Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 109/2010 - 35Usnesení KSBR ze dne 21.12.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 Af 109/2010 - 35

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Zuzany Bystřické, v právní věci žalobce: SYNOT TIP, a.s., se sídlem Jaktáře 1475, Uherské Hradiště, Mařatice, zast. JUDr. Jaroslavem Novákem, Ph.D., advokátem TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, Praha, proti žalovanému: Finanční ředitelství, se sídlem Koliště 21, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení prostřednictvím jeho zástupce JUDr. Jaroslava Nováka, Ph.D., advokáta TOMAN, DEVÁTÝ & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Trojanova 12, Praha, vrácen na účet 1484182/0800 z účtu Krajského soudu v Brně zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 26. 8. 2010, která byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 30. 8 2010 se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2010, č.j. 11815/10-1300-701728, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce proti rozhodnutí Finančního úřadu v Uherském Hradišti ze dne 20. 12. 2010, č.j. 5177/10/336913708987, platební výměr, kterým byla stanovena platební povinnost ohledně daně z přidaného hodnoty za měsíc září 2009 odlišně od daňového přiznání podaného žalobce, a to ve výši 93.558,- Kč.

Podáním ze dne 21. 9. 2011 žalobce oznámil, že předmětnou žalobu bere zpět, neboť s ohledem na stanovisko Ústavního soudu vyjádřeného v nálezu Ústavního soudu ze dne 8. 2. 2011, sp. zn.: I. ÚS 1696/09, respektive ze dne 21. 3. 2011, sp. zn.: I. ÚS 1927/09, již na podané žalobě dále netrvá. Dále žalobce žádal o vrácení zaplaceného soudního poplatku.

Podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Protože podáním ze dne 21. 9. 2011 vzal žalobce svou žalobu ze dne 26. 8. 2010 zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s.ř.s. tak, že řízení o této žalobě zastavil. Výrok o náhradě nákladů řízení se proto opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-oli řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci rozhodl soud dle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení : Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s. ř. s.).

V Brně dne 21.12.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru