Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 137/2019 - 47Rozsudek KSBR ze dne 07.04.2021

Prejudikatura

7 As 94/2012 - 20


přidejte vlastní popisek

29 A 137/2019-47

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Zuzany Bystřické a soudců JUDr. Mariana Kokeše, Ph.D., a JUDr. Faisala Husseiniho, Ph.D., ve věci

žalobce: P. Ch.

zastoupen advokátkou JUDr. Miroslavou Kamenickou sídlem Kostelní 670, Buchlovice

proti žalovanému: Krajský úřad Zlínského kraje sídlem třída Tomáše Bati 21, Zlín

o žalobě proti rozhodnutí Krajského úřadu Zlínského kraje ze dne 17. 6. 2019, čj. KUZL 31293/2019, sp. zn. KUSP-31293/2019/DOP/Od,

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení III. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:


I. Vymezení věci

1. Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend (dále jen „městský úřad“), rozhodnutím ze dne 18. 4. 2019 podle § 123f odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v rozhodném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), zamítl jako nedůvodné námitky žalobce proti záznamům bodů provedeným v jeho evidenční kartě řidiče a potvrdil je. Proti tomuto rozhodnutí podal žalobce odvolání a v nynějším řízení brojí proti rozhodnutí žalovaného, kterým bylo rozhodnutí městského úřadu ve výroku změněno, nicméně obsahově se žalovaný ztotožnil s přijatým závěrem (změna výroku spočívala v doplnění neúplné adresy žalobce a v opravě data dosažení 12 bodů).

II. Shrnutí žaloby

2. Žalobce nesouhlasí se zjednodušenými skutkovými a právními závěry. Zároveň uvedl, že byl opakovaně chybně poučen policisty. Dne 25. 6. 2018 kontrolujícího policistu upozornil na skutečnost, že se mu pásy zasekávaly. Na to mu policista řekl, že udělí symbolickou pokutu a nedojde ke ztrátě bodů. Podoná situace nastala dne 29. 11. 2018. Žalobce nechal pásy opakovaně opravit a následně vyměnit. Policisté mu sdělili, aby doklad o jejich opravě předložil ve správním řízení, které se nekonalo. Dne 28. 8. 2018 byl vybržďován autem, které při předjíždění začalo zrychlovat, tudíž musel rovněž zrychlit, aby se vyhnul kolizi s protijedoucím autem.

3. Správní orgány neukládaly sankci dle zásady přiměřenosti, neřešily ani otázku společenské škodlivosti jednání a subsidiaritu trestní represe. Žalovaný se řádně nezabýval všemi odvolacími námitkami, ani nevyslechl hlídkující policisty.

4. S ohledem na výše uvedené navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo zrušeno.
III. Shrnutí vyjádření žalovaného

5. Žalovaný uvedl, že skutkový stav věci byl dostatečně zjištěn. Žalobce se v období od 25. 6. 2018 do 22. 1. 2019 dopustil celkem pěti přestupků podléhajících bodovému hodnocení. Zákonným podkladem pro zápis bodů byla oznámení o uložení pokuty příkazem na místě, která byla v rámci námitkového řízení doplněna o kopie příkazových bloků. Následek dosažení 12 bodů je upraven zákonem bez možnosti správního uvážení. Meritorní námitky nesouvisí s předmětem nynějšího řízení, proto nebylo třeba vyslýchat policisty.

6. S ohledem na výše uvedené navrhl, aby byla žaloba zamítnuta.
IV. Posouzení věci soudem

7. Krajský soud v Brně v souladu s § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále také „soudní řád správní“), bez nařízení jednání přezkoumal v mezích žalobních bodů napadené rozhodnutí žalovaného, jakož i předcházející rozhodnutí městského úřadu včetně řízení předcházejícího jejich vydání, a shledal, že žaloba není důvodná.

8. Dle ustanovení § 123b a § 123c zákona o silničním provozu jsou řidiči v souvislosti se spácháním určitých přestupků na úseku bezpečnosti silničního provozu zaznamenávány v registru řidičů body (konkrétní jednání a příslušný počet bodů jsou uvedeny v příloze zákona o silničním provozu) a při dosažení 12 bodů řidič pozbývá řidičské oprávnění (resp. 5 dní po oznámení této skutečnosti). Nesouhlasí-li řidič se záznamem bodů, může podat námitky, což je také podstata nynějšího řízení (žalobce podal námitky proti dosažení 12 bodů).

9. Nejprve je vhodné poukázat na mantinely soudního přezkumu v řízení o námitkách proti provedení záznamů bodů. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 5. 2016, čj. 7 As 277/2015-41, lze zjistit, že správní orgán byl v řízení podle ustanovení § 123a a násl. zákona o silničním provozu oprávněn posuzovat pouze to, zda má způsobilé (jednoznačné a určité) podklady (zde pravomocné pokutové bloky) pro provedení záznamu bodů v evidenční kartě řidiče. Tedy, zda zde existuje dostatečný právní podklad (pravomocné rozhodnutí) a zda bodové hodnocení – počet připsaných bodů (jako sekundární trest) odpovídá zákonu (příloze zákona o silničním provozu). V žádném případě však řízení o námitkách proti záznamu do evidenční karty řidiče nelze považovat za další, resp. kvazi opravný prostředek proti rozhodnutí o tom kterém přestupku, jak evidentně mylně dovozuje stěžovatel.

10. Z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 4. 9. 2012, čj. 7 As 94/2012-20, vyplývá, že namítaná pochybení musí být natolik závažná, že oznámení či rozhodnutí podle ustanovení § 123b zákona o silničním provozu nelze jako podklad pro zápis vůbec použít, např. z důvodu jeho nesrozumitelnosti, či dokonce nicotnosti. Nelze dospět k jinému závěru, než že ke zpochybnění způsobilosti pokutového bloku jako podkladu pro záznam bodů do registru dojde jedině tehdy, nebude-li na pokutovém bloku přestupek jako konkrétní, individualizované jednání vůbec vymezen.

11. Výše uvedené lze shrnout tak, že předmětem nynějšího řízení jsou v zásadě pouze podklady (resp. jejich způsobilost), na jejichž základě byl záznam bodů proveden, naopak předmětem přezkumu nejsou otázky související se samotnými přestupkovými jednáními, jelikož řízení, o těchto přestupcích, jsou již pravomocně ukončena. Vzhledem k tomu nelze souhlasit s žalobcem, že by se žalovaný dostatečně nezabýval jeho námitkami. Žalovaný provedl odvolací přezkum způsobem, který je přiléhavý pro tento typ řízení (o námitkách proti záznamu bodů).

12. Soud rovněž upozorňuje, že obsah a kvalita žaloby zásadně ovlivňuje rozsah a podrobnost soudního přezkumu napadeného rozhodnutí (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 23. 6. 2005, čj. 7 Afs 104/2004-54). Správní soudnictví je založeno na zásadě dispoziční, tudíž soud (až na výjimku vad, k nimž musí přihlédnout z úřední povinnosti) přezkoumává pouze ty otázky, s jejichž vypořádáním ze strany správních orgánů žalobce nesouhlasí a předestře je pozornosti soudu prostřednictvím formulovaného žalobního bodu. V nynějším případě však většina žalobních bodů spadá mimo vymezený předmět soudního přezkumu. Žalobce totiž obhajuje, proč se dopustil překročení rychlosti dne 28. 8. 2018, a proč nebyl připoután bezpečnostními pásy ve dnech 25. 6. 2018 a 29. 11. 2018, nicméně tento typ námitek by mohl být na místě v řízení o příslušných přestupcích, nikoliv nynějším řízení. Vzhledem k tomu, že tyto žalobní body nejsou relevantní, není třeba je blíže vypořádávat.

13. Žalobce uvedl, že byl ze strany policistů nesprávně poučován o významu a účelu příkazního řízení na místě, případně byl s argumentací odkazován do (nerealizovaného) nezkráceného přestupkového řízení. Ani soud není toho názoru, že by k této otázce bylo účelné provádět dokazování výslechem policistů, jelikož relevantní poučení žalobce jsou obsažena v jednotlivých pokutových blocích v podpisové části a jsou strvzena podpisem žalobce („Souhlasím s projednáním přestupku v příkazním řízení na místě, potvrzuji, že údaje uvedené na všech částech bloku souhlasí, a potvrzuji převzetí části B bloku.“).

14. Pozbytí řidičského oprávnění v důsledku dosažení 12 bodů je „automatickým“ následkem, který stanoví zákon v ustanovení 123c odst. 3 zákona o silničním provozu. Žalobce se nemůže odvolávat na zásadu přiměřenosti, jelikož ta je zákonodárcem promítnuta do celkového mechanismu bodového hodnocení řidičů (nejzávažnější porušení zákona jsou ohodnocena 7 body, přičemž pro ztrátu řidičského oprávnění je nutno dosáhnout alespoň 12 bodů, zároveň lze získané body při splnění podmínek odečítat). Pokud řidič dosáhl 12 bodů, uplatní se na něj následek s tímto stavem spojený bez ohledu na to, jak významné pro něj řidičské oprávnění je. Ze stejných důvodů (zvolená zákonná konstrukce) nebylo v tomto řízení možné řešit ani otázku společenské škodlivosti či subsidiarity trestní represe.

15. Jiné žalobní body žalobce neuplatnil.
V. Závěr a náklady řízení

16. Při přezkumu napadeného rozhodnutí ve smyslu § 75 odst. 2 věta první soudního řádu správního soud shledal podanou žalobu nedůvodnou. Proto ji podle § 78 odst. 7 soudního řádu správního zamítl.

17. O náhradě nákladů soudního řízení mezi účastníky bylo rozhodnuto dle úspěchu ve věci (srov. § 60 odst. 1 soudního řádu správního). Právo na náhradu nákladů řízení náleží plně úspěšnému žalovanému, ale vzhledem k tomu, že mu nevznikly náklady přesahující jeho běžnou administrativní činnost, nebyla mu náhrada přiznána.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Brno dne 7. 4. 2021

JUDr. Zuzana Bystřická v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru