Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 20/2010 - 46Usnesení KSBR ze dne 31.10.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 A 20/2010 - 46

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Zuzany Bystřické, v právní věci žalobce: Zemědělské družstvo „Agroholding“, se sídlem v Bernarticích, okr. Jeseník, zast. JUDr. Igorem Krajčíkem, advokátem, se sídlem Horní Lipová 271, Lipová – lázně 3, proti žalovanému: Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ústřední inspektorát, se sídlem Květná 15, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu 18. 12. 2009, č.j. AT952-2/107/9/2009-SŘ,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení prostřednictvím jeho zástupce JUDr. Igora Krajčíka, advokáta, se sídlem Horní Lipová 271, Lipová – lázně 3, vrácen z účtu Krajského soudu v Brně zaplacený soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 26. 1. 2010, která byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 2. 3. 2010 se žalobce domáhal přezkumu rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 12. 2009, č.j. AT952-2/107/9/2009-SŘ, kterým bylo potvrzeno rozhodnutí Zemědělské a potravinářské inspekce v Olomouci ze dne 23. 9. 2009, č.j. BC806-7/2008/194/8/2009-SŘ, z důvodů, že žalovaný opřel svá rozhodnutí ve výrokové části předmětného rozhodnutí o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin zatím pravomocně nepojatého do českého právního řádu a obecná ustanovení právních předpisů neslučitelná se zákonným výkonem činnosti družstva a porušil zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci, ve znění pozdějších předpisů.

Podáním ze dne 23. 9. 2011 žalobce oznámil, že předmětnou žalobu bere zpět. Dále žalobce žádal o vrácení zaplaceného soudního poplatku. Podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“) soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Protože podáním ze dne 23. 9. 2011 vzal žalobce svou žalobu ze dne 26. 1. 2010 zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s.ř.s. tak, že řízení o této žalobě zastavil. Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ust. § 60 odst. 3 věta prvá s.ř.s., dle kterého žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci rozhodl soud dle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť soud vrátí z pokračování
29 A- 2 -
20/2010

účtu soudu zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení : Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s. ř. s.).

V Brně dne 31. října 2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru