Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

29 A 1/2011 - 98Usnesení KSBR ze dne 14.01.2013


přidejte vlastní popisek

29A 1/2011-98

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Zuzany Bystřické a soudců Mgr. Petra Pospíšila a JUDr. Evy Lukotkové v právní věci žalobce R. Š., trvale bytem V. 96, okres V., adr. pro doručování U J. 433, 739 32 O.-V., proti žalovanému Krajskému úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 6.12.2010, č.j. KUZL-75583/2010, sp. zn. KUSP-75583/2010/DOP/Od, o návrhu žalobce na vydání rozhodnutí o neúčinnosti doručení písemnosti,

takto:

Návrh žalobce na vydání rozhodnutí o neúčinnosti doručení předvolání k jednání

nařízenému na den 24. 7. 2012 u Krajského soudu v Brně ve věci vedené pod spisovou

značkou 29A 1/2011, se zamítá.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 27.12.2010, doručenou Krajskému soudu v Brně dne 30.12.2010, se žalobce domáhal přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 6.12.2010, č.j. KUZL-75583/2010, sp. zn. KUSP-75583/2010/DOP/Od, jakož i předchozího prvostupňového rozhodnutí Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy, ze dne 25.10.2010, č.j. MěÚ/OD/48648/302/2010/PC. Žalobce se k dotazu soudu vyslovil že žádá, aby ve věci bylo nařízeno jednání.

Krajský soud v Brně vzhledem k tomu, že se nejednalo o případ, kdy by mohl rozhodnout bez jednání, nařídil jednání na 15. 5. 2012. Žalobci bylo předvolání k jednání zasláno na adresu trvalého bydliště, kterou uvedl v žalobě, a sice V. 96, V. Písemnost se vrátila nedoručená se sdělením, že protože adresát nebyl zastižen a nebylo mu možné zanechat výzvu, zásilka (písemnost) se vrací soudu. Zároveň bylo na obálce připsáno, že na uvedené adrese sídlí pouze obecní úřad a ohlašovna neumožňuje zanechání výzvy. Předvolání k jednání bylo rovněž doručeno tehdejšímu právnímu zástupci žalobce, který požádal o odročení jednání z důvodu kolize s jiným, dříve nařízeným jednání u Krajského soudu v Ostravě. Zástupce žalobce soud požádal, aby další jednání nenařizoval v termínech, které mu sdělil.

Soud žádosti vyhověl a jednání odročil na 22. 5. 2012. V případě doručování žalobci se opakovala situace jako při předchozím doručení, zástupce žalobce opět požádal o odročení, neboť v mezidobí obdržel předvolání k jednání u Okresního soud ve Vsetíně. Tuto skutečnost osvědčil kopií předvolá k jednání. Soud tedy opět žádosti o odročení vyhověl.

Následující jednání soud po telefonické domluvě termínu se zástupcem žalobce nařídil na 22. 6. 2012 s tím, že zástupce žalobce požádal, aby o termínu jednání informoval žalobce. Dne 21. 6. 2012 byla doručena faxem žádost žalobce o odročení jednání nařízeného na 22. 6. 2012 z důvodu pracovní neschopnosti. Zároveň žalobce soudu sdělil, že již ve věci není zastoupen. Požádal, aby mu soud nadále poštu zasílal na adresu O. V., U j. 433. Dne 22. 6. 2012 žalobce soudu zaslal stejné podání poštou společně s kopií rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. Soud opět žádosti o odročení vyhověl.

Další jednání soud ve věci nařídil na 24. 7. 2012. Předvolání k jednání zaslal žalobci na jím sdělenou adresu, tedy O. V., U j. 433 obálkou typ I. (doporučeně do vlastních rukou). Písemnost byla soudu vrácena s tím, že protože adresát nebyl zastižen, byla zásilka uložena a připravena k vyzvednutí dne 27. 6. 2012 a adresátu byla zanechána výzva, aby si zásilku vyzvedl. Protože zásilku nebylo možno po uplynutí 10 dnů vložit do schránky adresáta, (není schránka), vrací se dne 10. 7. 2012 soudu. Soud poté předvolání v souladu s §49 odst. 4 o.s.ř. vyvěsil na úřední desce.

Dne 24. 7. 2012 soud jednal v nepřítomnosti žalobce, přičemž vycházel z toho, že předvolání k jednání bylo žalobci doručeno fikcí. Po projednání žaloby soud při jednání vyhlásil ve věci rozsudek č.j. 29A 1/2011-82, který nabyl právní moci dne 1. 9. 2012 a nikdo z účastníků proti němu nepodal kasační stížnost.

Dne 27. 7. 2012 obdržel Krajský soud v Brně podání žalobce označené „Žádost o sdělení včetně žádosti o navrácení lhůty“, ve kterém žalobce uvádí, že se vrátil z dovolené ke které využil období svátků a nalezl oznámení o uložené zásilce, kdy z PSČ zjistil, že byla zaslána z Brna. Požádal o opakované doručení zásilky a případné navrácení lhůty, pokud se jednalo o zásilku od zdejšího soudu. Přípisem ze den 30. 7. 2012 soud informoval žalobce, že mu bylo doručováno předvolání k jednání. Bylo mu sděleno, že soud vyšel z fikce doručení předvolání k jednání a věc projednal a rozhodl v jeho nepřítomnosti.

Podáním ze dne 14. 8. 2012 žalobce navrhl, aby soud rozhodl o neúčinnosti doručení předvolání k jednání nařízenému na 24. 4. 2012, neboť se s touto písemností nemohl seznámit z důvodu, že se od 25. 6. 2012 do 21. 7. 2012 nacházel na dovolené v penzionu Hidalgo v Kežmaroku, Slovenská republika. S obsahem písemnosti - předvolání se seznámil až z přípisu soudu ze den 30. 7. 2012, jehož přílohou toto předvolání bylo. Tento přípis mu byl doručen 7. 8. 2012. Na prokázání svého tvrzení zaslal soudu kopii příjmového dokladu, na kterém je uvedeno, že je ze dne 25. 6. až 21. 7. 2007 2012 s tím, že byla žalobcem zaplacena částka 260,- Eur za ubytování ve výše uvedeném penzionu. Dále žalobce navrhl další důkazy ke svému pobytu na Slovensku, žádal, aby soud učinil dotaz na uvedený penzion a provedl výslech jeho a dále svědka pana Š. F., bytem K.

Podle ustanovení § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), nestanoví-li tento zákon jinak, užijí se pro způsob doručování obdobně předpisy platné pro doručování v občanském soudním řízení. Podle ustanovení § 64 s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se pro řízení ve správním soudnictví přiměřeně ustanovení prvé a třetí části občanského soudního řádu.

Podle ustanovení § 50d odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „o. s. ř.“, či „občanský soudní řád“), rozhodne na návrh účastníka odesílající soud, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. V návrhu musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4 o. s. ř.) uveden den, kdy se účastník s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit, a označení důkazů, jimiž má být včasnost a důvodnost návrhu prokázána.

Z dikce citovaného ustanovení tak jednoznačně plyne, že soud vysloví neúčinnost doručení pouze tehdy, pokud se navrhovatel (jeho zástupce) nemohl z omluvitelného důvodu s písemností seznámit. Návrh přitom musí být podán ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy se navrhovatel s doručovanou písemností seznámil (nebo mohl seznámit), přičemž v něm musí být vedle obecných náležitostí podání uveden den, kdy se navrhovatel s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit, a označeny důkazy, jimiž má být včasnost a důvodnost návrhu prokázána.

Krajský soud proto posuzoval, zda jsou v souzené věci dány důvody pro vyslovení neúčinnosti doručení písemnosti – předvolání k jednání nařízenému na 24. 7. 2012.

Soud dospěl k závěru že návrh na vyslovení neúčinnosti doručení byl podán včas. Soud je rovněž toho názoru, že žalobce je schopen prokázat své tvrzení, že v době doručován nebyl přítomen na adrese, na kterou mu měl soud dle jeho požadavku zasílat písemnosti.

Žalobce si musel být vědom, že soud se již opakovaně snažil ve věci nařídit jednání. Z jednání nařízeného na 22. 6. 2012 se omluvil z důvodu pracovní neschopnosti podáním ze dne 21.6. 2012 a požádal, aby mu soud nadále poštu zasílal na adresu O. V., U j. 433. Zároveň soudu zaslal kopii rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, vystaveného dne 21. 6. 2012. Soud z údajů v rozhodnutí uvedených zjistil, že žalobce jako adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti sdělil V. 96.

Dále je v rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti uvedeno, že se žalobce dne 29. 6. 2012 má dostavit na kontrolu. Protože následně žalobce soudu tvrdil, že ode dne 25. 6. 2012 pobýval na dovolené ve Slovenské republice, zjišťoval soud, zda se žalobce dne 29. 6. 2012 dostavil na předepsanou kontrolu. MUDR. L. L., praktický lékař, který rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavil, soudu na jeho písemný dotaz odpověděl, že se žalobce na stanovenou kontrolu nedostavil. Dále sdělil, že po odeslání rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti na OSSZ Vsetín se dozvěděl, že pan Š. není nemocensky pojištěn, a proto bylo rozhodnutí stornováno. OSSZ Vsetín soudu k jeho dotazu přípisem ze dne 12. 11. 2012 sdělila, že pan R. Š. dle dostupných evidencí není v současné době veden jako zaměstnanec.

Soud poukazuje na skutečnost, že žalobce si nechal vystavit rozhodnutí o pracovní neschopnosti, i když ho nepotřeboval, neboť nebyl nemocensky pojištěn. Této skutečnosti si musel být vědom, neboť na předepsanou kontrolu se nedostavil. Pokud by rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti potřeboval, ale nedostavil se na kontrolu a pracovní neschopnost neukončil, mělo by to pro něho vážné následky. Navíc jako adresu pobytu v době nemoci sdělil V. 96. Jak soud uvedl již výše, tato adresa je adresou sídla obecního úřadu. Nebylo tedy reálné, aby na této adrese v době dočasné pracovní neschopnosti pobýval. Dle názoru soudu uvedené svědčí o tom, že si žalobce rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti nechal vystavit účelově, pouze z důvodu omluvy o soudního jednání.

Žalobce dne 21. 6. 2012 zasílal soudu žádost o odročení jednání z důvodu pracovní neschopnosti. Protože dle tohoto dokladu měl být nemocen a kontrolu měl stanovenou na 29. 6. 2012, soud mu obratem zasílal předvolání k dalšímu jednání na adresu, kterou žalobce sám uvedl, a kde byl učiněn pokus o doručení 27. 6. 2012. Soud připomíná, že tato adresa byla odlišná od adresy, kterou žalobce sdělil lékaři a na které se měl v době pracovní neschopnosti zdržovat. Dle názoru soudu i tato skutečnost svědčí o tom, že žalobce se snažil ztížit možnosti

doručování pošty. Následně žalobce soudu sdělil, že dne 25. 6. 2012, (tedy v době, kdy měl být nemocen), odjel na téměř měsíční dovolenou a z tohoto důvodu namítal neúčinnost doručení předvolání k jednání nařízeného na 24. 7. 2012, na kterém došlo k vyhlášení rozsudku. Soud pokládá jednání žalobce za účelové, vedené snahou vyhnout se projednání žaloby a rozhodnutí soudu a je toho názoru, že se ani v případě prokázání, že žalobce se od 25. 6. 2012 do 21. 7. 2012 zdržoval na Slovensku, nejedná o omluvitelný důvod, pro který by měla být vyslovena neúčinnost doručení. Pokud se žalobce chystal na dovolenou v rozsahu jednoho měsíce, je dle názoru soudu pravděpodobné, že se musel chystat v určitém předstihu. Protože si musel být vědom snahy soudu nařídit jednání, jistě mohl soudu sdělit, že téměř měsíc se nebude zdržovat na adrese, na kterou žádal, aby mu soud doručoval písemnosti. Dále soud poukazuje na skutečnost, že na této adrese žalobce nemá schránku, což ztěžuje postup při doručování.

Soud uzavírá, že žádosti o vyslovení neúčinnosti doručení lze vyhovět pouze v případě prokázání existence omluvitelného důvodu, který bránil účastníkovi v možnosti seznámit se s doručovanou písemností. Při posuzování existence omluvitelného důvodu je však nutno přihlížet ke všem okolnostem konkrétního případu. Pokud je zřejmé, že se účastník řízení vyhýbá projednání věci a tedy i doručení pošty, nemusí být omluvitelným důvodem ani účastníkem prokázaná skutečnost, že se v době doručování na adrese, kterou jako adresu pro doručování označil, nezdržoval.

Soud vzhledem k uvedenému dospěl k závěru, že žalobcem tvrzený důvod pro vyslovení neúčinnosti doručení není v daném případě vzhledem k okolnostem případu omluvitelný. Návrh žalobce proto zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 14. ledna 2013

JUDr. Zuzana Bystřická, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Dana Janků

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru