Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 Af 101/2011 - 98Usnesení KSBR ze dne 30.11.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 Af 101/2011-98

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Zuzany Bystřické, v právní věci žalobce: multigate a.s., se sídlem Riegrova 373/6, Olomouc, zast. JUDr. Tomášem Vymazalem, advokátem, se sídlem Wellnerova 1322/3C, Olomouc, proti žalovanému: Magistrát města Brna, odboru rozpočtu a financování, se sídlem Malinovského nám. 3, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 28. 7. 2011, která byla Krajskému soudu v Brně doručena v elektronické podobě se zaručeným elektronickým podpisem téhož dne, se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 7. 2011, č.j. MMB/0259909/2011, kterým bylo změněno rozhodnutí Úřadu městské části Brno-jih, ze dne 25. 5. 2011, č.j. MCBJIH/04477/2011/Pie, a vysloveno, že žádosti žalobce o vrácení přeplatku na místním poplatku se nevyhovuje.

Podáním ze dne 22. 8. 2011 žalobce oznámil, že předmětnou žalobu bere v celém rozsahu zpět.

Podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Protože podáním ze dne 22. 8. 2011 vzal žalobce výslovně svou žalobu v celém rozsahu zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s. ř. s. tak, že řízení o žalobě z 28. 7. 2011 zastavil.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 30.11.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru