Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 120/2010 - 27Usnesení KSBR ze dne 31.01.2011

Prejudikatura

7 As 55/2007 - 71


přidejte vlastní popisek

29 A 120/2010 – 27

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Jany Jedličkové a soudců JUDr. Tomáše Foltase a JUDr. Evy Lukotkové v právní věci žalobce J. Š, proti žalovanému Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu,

takto:

I. Žaloba ze dne 10. 11. 2010 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení .

III. Žalobci bude po právní moci tohoto usnesení vrácen z účtu Krajského soudu v Brně zaplacený soudní poplatek ve výši 2.000,- Kč.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 10. 11. 2010 se žalobce domáhá přezkumu správního aktu žalovaného ze dne 12. 10. 2010, č.j. JMK 135760/2010 (dále také „žalobou napadené rozhodnutí“), kterým žalovaný žalobci sdělil, že neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení ve věci č.j. ODSČ-721/B-09 vedené před Magistrátem města Brna.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud návrh na zahájení řízení usnesením odmítne, jestliže je návrh podle tohoto zákona nepřípustný.

Podle ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen přímo nebo v důsledku porušení svých práv v předcházejícím řízení úkonem správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva a povinnosti, (dále jen „rozhodnutí“), může se žalobou domáhat zrušení takového rozhodnutí, popřípadě vyslovení jeho nicotnosti, nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak.

Podle ust. § 68 písm. e) s. ř. s. je žaloba nepřípustná také v případech, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle ust. § 70 písm. a) s. ř. s. jsou ze soudního přezkoumání vyloučeny úkony správního orgánu, které nejsou rozhodnutími (§ 65 s. ř. s).

Obecným procesním předpisem, který upravuje správní řízení, je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ten upravuje možnost podat proti rozhodnutím správních orgánů řádné opravné prostředky (odvolání a rozklad), a tzv. mimořádné opravné prostředky, kterým je mj. i přezkumné řízení podle § 94 správního řádu.

Přezkumné řízení se rozpadá do dvou fází, a to do fáze před zahájením přezkumného řízení a do fáze po zahájení přezkumného řízení. V první fázi správní orgán předběžně posuzuje, a to ať již na základě svých pohnutek nebo na základě podnětu účastníka řízení, důvody pro zahájení přezkumného řízení (tedy zda tu jsou důvodné pochybnosti o tom, že správní rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právními předpisy). Pokud důvody pro zahájení řízení neshledá, sdělí tuto skutečnost (sdělením) podateli, resp. nezahájí přezkumné řízení ex offo. Teprve pokud správní orgán shledá důvody k zahájení přezkumného řízení, usnesením zahájí přezkumné řízení, tedy druhou fázi přezkumného řízení, při které posuzuje soulad přezkoumávaného rozhodnutí s právními předpisy. Jinými slovy, přezkumné řízení se rozpadá do dvou fází. V prvé fázi správní orgán rozhoduje o tom, zda přezkoumání vůbec bude zahájeno. Neshledá-li správní orgán důvody pro zahájení přezkumného řízení, přezkoumání nepovolí (o čemž žadatele vyrozumí sdělením). Teprve ve druhé fázi (která může nastat jen tehdy, bylo-li přezkoumání zahájeno), pak správní orgán teprve přezkoumává původní rozhodnutí.

Neshledá-li tudíž správní orgán důvody pro zahájení přezkoumání správního rozhodnutí, přezkoumání nepovolí, tedy nedojde k zahájení druhé fáze, tedy fáze samotného přezkoumání. Jen rozhodnutí vydané v této druhé fázi (za předpokladu, že by zasáhlo do subjektivních oprávnění a povinností subjektu), by pak bylo rozhodnutím ve smyslu legislativní zkratky uvedené v ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. a bylo by po vyčerpání opravných prostředků ve správním řízení přezkoumatelné soudem ve správním soudnictví. Tyto podmínky však v dané věci nenastaly.

V předmětné věci totiž žalobce brojí právě proti aktu správního orgánu, kterým nebylo přezkoumání dříve vydaného správního rozhodnutí povoleno (tedy proti rozhodnutí vydané v první fázi přezkumného řízení), neboť tímto aktem správní orgán vyrozuměl žalobce o tom, že neshledal důvody k zahájení přezkumného řízení. Toto rozhodnutí tedy nezasáhlo do veřejných subjektivních oprávnění a povinností žalobce, která byla naopak závazně a pravomocně určena pravomocným rozhodnutím žalovaného č.j. JMK 97810/2010 (proti kterému žalobce nepodal včasnou žalobu). Žalobou napadeným aktem žalovaný pouze vyjádřil, že původní rozhodnutí přezkoumáno nebude. Napadený akt je tedy podle ust. § 70 písm. a) s. ř. s. ze soudního přezkoumání vyloučen, neboť nenaplňuje zákonné znaky rozhodnutí ve smyslu ust. § 65 odst. 1 s. ř. s. Závěr o tom, že sdělení o nezahájení přezkumného řízení podle ust. § 94 odst. 1 správního řádu nezakládá, nemění, neruší ani závazně neurčuje práva ani povinnosti subjektu, potvrzuje také ustálená judikatura správních soudů – srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 2. 2008, č.j. 7 As 55/2007 – 71, přístupný na www.nssoud.cz.

Z výše uvedených důvodů proto krajskému soudu nezbylo než žalobu podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. odmítnout pro nepřípustnost ve smyslu § 68 písm. e) s. ř. s.

Výrok o nákladech řízení má oporu v ust. § 60 odst. 3, větě první s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

O vrácení zaplaceného soudního poplatku žalobci rozhodl soud analogicky podle ust. § 10 odst. 3 zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož soud vrátí z účtu soudu zaplacený poplatek, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním.

Poučení : Proti tomuto usnesení, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat kasačnístížnostdodvoutýdnůodjehodoručení,atok Nejvyššímu správnímu soudu v Brně prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem, to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 31.1.2011

JUDr. Jana Jedličková, v.r.

předsedkyně senátu

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru