Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 89/2014 - 52Usnesení KSBR ze dne 10.11.2014

Prejudikatura

Nad 81/2012 - 71


přidejte vlastní popisek

29 A 89/2014-52

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Kateřiny Mrázové, Ph.D., v právní věci žalobkyně I. D. proti žalované České advokátní komoře, se sídlem Praha 1, Národní 118/16, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 22. 10. 2014, č. j. 3057/14,

takto:

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Žalobou došlou Krajskému soudu v Brně dne 4. 11. 2014 žalobkyně brojí proti výše označenému rozhodnutí, jímž žalovaná neurčila žalobkyni advokáta k poskytnutí bezplatné právní služby.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s. je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Není-li soud, u něhož byl návrh podán, k jeho vyřízení místně příslušný, postoupí jej k vyřízení soudu příslušnému (§ 7 odst. 5 s. ř. s.).

V daném případě žalovaná rozhodovala v jediném stupni správního řízení. Podle § 40 odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, má žalovaná sídlo v Praze, konkrétně na adrese Praha 1, Národní 118/16. Na tom ničeho nemění, že v napadeném rozhodnutí je uvedena adresa brněnské pobočky žalované. Ostatně jak plyne např. z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 2. 2012, č. j. 6 Ads 15/2011-143 (www.nssoud.cz), pro určení místní příslušnosti správního soudu ve smyslu § 7 odst. 2 s. ř. s. je stěžejní sídlo správního orgánu, nikoli umístění jeho organizačních útvarů.

Krajský soud v Brně proto dospěl k závěru, že soudem místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Městský soud v Praze, v jehož obvodu má správní orgán prvního stupně sídlo [§ 11 odst. 2, § 12 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), a bod 1. přílohy 4, bod 1. přílohy 2 k tomuto zákonu].

Z uvedených důvodů Krajský soud v Brně věc dle § 7 odst. 5 s. ř. s. postoupil místně příslušnému Městskému soudu v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 10. listopadu 2014

JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru