Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ad 67/2011 - 33Rozsudek KSBR ze dne 29.03.2012

Prejudikatura

41 Cad 113/2005 - 26


přidejte vlastní popisek

22Ad 67/2011 - 33

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou v právní věci žalobce: V.Z. , bytem …………., zastoupeného JUDr. Ladislavou Palatinovou, advokátkou AK Kroměříž, Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o invalidní důchod, o žalobě proti rozhodnutí žalované,

takto:

I. Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení v Praze ze dne 27.9.2011, č.j. ……. sezrušuje pro vady řízení a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Žalovaný je povinen zaplatit náklady řízení žalobci ve výši 2.880,-Kč k rukám právní zástupkyně JUDr. Ladislavy Palatinové, advokátce se sídlem AK Kroměříž, Tovačovského 2784/24, 767 01 Kroměříž.

Odůvodnění:


I.

Rozhodnutím žalované ze dne 21.7.2011, č.j. ……. byl odňat žalobci ode dne 18.9.2011 invalidní důchod podle § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, neboť podle posudku OSSZ Kroměříž ze dne 15.7.2011 jež není invalidní. Dle posudku poklesla žalobci z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu jeho pracovní schopnost pouze o 20%.

Proti rozhodnutí podal žalobce námitky ze dne 10.8.2011 doručené žalované dne 12.8.2011. Pokračování
-2-
22Ad 67/2011

Rozhodnutím žalované ze dne 27.9.2011, č.j. ….. , byly námitky zamítnuty a rozhodnutí žalované ze dne 21.7.2011 bylo potvrzeno. Uvedené rozhodnutí je předmětem přezkumného soudního řízení.

II.
Shrnutí žalobních bodů:

Žalobce podal žalobu dne 28.11.2011 vyslovil nesouhlas s napadeným rozhodnutím. Uvedl, že poživatelem invalidního důchodu je od roku 2001, zdravotní stav se nelepší, je konstantní. Byť je schopen určitých činností, pak tyto vykonává pouze s pomocí svého otce, je nesamostatný a vzhledem k souběhu dalších onemocnění, které byly konstatovány je zřejmé, že jeho pracovní schopnost poklesla nejméně na 35%. Navrhl, aby přezkoumávané rozhodnutí žalované bylo zrušeno pro vady řízení a věc vrácena žalovanému

k dalšímu řízení.

III.

Shrnutí relevantních skutečností zjištěných ze správního spisu a z přezkumného
soudního řízení.

Na základě posudku OSSZ Kroměříž ze dne 15.7.2011 byl přezkoumán zdravotní stav žalobce v rámci kontrolní lékařské prohlídky. Při jednání byl žalobce účasten, lékař vycházel ze zdravotní dokumentace ošetřujícího lékaře MUDr. O. a přiložených lékařských nálezů odborných lékařů a dospěl k závěru, že u posuzovaného se jedná o lehkou mentální retardaci se sklonem k depresivním poruchám při zdůrazňování nerealizovatelné potřeby práce. Rozhodující zdravotní postižení, pro které byl konstatován dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav byl zařazen pod kap. V, položku 8, písm. a) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., a byl stanoven mírou poklesu pracovní schopnosti 20%. Uvedený posudek byl posléze podkladem pro vydání rozhodnutí žalované ze dne 21.7.2011.

Žalobce podal dne 10.8.2011 námitky. Žalovaná v návaznosti na ustanovení § 5 písm. j), § 8 odst. 9, § 88 zákona č. 582/1991 Sb., v platném znění přezkoumala rozhodnutí žalované v plném rozsahu, za tím účelem nechal vypracoval posudek ze dne 20. září 2011. Zdravotní stav a jeho funkční důsledky byly pro účely posudkového závěru zjištěny v rozsahu, který je dostatečný pro použití posudkových kritérii stanovených v právních předpisech, byly objektivizovány všechny skutečnosti týkající se zdravotního stavu nebo jeho funkčních důsledků významné pro posudkový závěr. Lékařka konstatovala po prostudování veškeré podkladové dokumentace a na základě vlastního zjištění při jednání, že se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého

zdravotního stavu je lehká mentální retardace na bázi v.s. perinatární lehké mozkové dysfunkce. Jedná se o sklon k depresivním rozhledám, je popsána porucha osobnosti a přizpůsobení. Osobnost je závislá, neadaptabilní, úzkostná. Posuzovaný je vyučen, pracoval

i při přiznané invaliditě v plném pracovním úvazku v nenáročných profesích pod dohledem. Pokračování
-3-
22Ad 67/2011 – 34

Stav je dlouhodobě stejný. Z ostatních onemocnění je posudkově významná hypertenze II. stupně léčena od srpna roku 2007 bez doloženého nálezu. Glomerulonefrityz chronica v.s.

primární IgA nefropatie, je dlouhodobě stabilizovaná. Polytopní vertebrogenní algický syndrom, bez neurologického nálezu dle dokumentace. Lékařka konstatovala, že zdravotní stav byl posouzen objektivně z doložené zdravotní dokumentace, ze které nevyplývá posudkově významná progrese zdravotního stavu. Stav je dlouhodobě stabilizovaný bez nutnosti léčení pro zhoršení osobnostních vlivů bez nutnosti hospitalizace. Klient je na potíže dlouhodobě adaptován, pracoval i v rámci invalidity bez omezení. Lékařka dospěla k závěru, že posudkový závěr učiněný lékařem OSSZ Kroměříž vycházel ze správného použití posudkových kritérii. Rozhodující zdravotní postižení bylo hodnoceno podle kap. V, položka 8, písm. a), přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb., míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena 20%. Zdravotní stav tedy neodpovídá žádnému stupni invalidity.

V rámci přezkumného soudního řízení byl proveden důkaz posudkem PK MPSV ČR v Brně ze dne 9.3.2012. Posudková komise za účasti odborného lékaře – psychiatričky hodnotila zdravotní stav žalobce na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, dokumentaci k námitkovému řízení, a to za účasti žalobce, který k jednání nepřinesl žádné lékařské nálezy. Posuzován byl jako dělník, v rámci jednání komise byl objektivně vyšetřen. Na základě uvedených podkladů byl pak učiněn závěr, že v popředí se jedná o obtíže vzniklé od narození, jedná se o patrné snížení intelektu, které je hraniční mezi pásmem lehké mentální retardace a normy. Stav je komplikovaný, depresivní, symptomatologický a podstatně zhoršenou adaptační schopností, dále osobnostní nejistotou, úzkostí, nedostatkem sebevědomí, výraznější sociální introverzí zvýšenými známkami neurotismu, hysterii, sníženým dynamogeny osobnosti, zvýšením ankciety. Z dokumentace vyplynulo, že posuzovaný selhává zejména v situacích zátěžových, které ale pro posuzovaného jsou i mnohé běžné pracovní úkony. Částečně, i když ne rozhodným způsobem, je pracovní schopnost narušena ostatními onemocněními. Dle názoru posudkové komise je nutné více přihlédnout zejména ke značně narušené schopnosti adaptace a ke značně narušené úrovni sociálních dovedností. Není schopen vykonávat práce fyzicky náročné a není ani schopen samostatně vykonávat většinu lehčích, jednodušších či běžných fyzických prací bez dohledu a vedení druhé osoby. Na podkladě výše popsaného se posudková komise přiklonila k přiznání invalidity prvního stupně. Posudkový závěr zněl, že k datu napadeného rozhodnutí je rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu bylo zdravotní postižení uvedené v kap. V, položka 8, písm. b) přílohy k vyhl. č. 359/2009 Sb. Míra poklesu pracovní schopnosti činí 35%. Uvedená procenta zahrnují všechny zdravotní obtíže tudíž i nepsychiatrické.

Přípisem ze dne 21.3.2012 omluvila právní zástupkyně žalobce její i žalobcovu nepřítomnost při jednání dne 29.3.2012 souhlasila, aby bylo jednáno v jejich nepřítomnosti. Vzhledem k závěrům posudku PK MPSV ČR v Brně navrhla zrušit napadené rozhodnutí a vrátit žalovanému k novému řízení.

Zástupce žalované při jednání dne 29.3.2012 uvedl, že na základě provedeného posudku PK MPSV ČR v Brně ponechal rozhodnutí na úvaze soudu. Pokračování
-4-
22Ad 67/2011

IV.
Právní názor Krajského soudu v Brně:

Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná. Na základě zásadní žalobní námitky – nesprávné posouzení zdravotního stavu posuzujícími lékaři, soud vyžádal posudek PK MPSV ČR se sídlem v Brně, který podrobně zhodnotil zdravotní stav žalobce k datu vydání rozhodnutí, vůči samotnému posudku žalobce nevznesl námitky. Soud zhodnotil vypracovaný posudek jako objektivní, úplný a přesvědčivý a pojal ho jako rozhodující důkaz pro posouzení žaloby. Na základě uvedeného posudku žalobce splňuje podmínky invalidity I. stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění, šlo o pokles pracovní schopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nejméně o 35%. Vznik invalidity I. stupně byl určen ode dne 15.7.2011. Závěry posudku činí napadené rozhodnutí žalované správným a v souladu se zákonem.

Soud proto žalobu ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. zamítl.

Žalobce ve věci samé byl úspěšný, jeho právní zástupkyně účtovala odměnu advokáta a náklady řízení za poskytování právních služeb sice za 3 úkony právní služby po 500,-Kč (§ 7, § 9 odst. 2 a § 11 odst. 1 písm. a), d) vyhl. č. 177/1996 Sb., v platném znění), 3x režijní paušál po 300,-Kč (§ 13 odst. 3 citované vyhlášky, dle § 19 a) odst. 1, 2 vyhl. č. 110/2004 Sb., v platném znění zvýšení odměny o částku odpovídající daně z přidané hodnoty ve výši 20% (fotokopie osvědčení o registraci plátce daně z přidané hodnoty ze dne 27.4.2005 vystavena finančním úřadem v Kroměříži byla připojena), takže celková výše odměny a náhrada nákladů řízení uvedené právní zástupkyně činila 2.880,-Kč. Uvedenou částku je povinna žalovaná zaplatit k rukám právní zástupkyně JUDr. Ladislavy Palatinové do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve dvojím vyhotovení. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 29.března 2012

JUDr. Eva Lukotková, v. r.

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru