Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 124/2010 - 26Usnesení KSBR ze dne 10.01.2011

Prejudikatura

8 As 24/2005


přidejte vlastní popisek

29 A 124/2010 – 26

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase, Ph.D. a JUDr. Evy Lukotkové, v právní věci žalobců a) J. Č., b) L. K., c) Z. K., d) F. K., proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, ve věci žaloby na ochranu proti nečinnosti správního orgánu,

takto:

I. Řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti správního orgánu ze dne 2. 10. 2010 se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 2. 10. 2010, doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 12. 10. 2010, se žalobci a), b), c), d) domáhali ochrany proti nečinnosti žalovaného, kterou spatřovali v tom, že žalovaný nerozhodl ve věci zabránění průjezdu po veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí po pozemku p.č. 8138 v k.ú. Nový Hrozenkov.

Protože Krajský soud v Ostravě nebyl v dané věci místně příslušný, postoupil věc usnesením ze dne 26. 10. 2010, č.j. 22A 118/2010-8, Krajském soudu v Brně. Při podání žaloby nebyl zaplacen soudní poplatek. Dle ust. § 4 odst. 1 písm. a) a § 7 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), je soudní poplatek za řízení ve věcech správního soudnictví splatný vznikem poplatkové povinnosti, tedy podáním návrhu na zahájení řízení.

Podle položky 14a bodu 2. písm. d) Sazebníku soudních poplatků – přílohy k zákonu o soudních poplatcích – činí soudní poplatek za žalobu na ochranu proti nečinnosti správního orgánu 1.000,- Kč.

Zdejší soud vyzval žalobce a) usnesením ze dne 1. 12. 2010, č.j. 29 A 124/2010 – 15, aby zaplatil soudní poplatek. Toto usnesení bylo žalobci a) doručeno dne 13. 12. 2010. Na výzvu žalobce a) nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Zdejší soud vyzval žalobce b) usnesením ze dne 1. 12. 2010, č.j. 29 A 124/2010 – 16, aby zaplatil soudní poplatek. Toto usnesení bylo žalobci b) doručeno dne 13. 12. 2010. Na výzvu žalobce b) nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Zdejší soud vyzval žalobce c) usnesením ze dne 1. 12. 2010, č.j. 29 A 124/2010 – 17, aby zaplatil soudní poplatek. Toto usnesení bylo žalobci c) doručeno dne 13. 12. 2010. Na výzvu žalobce c) nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Zdejší soud vyzval žalobce d) usnesením ze dne 1. 12. 2010, č.j. 29 A 124/2010 – 18, aby zaplatil soudní poplatek. Toto usnesení bylo žalobci d) doručeno dne 13. 12. 2010. Na výzvu žalobce d) nereagoval a soudní poplatek nezaplatil.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Podle ust.§ 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak s. ř. s. nebo zvláštní zákon.

Vzhledem k tomu, že žalobci a), b), c), d) soudní poplatek nezaplatili, rozhodl soud v souladu s ust. § 47 písm. c) s. ř. s., za použití ust. § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích tak, že řízení o žalobě ze dne 2. 10. 2010 žalobců a), b), c), d) na ochranu proti nečinnosti žalovaného, kterou spatřovali v tom, že žalovaný nerozhodl ve věci zabránění průjezdu po veřejně přístupné účelové komunikaci vedoucí po pozemku p.č. 8138 v k.ú. Nový Hrozenkov, zastavil.

O nákladech řízení rozhodl soud v souladu s ust. § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něho jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie (ust. § 105 odst. 2, § 106 odst. 2, 4 s. ř. s.).

V Brně dne 10. ledna 2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru