Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 79/2011 - 126Usnesení KSBR ze dne 21.12.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005

3 A 71/2010 - 20


přidejte vlastní popisek

29 A 79/2011 – 126

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Kateřiny Mrázové, Ph.D. a JUDr. Zuzany Bystřické v právní věci žalobce FIEDLER REALITY s.r.o. se sídlem v Brně, Charvatská 8, proti žalovanému Magistrátu města Brna, odboru územního a stavebního řízení, se sídlem v Brně, Malinovského náměstí 3, za účasti osoby zúčastněné na řízení CAMASTRO a.s. se sídlem v Brně, Trnitá 24, právně zast. Mgr. Ing. Hanou Továrkovou, advokátkou se sídlem v Brně, tř. kpt. Jaroše 28, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou ze dne 29.7.2009, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 31.7. 2009, domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 28.5.2009, č.j. MMB/0119506/2009, sp. zn. OÚSŘ/MMB/0101462/2009/2, kterým bylo v podstatě potvrzeno prvostupňové územní rozhodnutí č. 205 Úřadu městské části města Brna, Brno - střed, ze dne 27.3.2009, č.j. 080114098/ŠKAR/STU/005, sp. zn. STU 010900123, o umístění stavby „Polyfunkčního objektu DORN, ul. Dornych, Brno“ a odvolání žalobce zamítnuto jako nepřípustné.

Podáním ze dne 15.10.2010, které bylo zdejšímu soudu doručeno dne 19.10.2010, žalobce oznámil, že bere žalobu v plném rozsahu zpět. Vzhledem k tomu, že Krajský soud v Brně již dne 24.8.2010 rozhodl o žalobě rozsudkem, jenž byl téhož dne vyhlášen vyvěšením na úřední desce soudu, bylo předmětné zpětvzetí žaloby, doručené soudu až dne 19.10.2010, neúčinné. V souladu s ust. § 37 odst. 4 zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s.ř.s.“), potvrdil zákonnost takového postupu i Nejvyšší správní soud ve svém rozhodnutí ze dne 31.10.2011, č.j. 5 As 69/2010-112, když rozhodoval o kasační stížnosti žalovaného. Podle posledně cit. ust. může vzít navrhovatel svůj návrh účinně zpět jen, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož však Nejvyšší správní soud uvedeným rozhodnutím nakonec zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně (z jiných právních důvodů, a to ke kasační stížnosti žalovaného) a věc mu vrátil k dalšímu řízení a novému rozhodnutí, vrátila se tak předmětná věc na počátek řízení a bylo možno rozhodnout o zpětvzetí žaloby. Žalobce podáním ze dne 15.12.2011, doručeným soudu dne 19.12.2011, znovupotvrdil svůj předchozí procesní úkon ve věci, tedy zpětzetí žaloby a žádost o zastavení řízení.

Podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože byla naplněna hypotéza normy obsažené v ust. § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení o žalobě ze dne 29.7.2009 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28.5.2009, č.j. MMB/0119506/2009, zastavil.

pokračování
29 A- 2 -
79/2011 – 127

Výrok o náhradě nákladů řízení vychází z ust. § 60 odst. 3, věty první, s. ř. s., podle kterého bylo-li řízení zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. V posuzované věci soud neshledal důvody zvláštního zřetele hodné, pro které lze výjimečně rozhodnout, že se účastníku právo na náhradu nákladů řízení přiznává, a proto soud zákonem umožněnou moderaci ve smyslu § 60 odst. 7 a 8 s. ř. s. nepoužil.

Ve vztahu k osobě zúčastněné na řízení, soud vycházel z ust. § 60 odst. 5 věty první s. ř. s., podle kterého osoba zúčastněná na řízení má právo na náhradu jen těch nákladů, které jí vznikly v souvislosti s plněním povinnosti, kterou jí soud uložil. Protože soud osobě zúčastněné na řízení žádnou povinnost neuložil, nelze jí přiznat právo na náhradu nákladů řízení, jelikož jí žádné náklady nevznikly. V posuzované věci soud neshledal ani důvody zvláštního zřetele hodné, pro které lze výjimečně takové osobě přiznat právo na náhradu dalších nákladů řízení (§ 60 odst. 5 věty druhé s. ř. s.).

Soud nemohl rozhodnout o vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobkyni podle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle něj soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek jen, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. To se však v dané věci nestalo, aplikace cit. ust. je vyloučena, neboť k zastavení řízení nedošlo před prvním jednáním ve věci, popř. ani než bylo vydáno rozhodnutí o věci samé (dle ust. § 10 odst. 5 cit. zák., kdy lze rozhodnout bez jednání).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává ve dvou (více) vyhotoveních u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno. O kasační stížnosti rozhoduje Nejvyšší správní soud.

Lhůta pro podání kasační stížnosti končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty (den doručení rozhodnutí). Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Kasační stížnost lze podat pouze z důvodů uvedených v § 103 odst. 1 s. ř. s. a kromě obecných náležitostí podání musí obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, a údaj o tom, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno.

V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Soudní poplatek za kasační stížnost vybírá Nejvyšší správní soud. Variabilní symbol pro zaplacení soudního poplatku na účet Nejvyššího správního soudu lze získat na jeho internetových stránkách: www.nssoud.cz.

V Brně dne 21.12.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru