Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 126/2010 - 31Usnesení KSBR ze dne 23.03.2011

Prejudikatura

A 9/2003


přidejte vlastní popisek

29 A 126/2010 - 31

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Evy Lukotkové, v právní věci žalobce: TOPDOORS, s.r.o., se sídlem Vésky 11, Uherské Hradiště, zast. Martinem Vlkem, daňovým poradcem, se sídlem Poštovní 2, Ostrava 2, proti žalovanému: Úřad práce v Uherském Hradišti, se sídlem Na Morávce 1215, Uherské Hradiště, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho zástupce Martina Vlka,

daňového poradce, se sídlem Poštovní 2, Ostrava 2, náklady řízení ve výši

11.520,- Kč, a to do třiceti dnů od právní moci usnesení.

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení prostřednictvím jeho zástupce

Martina Vlka, daňového poradce, se sídlem Poštovní 2, Ostrava 2, vrácen z účtu

Krajského soudu v Brně zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 29. 11. 2010, která byla Krajskému soudu v Brně doručena dne 3. 12. 2010, se žalobce domáhal přezkumu příkazu žalovaného ze dne 7. 9. 2010, č.j. UHA-2010/19095-5, kterým byla žalobci uložena pokuta 10.000,- Kč za správní delikt uvedený v § 140 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a kterým byla žalobci uložena povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 1.000,- Kč.

Žalobce v žalobě uváděl, že proti tomuto příkazu podal datovou zprávou v zákonné lhůtě odpor. Žalovaný mu však sdělením ze dne 11. 1. 2011, č.j. UHA-2010/19095-5/1 oznámil, že podaný odpor nebyl v zákonné lhůtě písemně doplněn ani potvrzen podle ust. § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a příkaz proto nabyl právní moci.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 28. 1. 2011, kde mj. uvedl, že příkaz ze dne 7. 9. 2010 byl včasným podáním odporu žalobce zrušen podle ust. § 150 odst. 3 věta druhá správního řádu a v řízení se bude nadále pokračovat. Předmětné sdělení bylo přitom žalovaným shledáno nezákonným, proto jej podle ust. § 156 odst. 2 správního řádu zrušil.

pokračování
29 A- 2 -
126/2010

Součástí vyjádření žalovaného k žalobě je i správní spis, ze kterého vyplývá, že žalovaný rozhodl usnesením ze dne 11. 1. 2011, č.j. UHA-2010/19095-5/2 (ve znění opravného usnesení ze dne 11. 1. 2011, č.j. UHA-2010/19095-5/3) o zrušení předmětného sdělení stanovícího, že předmětný příkaz ze dne 7. 9. 2010 je v právní moci, resp. že žalobou napadené rozhodnutí (příkaz ze dne 7. 9. 2010) bylo zrušeno podáním odporu žalobcem. Z důvodu, že však žalovaný žalobci sdělil, že příkaz právní moci nabyl, podal žalobce dne 3. 12. 2010 proti tomuto příkazu žalobu ke zdejšímu soudu. Následně pak žalovaný zjistil své pochybení a dne 11. 1. 2011 žalobci sdělil, že příkaz ze dne 7. 9. 2010 byl ex lege zrušen a že v řízení se nadále pokračuje.

Z těchto důvodů vyzval zdejší soud žalobce, aby se vyjádřil, zda je postupem žalovaného uspokojen, případně zda nadále trvá na žalobě ze dne 29. 11. 2010. Na tento přípis reagoval žalobce podáním ze dne 24. 2. 2011, ve kterém uvedl, že byl postupem žalovaného uspokojen. Byl to přitom žalovaný, kdo zavdal příčinu k uplatnění práva u soudu, neboť správní řád za dané situace neposkytuje účastníkovi řízení žádný jiný řádný opravný prostředek. Navrhl proto, aby mu soud přiznal náhradu nákladů řízení, kterou podrobně vyčíslil.

Podle ust. § 62 odst. 1 zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), dokud soud nerozhodl, může odpůrce vydat nové rozhodnutí nebo opatření, popřípadě provést jiný úkon, jimiž navrhovatele uspokojí, nezasáhne-li tímto postupem práva nebo povinnosti třetích osob. Svůj záměr navrhovatele uspokojit sdělí správní orgán soudu a vyžádá si správní spisy, pokud je již soudu předložil.

Podle ust. § 62 odst. 4 s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, sdělí-li navrhovatel, že je uspokojen. Soud řízení zastaví i tehdy, nevyjádří-li se takto navrhovatel ve stanovené lhůtě, jestliže ze všech okolností případu je zřejmé, že k jeho uspokojení došlo.

Jak přitom plyne z výše uvedeného, žalobou napadené rozhodnutí sice již v době podání žaloby ex lege neexistovalo, ale ze strany správních orgánů bylo fakticky postupováno, jako by bylo v právní moci, resp. vykonatelné. Teprve až usnesením ze dne 11. 1. 2011 žalovaný deklaroval pochybení a situaci výše uvedeným způsobem napravil.

Soud je proto toho názoru, že v takovém případě je možné postupovat per analogiam podle ust. § 62 odst. 1 s. ř. s. – tedy v souladu s institutem uspokojení navrhovatele, neboť žalovaný vytvořil stav, kdy jím vydaný příkaz byl jak žalobcem i žalovaným považován za vykonatelný a pravomocný. Teprve až usneseními žalovaného ze dne 11. 1. 2011 byla tato situace napravena. Jedná se tedy o obdobný případ, kdy žalobou napadené rozhodnutí bylo následně v průběhu soudního řízení správními orgány zrušeno.

Žalobou napadené rozhodnutí bylo ex lege zrušeno a – jak vyplývá z podání žalobce ze dne 24. 2. 2011 – žalobce byl tímto postupem uspokojen ve smyslu ust. § 62 odst. 1 s. ř. s. Zdejší soud proto předmětné řízení zastavil podle ust. § 62 odst. 4 s. ř. s.

O nákladech řízení rozhodl zdejší soud podle ust. § 60 odst. 3 věta druhá s. ř. s. tak, že žalovaný je povinen uhradit žalobci k rukám jeho zástupce Martina Vlka, daňového poradce, se sídlem Poštovní 2, Ostrava 2, náklady řízení. Pokud jde o výši nákladů řízení, užije se podle ust. § 35 odst. 2 věta druhá s. ř. s. obdobně zvláštní právní předpis, jímž jsou stanoveny odměny a náhrady advokátům za poskytování právních služeb. Zástupci žalobce proto náleží podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) a d) vyhl. č. 177/1996 Sb., odměna za 4 úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, porada s klientem a dvě písemná podání soudu týkající se pokračování
29 A- 3 -
126/2010

věci samé – žaloba a vyjádření k přípisu soudu) ve výši 2.100,- Kč za jeden úkon (§ 9 odst. 3 písm. f), § 7 cit. vyhlášky) a částka k úhradě hotových výdajů za 4 úkony právní služby ve výši 300,- Kč za jeden úkon (§ 13 odst. 3 cit. vyhlášky). Celková odměna a náhrada hotových výdajů zástupce žalobce tedy činí 9.600,- Kč. Tuto odměnu je nutno navýšit podle ust. § 57 odst. 2 s. ř. s. o daň z přidané hodnoty ve výši 1.920,- Kč (zástupce žalobce totiž soudu doložil, že je plátcem daně z přidané hodnoty), tj. celkově na částku 11.520,- Kč. Zástupce žalobce se sice dále domáhal odměny za náhradu za promeškaný čas strávený cestou z Uherského Hradiště do Ostravy a zpět, včetně náhrady účelně vynaložených nákladů řízení za použití osobního vozidla, zdejší soud však zástupci žalobce tyto náhrady nepřiznal, neboť je zástupce žalobce soudu nijak nedoložil. Ostatně soudu není ani zřejmé, jakých právních úkonů se tyto cesty zástupce žalobce měly týkat. O vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci rozhodl soud podle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, neboť soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení : Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 a 4 s. ř. s.).

V Brně dne 23.3.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru