Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 34/2011 - 27Usnesení KSBR ze dne 22.06.2011

Prejudikatura

7 Ans 13/2010 - 45

5 Afs 1/2007 - 172


přidejte vlastní popisek

29 A 34/2011-27

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Evy Lukotkové, v právní věci žalobkyň: a) D. J. a b) A. J., obě zast. Mgr. Petrem Maršálkem, advokátem, se sídlem Lidická 5a, 602 00 Brno, proti žalovanému Magistrát města Brna, odbor územního a stavebního řízení, se sídlem Malinovského náměstí 3, Brno 601 67, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se žalobou ze dne 5. 5. 2011, která byla Krajskému soudu v Brně doručena 9. 5. 2011, domáhaly zrušení rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 3. 2011, č.j. MMB/0060719/2011, sp. zn. OUSR/MMB/0048074/2011/2. Při podání žaloby nebyl zaplacen soudní poplatek.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je soudní poplatek za řízení ve věcech správního soudnictví splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním návrhu na zahájení řízení.

Podle položky 14a bodu 2. písm. a) Sazebníku poplatků – přílohy k zákonu o soudních poplatcích – činí soudní poplatek za žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve věcech správního soudnictví 2.000,- Kč.

Soud proto vyzval žalobkyně usnesením ze dne 12. 5. 2011, č.j. 29 A 34/2011-22, k zaplacení soudního poplatku ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení, přičemž je poučil o procesních následcích pro případ, že výzvě nebude ve stanovené lhůtě vyhověno.

Unesení bylo doručeno zástupci žalobkyň dne 20. 5. 2011, ani po uplynutí stanovené lhůty však soudní poplatek zaplacen nebyl. Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust. § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak s. ř. s. nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně soudní poplatek dosud nezaplatily, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. c) s. ř. s., za použití ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2, § 106 odst. 2, 4 s. ř. s.).

V Brně dne 22. 6. 2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru