Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 2/2011 - 88Usnesení KSBR ze dne 21.12.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005

3 A 71/2010 - 20


přidejte vlastní popisek

29A 2/2011 - 88

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Kateřiny Mrázové, Ph.D. a JUDr. Zuzany Bystřické v právní věci žalobců a) MUDr. V. A. a b) Ing. M. A., obou právně zast. JUDr. Radkem Ondrušem, advokátem se sídlem v Brně, Těsnohlídkova 9, proti žalovanému Úřadu městyse Pozořice, stavebnímu úřadu, se sídlem v Pozořicích, Na Městečku 14, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobkyni a) na náhradě nákladů řízení částku 7.128,- Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce JUDr.Radka Ondruše, advokáta se sídlem v Brně, Těsnohlídkova 9.

III. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci b) na náhradě nákladů řízení částku 4.752,- Kč do třiceti dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám zástupce JUDr. Radka Ondruše, advokáta se sídlem v Brně, Těsnohlídkova 9.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 29.12.2010, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 30.12.2010, se žalobci domáhali ochrany proti nečinnosti žalovaného. Žalobou požadovali, aby žalovaný byl rozhodnutím soudu zavázán zahájit řízení o odstranění stavby „sklep, nástavba a přístavba sklepa, kterou vznikne rodinný dům“, dále toto řízení přerušit a vydat územní rozhodnutí na žádost žalobců pod č.j. 161/2008. Žalobci soudu dále navrhli zavázat žalovaného k úhradě jejich nákladů soudního řízení prostřednictvím jejich právního zástupce.

Podáním ze dne 7.11.2011 žalovaný informoval zdejší soud, že o nárocích uplatněných žalobou již bylo rozhodnuto a žalobci byli v podstatě uspokojeni. Řízení o odstranění stavby bylo zahájeno opatřením ze dne 3.1.2011, č.j. StÚ 1464/2009-4-Ca-ODSN-Ozná-/, a následně bylo přerušeno usnesením ze dne 3.2.2011, č.j. StÚ 1464/2009-7-Ca-ODSN-Přer-/, jelikož vlastníci požádali o dodatečné povolení stavby. Řízení o odstranění stavby bylo zastaveno usnesením ze dne 12.8.2011, č.j. StÚ 1464/2009-8-Ca-ODSN-Zast-/, neboť ve věci bylo vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby dne 28.4.2011, č.j. StÚ 2551/2010-5-Ca-DODA-Rozh-/, které nabylo právní moci dne 24.5.2011. Ohledně žádosti žalobců o vydání územního rozhodutí o změně stavby – nástavba a přístavba sklepa, kterými vznikne rodinný dům, žalovaný uvedl, že se stala zjevně bezpředmětnou, a proto řízení o ní zastavil usnesením ze dne 3.1.2011, č.j. StÚ 161/2008-8-Ca-ÚŘZS-Zast-/. Žalovaný předložil soudu výše uvedená rozhodnutí a doplnil, že jsou všechna pravomocná.

Právní zástupce žalobců sdělil soudu dne 12.12.2011, že ve věci bere podanou žalobu zpět s tím, že do tří dnů předloží písemné vyčíslení nákladů řízení. Písemným podáním ze dne 21.12.2011 vyčíslil náklady soudního řízení.

Podle ust. § 47 písm. a) zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s.ř.s.“), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Jelikož právní zástupce žalobců vzal žalobu zcela zpět, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. a) s.ř.s. tak, že řízení o této žalobě zastavil. Při rozhodování o zastavení řízení vzal soud rovněž v úvahu informaci o úmrtí žalobce b) dne 4.11.2011 (dle předloženého úmrtního listu), tedy po podání žaloby (po zahájení řízení), a dospěl k závěru, že výrok o zastavení řízení i vůči němu by byl stejný, tedy řízení by bylo zastaveno, avšak z jiného důvodu, z důvodu jeho úmrtí, a tedy ztráty způsobilosti být účastníkem řízení. V řízení by sice bylo možno pokračovat i bez účasti žalobce b), avšak jak již bylo shora uvedeno, žalobkyně a) vzala podanou žalobu prostřednictvím právního zástupce zpět. Soud tedy musel řízení o podané žalobě zastavit podle posledně cit. ust..

O nákladech řízení rozhodl zdejší soud podle ust. § 60 odst. 3 věty druhé s.ř.s., neboť žaloba byla vzata zpět pro pozdější chování žalovaného, kdy žalobní námitky, týkající se nečinnosti správního orgánu, byly v podstatě v intencích žalobního návrhu uspokojeny. Žalovaný svůj postup doložil – předložil jednotlivá rozhodnutí ve věci. Žalovaný byl proto zavázán povinností, ve shodě s ust. § 60 odst 3 věty druhé s.ř.s., uhradit žalobcům náklady soudního řízení, a to prostřednictvím jejich právního zástupce.

Náhrada nákladů řízení před Krajským soudem v Brně sestává z odměny za právní zastoupení advokátem (za použití ust. § 35 odst. 2 s.ř.s.) za tři úkony právní služby pro žalobkyni a), tj. převzetí a příprava věci, podání žaloby a zpětvzetí žaloby, po 1.680,- Kč za jeden právní úkon (celkem 5.040,-Kč za tři úkony) podle § 6 odst. 1, § 7 bod 5., § 9 odst. 3 písm. f), § 11 odst. 1 písm. a) a d), § 12 odst. 4 vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „AT“), když u společných úkonů při zastupování dvou a více osob náleží advokátovi za každou osobu odměna snížená o 20 % (tedy místo 2.100,- Kč za jeden úkon mu náleží jen 1.680,- Kč), a za dva úkony právní služby pro žalobce b), tj. převzetí a příprava věci a podání žaloby (zpětvzetí žalobce b) neuplatněno-zemřel), opět po 1.680,- Kč ze jeden právní úkon podle cit. ust. zák. (celkem 3.360,-Kč za dva úkony). Náhrada nákladů řízení dále sestává z náhrady hotových výdajů, a to pro žalobkyni a) za tři režijní paušály po 300,-Kč (náleží ke každému úkonu právní služby), tedy celkem 900,- Kč za tři režijní paušály podle ust. § 13 odst. 1 a 3 AT, a pro žalobce b) za dva režijní paušály ke každému úkonu právní služby po 300,- Kč, tedy celkem 600,- Kč za dva režijní paušály. Celková odměna a náhrada hotových výdajů zástupce žalobkyně a) činí 5.940,- Kč, kterou je nutno navýšit v souladu s ust. § 57 odst. 2 s.ř.s. o 20-ti % daň z přidané hodnoty ve výši 1.188,- Kč, neboť zástupce žalobkyně a) doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty, tj. celkově na částku 7.128,- Kč za právní zastoupení žalobkyně a), kterou je žalovaný povinen jí uhradit prostřednictvím jejího právního zástupce. Celková odměna a náhrada hotových výdajů zástupce žalobce b) činí 3.960,- Kč, kterou je nutno opět navýšit v souladu s ust. § 57 odst. 2 s.ř.s. o 20-ti % daň z přidané hodnoty ve výši 792,- Kč, tj. celkově na částku 4.752,- Kč za právní zastoupení žalobce b), kterou mu žalovaný uhradí prostřednictvím jeho právního zástupce.

O vrácení části zaplaceného soudního poplatku žalobcům, prostřednictvím právního zástupce, nemohl soud rozhodnout ve smyslu ust. § 10 odst. 3 věty první zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Podle tohoto ust. totiž soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, splatný podáním návrhu na zahájení řízení, snížený o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním. Jelikož každý ze žalobců zaplatil na soudním poplatku právě 1.000,- Kč za podanou žalobu (na ochranu proti nečinnosti správního orgánu dle položky 14a bod 2. písm. d) Sazebníku soudních poplatků ve znění do 31.12.2010), není možno jim v souladu s posledně cit. ust. vrátit ani část zaplaceného soudního poplatku, protože soud musí poplatek k vrácení vždy snížit o 20 %, nejméně však o 1.000,- Kč.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně (od 1.1.2012, v důsledku novely s.ř.s., provedené zákonem č.303/2011 Sb., platí,že kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu; lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u soudu, který napadené rozhodnutí vydal). Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2, § 106 odst. 2 a 4 s.ř.s.).

V Brně dne 21.12.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru