti, tj. v konkrétním případě se touto výzvou nemění příslušná povinnost (jež byla vyměřena na základě daňového podání za zdaňovací období roku 2009). Tato výzva je pouze úkonem, kterým se upravuje vedení řízení, neboť se jím žalobce vyzývá, aby dobrovolně splnil svou povinnost, která mu byla stanovena meritorním rozhodnutím, jinak bude přistoupeno k nucenému výkonu předmětné povinnosti. Žaloba proti výzvě vydané podle ust. § 73 odst. 1 ZSDP by byla přípustná, pokud by nebyla zachována totožnost subjektu, kterému je adresováno meritorní rozhodnutí, jež stanovilo příslušnou povinnost a kterému je adresována výzva podle ust. § 73 odst. 1 ZSDP. V posuzovaném případě je však adresát meritorního rozhodnuti a výzvy k zaplacení splatného nedoplatku dle ust. § 73 odst. 1 ZSDP totožný.

Předmětná žaloba je proto nepřípustná, neboť směřuje proti výzvě vydané podle ust. § 73 odst. 1 ZSDP, která je ze soudního přezkumu vyloučena podle ust. § 70 písm. a), c) s. ř. s. Pro podporu těchto závěrů odkazuje zdejší soud na judikaturu Nejvyššího správního soudu, např. na rozsudek ze dne 31. 10. 2008, č.j. 5 Afs 54/2007-54, přístupný na www.nssoud.cz, ve kterém se uvádí, že „Ve vztahu ke stěžovateli lze tedy uzavřít, že předmětná výzva podle § 73 odst. 1 daňového řádu není úkonem zasahujícím do jeho práv, neboť nesupluje rozhodnutí o dani. Soudní přezkum takové výzvy a rozhodnutí o odvolání proti ní je tudíž vyloučen podle ustanovení § 70 písm. a), c) s.ř s. (…) Stěžovatel je oprávněn bránit se postupu správce daně v rámci případné následné daňové exekuce podáním námitek proti exekučnímu příkazu podle ustanovení § 73 odst. 8 daňového řádu. Rozhodnutí o námitkách proti exekučnímu příkazu je již rozhodnutím ve smyslu ustanovení § 65 odst. 1 s. ř. s., jehož soudního přezkumu se lze domáhat (srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 10. 2005, č.j. 2 Afs 81/2004 - 54, publikovaný pod č. 791/2006 Sb. NSS). Sluší v této souvislosti též odkázat na již zmiňovaný rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 9. 2008, č. j. 2 Afs 79/2008 - 43, kde je, v kontextu zmiňovaného nálezu Ústavního soudu, obšírně pojednáno o otázce přezkoumatelnosti výzvy vydané dle § 71 odst. 3 daňového řádu, a to ve prospěch závěru o obecné existenci výluky jejího soudního přezkumu.“

S ohledem na výše uvedené proto zdejšímu soudu nezbylo než žalobu jako nedůvodnou odmítnout podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta. O vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci rozhodl soud analogicky podle ust. § 10 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. pokračování
29 A- 3 -
f 29/2011

Poučení: Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s. ř. s.).

V Brně dne 30.9.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru