Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ad 7/2012 - 29Rozsudek KSBR ze dne 30.04.2012

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

22Ad 7/2012 - 29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou v právní věci žalobkyně: L.M., bytem ……, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované,

takto:

I. Žaloba se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věcí:

Rozhodnutím žalované ze dne 15.6.2011, č.j. …….. byla zamítnuta žádost žalobkyně o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, neboť podle posudku PSSZ ze dne 17.3.2011 není invalidní. Podle citovaného posudku poklesla její pracovní schopnost z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu pouze o 30%.

Proti rozhodnutí podala žalobkyně námitky, které byly doručeny žalované dne 29.6.2011. Pokračování
-2-
22Ad 7/2012

Rozhodnutím ČSSZ ze dne 29.11.2011, č.j. ……. byly námitky žalobkyně zamítnuty a rozhodnutí žalované ze dne 15.6.2011 bylo potvrzeno. Uvedené rozhodnutí je předmětem přezkumného soudního řízení.

II.
Shrnutí žalobních bodů:

Žalobkyně v žalobě ze dne 10.1.2012 doplněné na výzvu soudu podáním ze dne 23.2.2012 brojila proti rozhodnutí žalované ze dne 29.11.2011, namítla, že posudek ČSSZ – LPS ze dne 10.11.2011 vypracovaný v rámci námitkového řízení je nesprávný, neboť nedostatečně zhodnotil její zdravotní stav, který je dlouhodobě nepříznivý. Její zdravotní potíže se zhoršují, což doložila i lékařským nálezem MUDr. S., ortopedky, dále k žalobě přiložila i fotokopie výsledku imunoalergologické lékařky o dalších jejich vážných zdravotních problémech, a to astma.

III.
Právní stanovisko žalované:

V písemném vyjádření ze dne 25.1.2012 uvedla žalovaná, že pro nesouhlas žalobkyně s posudkovým zhodnocením jejího zdravotního stavu navrhuje provedení posudku PK MPSV ČR (§ 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění), tzn. povinný důkaz, který soud musí provést, pokud přezkoumává rozhodnutí žalované o dávce důchodového pojištění podmíněně dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem. V případě, že v soudním řízení by nebyla prokázána invalidita žalobkyně navrhla žalovaná zamítnutí žaloby podle § 78 odst. 7 s.ř.s. V opačném případě ponechala rozhodnutí ve věci na úvaze soudu s ohledem na výsledky provedeného dokazování.

IV.

Shrnutí relevantních skutečností zjištěných ze správního spisu a z přezkumného
soudního řízení:

Na základě posudku lékaře PSSZ – LPS pro Prahu 10 ze dne 17.3.2011 byl přezkoumán zdravotní stav žalobkyně na základě její žádosti o invalidní důchod uplatněné dne 3.3.2011. Posudkový lékař na základě dostupné zdravotní dokumentace ošetřujícího lékaře i lékařských nálezů z interního vyšetření ze dne 4.5.2010, imunoalergologického vyšetření ze dne 17.8 a 2.6.2010, plicního vyšetření ze dne 7.6.2010, neurologického vyšetření ze dne 26.5.2009 a kožního vyšetření ze dne 16.6, 23.4 a 20.10.2010 bez přítomnosti žalobkyně posudkově zhodnotil zdravotní stav jmenované tak, že od narození je léčena dermatologem pro atopický ekzém, do 14-ti let byl hospitalizována na kožním oddělení, od roku 2000 je v ambulantní léčbě pro chronický ekzém hlavně rukou se sporadickým výsevem na tváři, ohybech. Jedná se o dlouhodobě onemocnění s recidivami, Pokračování
-3-
22Ad 7/2012

hlavně při zátěži, stresech a při přidružených infektech horních cest dýchacích. Uvedené zdravotní postižení bylo zařazeno pod kap. XII, položka 3, písm. b), přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena 30%. Posudkový závěr zněl, že není invalidní. Posudek byl podkladem pro vydání rozhodnutí žalované ze dne 15.6.2011.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně podala dne 29.6.2011 námitky, žalovaná v návaznosti na ust. § 5 písm. j), § 8 odst. 9 a § 88 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění, přezkoumala rozhodnutí žalované v plném rozsahu, za tím účelem nechala vypracovat posudek ze dne 10.11.2011. Posuzovaná nebyla účastna jednání. Zdravotní stav a jeho funkční důsledky byly pro účely posudkového závěru zjištěny v rozsahu, který je dostatečný pro použití posudkových kritérií stanovených v právních předpisech, byly objektivizovány všechny skutečnosti týkající se zdravotního stavu nebo jeho funkčních důsledků významné pro posudkový závěr. Lékařka ČSSZ – LPS, pracoviště pro námitkové řízení, Praha 9 v posudku ze dne 10.11.2011 konstatovala po prostudování veškeré podkladové dokumentace včetně nálezu ze dne 23.4.2010 kožního lékaře doložené k námitkovému řízení, lékařskému nálezu z oboru fyzioterapie ze dne 19.8.2011 a 21.9.2011, vyjádření praktického lékaře ze dne 24.11.2009, neurologického nálezu ze dne 7.10.2011, endokrynologického nálezu ze dne 18.3.2011 a alergologickému nálezu ze dne 10.3.2011, že rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je kožní onemocnění, nové odborné nálezy nepřinesly důkaz o zhoršení předešlého stavu ani podstatnější informaci o patologii pohybového aparátu s funkčním dopadem na pracovní schopnost posuzované. Na rozdíl od prvoinstančního posouzení však byl zdravotní stav hodnocen nikoliv podle kap. XII, položka 3 b), nýbrž položka 3 a) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., s tím, že se nejedná o generalizovanou formu v současné době, nebyla hospitalizace aktuální, nejsou exacerbace na rozsáhlejších plochách a významné snížení výkonnosti. Míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena 15% a vzhledem k dalšímu postižení zdravotního stavu podle § 3 odst. 1 cit. vyhl. bylo provedeno

zvýšení o 10% na celkovou částku 25%. Dle posudkového závěru není invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění. Citovaný posudek byl podkladem pro vydání přezkoumávaného rozhodnutí žalované.

V rámci přezkumného soudního řízení soud nařídil ve věci jednání na den 30.4.2012, žalobkyně se však nedostavila, jednání byl přítomen zástupce žalované, který navrhl zamítnutí žaloby na základě posudku PK MPSV ČR v Brně ze dne 19.4.2012.

Soud provedl důkaz citovaným posudkem PK MPSV ČR v Brně ze dne 19.4.2012. Posudková komise za účasti odborného lékaře z oboru tuberkoloza a respirační nemoci hodnotila zdravotní stav žalobkyně na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, dokumentace k námitkovému řízení, posuzovaná se k jednání nedostavila, nepřítomnost omluvila zdravotním stavem a vzdálenosti od místa bydliště. Přiložila dále ortopedický nález MUDr. S. ze dne 22.3.2012, poukaz k vyšetření FRO ze dne 22.3.2012 MUDr. S. ortopeda, k vyšetření byla předvolána na den 5.4.2012, dále nález MUDr. M. ze dne 5.4.2012. Posudková komise zhodnotila, že se jedná o posuzovanou, která má ukončené středoškolské vzdělání, naposledy pracovala jako pracovnice se zlatem od dne 6.5.2008 do 30.4.2009. Posudkový závěr byl učiněn na základě dostatečné podkladové dokumentace a sice, že se Pokračování
-4-
22Ad 7/2012

jednalo o 40-ti letou posuzovanou středoškolačku s atopickým ekzémem, alergickou rýmou, astmatickým ekvivalentem a bolestmi zad. Po stránce kožního onemocnění šlo o atopický ekzém léčený od kojeneckého věku, podle odborných nálezů šlo v rozhodném období o lokalizovanou formu postižení, především o postižení kůže rukou, s kolísavou intenzitou,

konpenzovatelné a kontrolované pouze lokální léčbou. Výrazné projevy na rozsáhlých plochách kůže dokumentovány nebyly. Šlo tedy o lehké postižení, vyžadující pravidelnou péči o kůži a vyloučení kontaktu s látkami dráždícími kůži a kontaktu s alergeny. Na páteři byla jen intermitentně objektivizována porucha dynamiky, především krční etáže a lehká skolióza přechodu hrudní a bederní páteře, se spazmy svalů podél páteře, s normálním neurologickým nálezem, bez postižení nervových kořenů a bez poruchy motoriky končetin. Šlo o lehkou funkční poruchu. Sezónní alergická rýma souvisí s přecitlivělostí na pyly stromů, trávy a potravinové alergeny ze zevního prostředí. Hypertenzní nemoc a struma štítné žlázy jsou anamnestickým údajem bez dopadu na celkovou výkonnost organismu. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byl atopický ekzém, míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena podle kap. XII, položka 4, písm. a), přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., ve výši 15%, pro astmatické obtíže a výrazné subjektivní obtíže v rámci páteřního bolestivého syndromu bylo provedeno zvýšení hodnocení podle § 3 odst. 1 vyhlášky na celkem 25%. V návaznosti na žalobní námitky uvedla posudková komise, že ve zdravotním stavu posuzované neshledala projevy středně těžké nebo těžké funkční poruchy u žádného z uváděných zdravotních postižení. Ani odborné nálezy z období po rozhodnutí žalované nepotvrzují podstatné zhoršení zdravotního stavu. Na základě požadavku žalobkyně, aby posudková komise se zaměřila na ortopedické problémy a problémy s astmatem uvedla posudková komise, že funkce váhonosných, velkých i drobných kloubů není podle dokumentace trvale podstatně omezena, na páteři byla intermitentně zjištěna porucha dynamiky a svalové spazmy, bez funkčně významné neurologické symptomatologie syndrom dráždivého kašle resp. astmatický ekvivalent je pod léčebnou kontrolou. Uvedená zdravotní postižení nesplňují vyhláškou daná medicínská kritéria pro vyšší procentní míru poklesu pracovní schopnosti než zvolená rozhodující příčina dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Posudková komise učinila závěr, že k datu vydání napadeného rozhodnutí nebyla invalidní podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, nešlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%.

V.
Právní názor Krajského soudu v Brně:

Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Vzhledem k zásadní žalobní námitce – nesprávné posouzení zdravotního stavu – vyžádal soud posudek PK MPSV ČR v Brně, který podrobně zhodnotil zdravotní stav žalobkyně na základě všech uvedených lékařských nálezů. Přesto že žalobkyně zpochybnila posudkové zhodnocení a posudkový závěr, který učinila lékařka ČSSZ – LPS, pracoviště pro námitkové řízení Praha 9, soud zjistil v rámci přezkumného soudního řízení, že i PK MPSV ČR v Brně zhodnotila zdravotní stav posuzované shodně, vypracovaný posudek byl vzat jako objektivní, úplný a přesvědčivý, dostatečně prokazující rozhodující zdravotní postižení, vývoj i charakter onemocnění. Byť žalobkyně uvedla, že její zdravotní stav progreduje, tato zjištění z hlediska Pokračování
-5-
22Ad 7/2012

objektivního náhledu i doložených lékařských nálezů uvedenou skutečnost neprokazovala. Rozhodující zdravotní postižení – kožní onemocnění – je zaznamenáno již od jejího kojeneckého věku bylo hodnoceno jako lehké postižení, vyžadující pravidelnou péči o kůži s vyloučením kontaktu s látkami dráždícími kůži a kontaktu s alergeny. Vzhledem k tomu, že soud neshledal ve vypracovaném posudku nejasnosti či jakékoliv nedostatky, ztotožnil se se skutkovým a posudkovým závěrem tohoto posudku, podle něhož žalobkyně nesplňuje k datu vydání napadeného rozhodnutí podmínky invalidity podle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, neboť se nejedná o pokles pracovní schopnosti z důvodu

dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%.

Soud proto podle ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. žalobu jako nedůvodnou zamítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ust. § 60 odst. 1, 2 s.ř.s., neboť žalobkyně nebyla úspěšná a žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve dvojím vyhotovení. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 30. dubna 2012

JUDr. Eva Lukotková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru