Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 113/2011 - 26Usnesení KSBR ze dne 21.12.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29Af 113/2011 - 26

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Kateřiny Mrázové, Ph.D. a JUDr. Zuzany Bystřické v právní věci žalobce Ing. J. P., zast. JUDr. Jaromírem Hanušem, advokátem se sídlem v Ostravě, Kosmova 20, proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Brně, se sídlem Brně, nám. Svobody 4, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 9.640,-Kč

do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jeho zástupce JUDr.

Jaromíra Hanuše, advokáta se sídlem v Ostravě, Kosmova 20.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácena z účtu Krajského soudu

v Brně část zaplaceného soudního poplatku, a to ve výši 1.000,- Kč,

prostřednictvím jeho zástupce JUDr. Jaromíra Hanuše, advokáta se sídlem

v Ostravě, Kosmova 20.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 18.8.2011, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 19.8.2011, se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 28.6.2011, č.j. 7450/11-1506-703692, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Kroměříži ze dne 9.3.2011, č.j. 34492/11/320940709610, exekučnímu příkazu na srážky ze mzdy nebo jiných příjmů, a prvostupňové správní rozhodnutí potvrzeno.

Již ve dnech 7.11. a 29.11.2011 informoval žalovaný zdejší soud, že připravuje postup dle § 62 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), kterým žalobce uspokojí.

Podáním ze dne 1.12.2011 žalobce oznámil, že předmětnou žalobu bere zpět a žádá o zastavení řízení, protože prvostupňový správce daně vydal ve věci dne 29.11.2011 rozhodnutí, č.j. 189402/11/320940709610, kterým plně akceptoval jeho původní námitku promlčení a rozhodl o zastavení daňové exekuce (šlo o nedoplatky z titulu neuhrazeného penále příslušejícího k daňovým povinnostem, na které byla nakonec úspěšně uplatněna námitka promlčení, když dle výkladu ust. § 58 zák. č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, sleduje osud daně i příslušenství daně, a proto došlo i k zániku práva vybrat a vymáhat penále příslušejícího k promlčeným daňovým povinnostem). Žalobci tak bylo plně vyhověno, když byly akceptovány jeho námitky uplatněné v žalobě, a proto současně požádal soud o přiznání náhrady nákladů řízení, neboť podání žaloby i její zpětvzetí zavinil žalovaný, event. ve spojení s prvostupňovým správcem daně.

Podle ust. § 47 písm. a) s.ř.s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Jelikož žalobce vzal svým podáním ze dne 1.12.2011 žalobu zcela zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s.ř.s. tak, že řízení o této žalobě zastavil. O nákladech řízení rozhodl zdejší soud podle ust. § 60 odst. 3 věty druhé s.ř.s., neboť žalobce vzal žalobu zpět pro pozdější chování žalovaného, který vzal v úvahu jeho námitky promlčení a rozhodl tak o zastavení daňové exekuce, čímž plně uspokojil žalobce. Žalobce uvedené skutečnosti doložil – rozhodnutím správce daně ze dne 29.11.2011 o zastavení daňové exekuce. Proto byl žalovaný zavázán povinností, ve shodě s ust. § 60 odst 3 věty druhé s.ř.s., uhradit žalobci náklady soudního řízení, a to prostřednictvím jeho právního zástupce.

Náhrada nákladů řízení před Krajským soudem v Brně sestává z náhrady části zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč (zbylá část zaplaceného soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč bude vrácena žalobci z účtu krajského soudu – viz. níže), dále z odměny za právní zastoupení advokátem (za použití ust. § 35 odst. 2 s.ř.s.) za tři úkony právní služby (převzetí a příprava věci, podání žaloby, zpětvzetí žaloby) po 2.100,- Kč za úkon podle § 6 odst. 1, § 7 bod 5., § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AT“), tedy celkem ve výši 6.300,- Kč za tři úkony právní služby, a dále z náhrady za tři režijní paušály (náleží ke každému úkonu právní služby) po 300,- Kč podle ust. § 13 odst. 1 a 3 AT, tedy celkem 900,- Kč za tři režijní paušály. Celková odměna a náhrada hotových výdajů zástupce žalobce činí 7.200,- Kč, kterou je nutno navýšit v souladu s ust. § 57 odst. 2 s.ř.s. o 20-ti % daň z přidané hodnoty ve výši 1.440,- Kč, neboť zástupce žalobce doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, tj. celkově na částku 8.640,- Kč za právní zastoupení. Celková výše náhrady nákladů řízení, kterou je povinen žalovaný žalobci uhradit, tak činí, s připočtením části zaplaceného soudního poplatku á 1.000,- Kč, 9.640,- Kč.

O vrácení části zaplaceného soudního poplatku žalobci, a to prostřednictvím jeho právního zástupce, rozhodl soud podle ust. § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Žalobce s podáním žaloby zaplatil na soudním poplatku 2.000,- Kč, řízení bylo zastaveno před prvním jednáním ve věci, a proto bude žalobci, prostř. jeho právního zástupce, vrácena z účtu soudu část soudního poplatku ve výši 1.000,- Kč v souladu s posledně cit. ust. zák. K úhradě zbylé časti soudního poplatku (á 1.000,- Kč) byl zavázán žalovaný (viz. výše).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Brně dne 21.12.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru