Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ad 55/2011 - 7Usnesení KSBR ze dne 10.11.2011

Prejudikatura

6 Ads 62/2009 - 27

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 30/2012 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

22Ad 55/2011 - 7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou ve věci žalobkyně J. U., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, pracoviště v Brně, Veveří 5, Brno, v řízení o invalidní důchod, k podání (odvolání) ze dne 12. 11. 2009,

takto:

I. Podání ze dne 24. 8. 2011 se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Podáním (žalobou) ze dne 24. 8. 2011, doručeným Krajskému soudu v Brně dne 15.9.2011 prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení, žalobkyně podala žalobu proti ČSSZ, pracoviště v Brně, z důvodu nepřiznání částečného invalidního důchodu. Žalobkyně svoji žalobu odůvodnila špatným zdravotním stavem. K žalobě nepřipojila opis napadeného rozhodnutí.

Žalovaná postoupila soudu shora uvedené podání žalobkyně s tím, že směřuje proti jejímu rozhodnutí ze dne 13. 7. 2011, č.j. ……………., kterým byly zamítnuty námitky žalobkyně proti rozhodnutí ČSSZ ze dne 17.5.2011, kterým byla zamítnuta její žádost o invalidní důchod s odkazem na podkladový posudek OSSZ Třebíč ze dne 7.4.2011, neboť nebyla uznána invalidní v žádném stupni invalidity.

Podle § 37 odst. 5 soudního řádu správního (dále jen s.ř.s.) předseda senátu (samosoudce) usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 15. 9. 2011, doručeným žalobkyni dne 13.10.2011, byla žalobkyně vyzvána, aby do 15-ti dnů ode dne jeho doručení doplnila a upřesnila své podání (žalobu) ze dne 24. 8. 2011 tak, aby bylo označeno rozhodnutí správního orgánu, které napadá a den jeho doručení nebo jiného oznámení žalobkyni, aby byl označen napadený výrok rozhodnutí, aby byly doplněny žalobní body, z nichž musí být patrno, z jakých skutkových a právních důvodů považuje žalobkyně napadený výrok rozhodnutí za nezákonný nebo nicotný, aby byly uvedeny důkazy, které navrhuje provést k prokázání svých tvrzení, aby byl učiněn návrh výroku rozsudku a byl připojen opis napadeného rozhodnutí. Zároveň byla poučena ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s., že neodstraní-li ve stanovené lhůtě vady, jejichž odstranění soud nařídil a jež brání věcnému vyřízení podání, bude její podání odmítnuto.

Žalobkyně na výzvu soudu nereagovala a svoje podání (žalobu) ze dne 24. 8. 2011, ve stanovené lhůtě, tj. do 31. 10. 2009 nedoplnila.

Soud při svém rozhodování vycházel z konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 7. 2009, č.j. 6Ads 62/2009-27, www.nssoud.cz), podle které rozhoduje-li soud o odmítnutí žaloby z důvodu, že účastník řízení přes výzvu soudu svou žalobu nedoplnil, je povinen posoudit, zda i přes tento nedostatek není možno v řízení pokračovat (§ 37 odst 5 s.ř.s.). Takový postup je obzvláště nezbytný ve věcech důchodového pojištění, kde je soudní přezkum správního rozhodnutí naplněním nejen práva na spravedlivý proces (čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny), ale i práv sociálních (čl. 30 Listiny) a kde je realizace práva na právní pomoc (čl. 37 odst. 2 Listiny) výrazně ztížena z důvodu zpravidla slabšího sociálního postavení žadatele o důchod.

V posuzované věci je zřejmé, že shora uvedené podání neobsahuje označení napadeného rozhodnutí a rovněž neobsahuje žádný žalobní bod. Tyto nedostatky podmínek řízení nebyly ve stanovené lhůtě (tj. do 31. 10. 2011) odstraněny. Opis napadeného rozhodnutí žalobkyně soudu rovněž nepředložila. Podle soudu jde o takové nedostatky podmínek řízení, pro něž nelze v řízení pokračovat. Soud proto podání ve smyslu ust. § 37 odst. 5 s.ř.s. odmítl.

Ve smyslu ust. § 60 odst. 3 s.ř.s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Poučení:

Toto usnesení nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů po jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel, který nemá vysokoškolské právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 10. listopadu 2011

JUDr. Eva Lukotková,v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru