Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 3/2012 - 26Usnesení KSBR ze dne 02.03.2012

Prejudikatura

1 As 27/2005 - 87


přidejte vlastní popisek


Číslo jednací: 29A 3/2012 - 26

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Zuzany Bystřické a Mgr. Petra Pospíšila ve věci žalobkyně J. S., proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odbor dopravy, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 11. 2011, č.j. JMK 118768/2011, sp. zn. S-JMK 118768/2011/OD/St,

takto:

I. Řízení o žalobě ze dne 25. 1. 2012 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala dne 26. 1. 2012 u Krajského soudu v Brně, podáním ze dne 25.1.2012, žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne ze dne 16. 11. 2011, č.j. JMK 118768/2011, sp. zn. S-JMK 118768/2011/OD/St, kterým bylo zamítnuto její odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru dopravněsprávních činností, ze dne 27. 7. 2011, č.j. ODSČ-530/B-10, jímž byly podle ust. § 123f odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zamítnuty námitky žalobkyně proti záznamům bodů, které byly provedeny na základě příkazu Magistrátu města Brna ze dne 13. 9. 2010, č.j. ODSČ-36467/10-SU a rozhodnutí Magistrátu města Brna, odboru dopravněsprávních činností, ze dne 27. 7. 2011, č.j. ODSČ-530/B-10, bylo potvrzeno.

Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „z.s.p.“), je soudní poplatek za řízení o žalobě splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním žaloby (dále jen „návrhu na zahájení řízení“).

Dle položky 18 bod 2 písm. a) Sazebníku soudních poplatků z.s.p. činí soudní poplatek za podání žaloby 3.000,- Kč.

Podle ust. § 9 odst. 1 z.s.p. nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Soud proto usnesením ze dne 1. 2. 2012, č.j. 29A 3/2012 - 21, vyzval žalobkyni ve smyslu ust. § 9 odst. 1 z.s.p. k zaplacení soudního poplatku ve výši 3.000,- Kč ve lhůtě 3 dnů, přičemž jej poučil o procesních následcích v případě, že výzvě nebude vyhověno (ust. § 9 odst. 3 z.s.p.). Žalobkyni bylo usnesení doručeno dne 8. 2. 2012.

Žalobkyně na výzvu soudu soudní poplatek ve stanovené lhůtě, tj. do 13. 2. 2012, nezaplatila.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl ve stanovené lhůtě zaplacen, rozhodl soud dle ust. § 47 písm. c) s.ř.s., za použití ust. § 9 odst. 1 z.s.p., tak, že řízení o žalobě ze dne 25.1.2012 zastavil.

O nákladech řízení soud rozhodl v souladu s ust. § 60 odst. 3 s.ř.s., tedy že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 2. března 2012

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru