Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ad 6/2014 - 38Rozsudek KSBR ze dne 12.06.2014

Prejudikatura

6 Ads 13/2006


přidejte vlastní popisek

22 Ad 6/2014-38

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou vprávní věci žalobce: J. V., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 8. 1. 2014, č. j. ………,

takto:

I. Rozhodnutí ČSSZ ze dne 8. 1. 2014, č. j. ……….. se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení.

II. Účastníkům se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalované ze dne 8. 41. 2014, č. j. ……….. byly zamítnuty námitky žalobce proti rozhodnutí žalované ze dne 5. 11. 2013, č. j. ……….. a uvedené rozhodnutí bylo potvrzeno.

Rozhodnutím žalované ze dne 5. 11. 2013, č. j. ……………… byl odňat žalobci ode dne 20. 12. 2013 invalidní důchod podle ust. § 56 odst. 1 písm. a) a § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zdp“), neboť podle posudku o invaliditě OSSZ Hodonín ze dne 17. 10. 2013 není dle ust. § 39 odst. 1 zdp invalidní, jelikož z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 20 %.

Proti citovanému rozhodnutí podal žalobce námitky ze dne 2. 12. 2013, které byly doručeny žalované dne 9. 12. 2013. Následně poté rozhodla žalovaná dne 8. 1. 2014, č. j. ………….., rozhodnutí je předmětem přezkumného soudního řízení.

V žalobních bodech podaných dne 4. 3. 2014 namítl žalobce nesprávně zjištěný skutečný stav věci, neboť dle záznamů ze zdravotních dokumentací vyplývá, že jeho zdravotní stav v době rozhodování ve věci byl nadále nepříznivý, schopnost soustavné výdělečné činnosti musela poklesnout nejméně o 35 %. Namítl, že zdravotní stav sice byl řádně popsán, ale nebyl správně posouzen posudkovým lékařem. Byl toho názoru, že se u něho jedná u něho o stav se středně těžkým funkčním postižením, závažné postižení jednoho nebo více úseků páteře, se závažnou poruchou statiky a dynamiky páteře, sčasto recidivujícími projevy kořenového dráždění, s poškozením nervu, se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, tudíž se jedná o těžké funkční postižení páteře. K žalobě dále doložil lékařskou zprávu z neurologického oddělení Nemocnice Kyjov ze dne 5. 2. 2014, lékařskou zprávu z vyšetření MUDr. Jany Šípové, neuroložky ze dne 19. 12. 2013. Navrhl, aby rozhodnutí žalované ze dne 8. 21. 2014 i ze dne 5. 11. 2013 bylo zrušeno a věc vrácena žalované k dalšímu projednání a rozhodnutí.

Žalovaná v písemném vyjádření ze dne 20. 3. 2014 konstatovala, že při svém rozhodování je vázána odborným lékařským posudkem, navrhla k důkazu srovnávací posudek PK MPSV ČR. Rozhodnutí ponechala na výsledku dokazování a úvaze soudu.

Soud vyžádal a provedl důkaz posudkem PK MPSV ČR v Brně ze dne 23. 5. 2014. Posudková komise za účasti odborného lékaře – neurologa hodnotila zdravotní stav na základě lékařských nálezů v posudkové dokumentaci, doložených nálezů k žalobě, během jednání byl přítomnými lékaři posuzovaný přešetřen. Poté provedla sumarizaci jeho zdravotních potíží, které posudkově vyhodnotila, sice tak, že žalobce má dlouhodobě obtíže s krční páteří, bolesti C úseku s propagací do pravé horní končetiny, bolí i úsek bederní, někdy se šířením do pravé dolní končetiny, kde je i trnutí. Pro uvedené obtíže měl v minulosti přiznanou invaliditu I. stupně. Neurologem bylo vysloveno podezření na možnou arachnoiditidu v krčním úseku páteře. Vyšetření při jednání potvrdilo tento závěr, byly zjištěny i známky diskrétního i postižení krční míchy (parestesie při předklonu hlavy, vyšší rršo na DKK až hyperreflexie). Vzhledem k této skutečnosti byl konstatován dopad na snížení poklesu pracovní schopnosti významnější než pouhé omezení dynamiky páteře se známkami kořenové iritace. Rozhodující příčinou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu bylo zdravotní postižení uvedené v kapitole XIII., oddíl E, položce 1c) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena 30 % a podle § 3 odst. 2 citované vyhlášky navýšena o 5 %, takže celkový pokles pracovní schopnosti činil 35 %. Dle názoru posudkové komise příčinou trvání invalidity jsou nadále vertebrogenní obtíže, ale s diskrétními známkami míšního postižení.

K jednání u Krajského soudu v Brně konaném dne 12. 6. 2014 se žalobce nedostavil, dne 10. 6. 2014 byl telefonicky omluven jeho manželkou, neboť zdravotní stav mu nedovoloval osobní účast při jednání. Souhlasil, aby bylo jednáno a rozhodnuto v jeho nepřítomnosti (úřední záznam ze dne 10. 6. 2014 je založen v soudním spise).

Zástupce žalované ponechal na základě provedeného dokazování rozhodnutí na úvaze soudu.

Soud měl k dispozici i posudkovou dokumentaci OSSZ Hodonín, z níž zjistil, že posudkový lékař hodnotící zdravotní stav žalobce na základě kontrolní lékařské prohlídky stanovil za rozhodující příčinu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu vertebrogenní algický syndrom charakteru cervilkalgií s těžkou poruchou páteřní dynamiky, bez radikulopatie na horních a dolních končetinách a bez projevů míšní léze, při degenerativních změnách. V porovnání s kontrolní prohlídkou z října roku 2010 je zdravotní stav stabilizovaný, zlepšený, není klinických známek radikulopatie, paréz, svalových atrofií či jiné závažné neuropatologie. Rozhodující zdravotní postižení bylo zařazeno pod kapitolu XIII, oddíl E, položka 1b) přílohy k vyhlášce č. 359/2009 Sb., míra poklesu pracovní schopnosti byla stanovena 20 %. Uvedený posudek byl podkladem pro vydání rozhodnutí žalované ze dne 5. 11. 2013, jímž byl žalobci odňat invalidní důchod ode dne 5. 11. 2013.

V rámci námitkového řízení byl proveden posudek ČSSZ, pracoviště Brno dne 17. 12. 2013. Lékařka LPS ČSSZ po prostudování podkladové dokumentace a vlastním zjištěním při jednání dospěla k závěru, že se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který omezuje fyzické schopnosti a má vliv na pokles pracovní schopnosti posuzovaného. Rozhodující příčnou dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu byl stav s lehkým funkčním postižením, postižení zpravidla více úseků páteře, polytopní blogády s omezením pohyblivosti, svalové dysbalance, porucha statiky a dynamiky páteře sobčasnými projevy kořenového dráždění, s recidivujícím, lehkým neurologickým nálezem, bez známek poškození nervů, některé denní aktivity jsou vykonávány s obtížemi. Lékařka byla toho názoru, že nelze prokázat stav se středně těžkým funkčním postižením, závažné postižení jednoho nebo více úseků páteře, se závažnou poruchou statiky a dynamiky páteře, čsasto recidivujícími projevy kořenového dráždění, s poškozením nervů, popřípadě symptomatologie neurogenního močového měchýře se závažným snížením celkové výkonnosti při běžném zatížení, a nelze ani prokázat těžké funkční postižení páteře. Výsledkem posouzení bylo zjištění, že není invalidní dle § 39 odst. 1 zdp, nejde o invaliditu I. stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) citovaného zákona, z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho pracovní schopnost pouze o 20 %.

Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná.

Na základě zásadní žalobní námitky – nesprávné posouzení zdravotního stavu posuzujícími lékaři v rámci správního i námitkového řízení si vyžádal soud posudek PK MPSV ČR se sídlem v Brně, kterým byl podrobně zhodnocen zdravotní stav žalobce na základě všech existujících lékařských nálezů uvedených v obsahu posudku. Uvedený posudek byl účastníkům doručen. Vůči samotnému posudku žalobce nevznesl námitky. Soud zhodnotil uvedený posudek jako objektivní, úplný a přesvědčivý a pojal ho jako rozhodující důkaz pro posouzení žaloby. Závěry posudku sice, že žalobce k datu vydání napadeného rozhodnutí byl invalidní podle § 39 odst. 1 zdp s tím, že se jedná o invaliditu I. stupně podle § 39 odst. 2 písm. a) zdp a tato invalidita trvá nadále, převzal Krajský soud v Brně do konečného rozhodnutí a uzavřel, že žalobce je i nadále invalidní, jde o invaliditu I. stupně. Optikou tohoto náhledu proto rozhodnutí žalované bylo zrušeno a věc vrácena správnímu orgánu k dalšímu řízení (§ 78 odst. 4 s.ř.s.) s tím, že právním názorem vysloveným ve zrušujícím rozsudku je v dalším řízení správní orgán vázán (§ 78 odst. 5 s.ř.s.).

Žalobce ve věci samé byl úspěšný, náklady řízení však neúčtoval, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona, soud proto rozhodl tak, že se žádnému z účastníků náhrada nákladů řízení nepřiznává (§ 60 odst. 1, 2 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, ve dvojím vyhotovení. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

V Brně dne 12. června 2014

JUDr. Eva Lukotková, v. r.

Samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Barbora Zachovalová

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru