Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ad 49/2011 - 25Rozsudek KSBR ze dne 30.11.2011

Prejudikatura

16 Cad 199/2005 - 57

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
6 Ads 12/2012 (zrušeno a vráceno)

přidejte vlastní popisek

22Ad 49/2011 – 25

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou v právní věci žalobkyně: A.F. , bytem …, proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Praha 5, Křížová 25, o dávce důchodového pojištění, o žalobě proti rozhodnutí žalované,

takto:

I. Žaloba se zamítá

II. Žádnému z účastníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věci:

Rozhodnutím ČSSZ ze dne 2.5.2010 č.j. .. byla zamítnuta žádost žalobkyně o invalidní důchod pro nesplnění podmínek § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k článkům 40 a 45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), č. 883/2004 (dále jen ,,Nařízení 883/2004) a podle čl. 57 odst. 2 Nařízení č. 883/2004, neboť žalobkyně nezískala potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod.

Proti tomuto rozhodnutí podala žalobkyně námitky ze dne 31.5.2011, které byly žalované doručeny dne 1.6.2011. Pokračování
-2-
22Ad 49/2011

Rozhodnutím žalované ze dne 22.6.2011, č.j. … byly námitky žalobkyně zamítnuty a rozhodnutí žalované ze dne 2.5.2011 bylo potvrzeno. Uvedené rozhodnutí je předmětem přezkumného soudního řízení.

II. Shrnutí žalobních bodů:

Žalobkyně podala dne 18.8.2011 žalobu, v níž uvedla, že její zdravotní stav jí nedovoluje být zaměstnaná v celém rozsahu, možno systematického zaměstnání vylučoval již v roce 1999, nadále se v současné době zhoršuje. Nesouhlasila s odůvodněním, že nesplnila požadovanou zákonnou dobu odpracovaných let. Podle potvrzení z Itálie odpracovala delší dobu, jak vyplývá z fotokopie záznamu v pracovní knížce vydané v Itálii. Byla přesvědčena, že jednotlivé časové údaje o jejím zaměstnání v Itálii nejsou správně započteny. Podle jejího názoru rozhodnutí žalované bylo vydáno na základě nedostatečně zjištěného skutkového stavu. Navrhla, aby přezkoumávané rozhodnutí žalované bylo zrušeno a věc vrácena žalované k dalšímu řízení.

III. Shrnutí obsahu správního spisu a podstatných skutečností zjištěných z přezkumného soudního řízení:

Z posudkové dokumentace OSSZ Brno – město bylo zjištěno, že posudkem lékaře ze dne 22.12.2010 byla žalobkyně uznána invalidní dle § 39 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění s tím, že se jedná o invaliditu I. stupně dle § 39 odst. 2 písm. a) cit. zákona. Datum vzniku invalidity bylo stanoveno ode dne 15.12.2010.

Žalovaná vydala dne 2.5.2010 rozhodnutí, jímž zamítla žádost žalobkyně o invalidní důchod pro nesplnění podmínek ust. § 38 písm. a) zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění a s přihlédnutím k čl. 40 a 45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004

a podle čl. 57 odst. 2 Nařízení č. 883/2004, neboť žalobkyně nezískala potřebnou dobu pojištění pro vznik nároku na invalidní důchod.

Z dávkového spisu žalobkyně bylo zjištěno, že žádost o invalidní důchod podala dne 3.11.2010 s požadavkem přiznání dávky od vzniku nároku. Z listinných podkladů bylo zjištěno, že v rozhodném období (§ 40 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění), tj. ode dne 15.12.2000 do 14.12.2010 získala pouze 2 roky a 129 dní, v rozhodném období od 15.12.1990 do 14.12.2010 pouze 2 roky a 129 dnů. Z potvrzení Úřadu práce Brno – město ze dne 8.11.2010 bylo zjištěno, že v evidenci uchazeče byla od 1.10.2001 dále od 12.5.1998 do 22.6.2001. Další doba pojištění v dávkovém spise evidována nebyla.

Pokračování
-3-
22Ad 49/2011 – 26

IV. Právní názor Krajského soudu v Brně:

Žaloba byla podána včas (§ 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní dále jen ,,s.ř.s.“), osobami oprávněnými (§ 65 odst. 1 cit. zákona), jde o žalobu přípustnou (§ 65, § 68 a § 70 cit. zákona).

Žaloba byla přezkoumána v mezích žalobních bodů včetně řízení předcházející jeho vydání, přičemž soud vycházel ze skutkového a právního stavu, který tu byl v době rozhodování správního orgánu (§ 75 odst. 1, 2).

Podle ust. § 38 zákona č. 155/1995 Sb., v platném znění má pojištěnec nárok na invalidní důchod, jestliže nedosáhl věku 65-ti let a stal se invalidním a získal potřebnou dobu pojištění, pokud nesplnil ke dni vzniku invalidity podmínky nároku na starobní důchod podle ust. § 29 popřípadě byl-li přiznán starobní důchod podle ust. § 31, pokud nedosáhl důchodového věku nebo invalidním následkem pracovního úrazu.

Podle ust. § 40 odst. 1 písm. f) cit. zákona činí potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod u pojištěnce ve věku nad 28 let 5 roků.

Podle ust. § 40 odst. 2 cit. zákona se potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod zjišťuje z období před vznikem invalidity a jde-li o pojištěnce ve věku nad 28 let z posledních 10-ti roků před vznikem invalidity. U pojištěnce staršího 38 let se podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod považuje za splněnou též, byla-li tato doba získání v období posledních 20-ti let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění činí přitom 10 roků. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se považuje za splněnou též byla-li tato doba získána v kterémkoliv období 10-ti roků dokončeném po vzniku invalidity; u pojištěnce mladšího 24 let činí přitom potřebná doba pojištění 2 roky.

Bylo tedy třeba zjistit, zda žalobkyně ke dni 2.5.2010, kdy bylo vydáno rozhodnutí žalované splňovala podmínky nároku na invalidní důchod či nikoliv. V daném případě z dávkového spisu žalobkyně bylo zjištěno, že tato získala v rozhodném období (10-ti let), tj. datum vzniku invalidity bylo stanoveno ode dne 15.12.2010, tudíž ode dne 15.12.2000 do 14.12.2000 pouze 2 roky a 129 dní pojištění, v období posledních 20-ti let před vznikem invalidity, tj. ode dne 15.12.1990 do 14.12.2010 pouze 2 roky a 129 dní pojištění. Pokud se týká doby v evidenci úřadu práce po kterou náleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci uchazeči o zaměstnání, zakládá účast na důchodovém pojištění bez omezení. Doba, po kterou tato podpora nenáleží a která přesahuje 3 roky však tuto účast nezakládá. Doba evidence, po kterou nenáleželo uvedená podpora nebo nenáleželo hmotné zabezpečení se postupně nesčítává až dosáhne celkem 3 roky; není přitom podstatné jak dlouhé je období mezi jednotlivými úseky, po které byl pojištěnec v evidenci úřadu práce. S účinností od Pokračování
-4-
22Ad 49/2011

1.1.2009 se doba bez pobírání podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při rekvalifikaci před dosažením věku 55-ti let započítává v rozsahu nejvýše 1 roku, toto omezení se ovšem nevztahuje na pojištěnce, kterým vznikl nárok na důchod před rokem 2009. Uvedené zásady se aplikují na dobu vedení v evidenci úřadu práce po 31.12.1995. Žalobkyni lze hodnotit dobu evidence na úřadu práce, po kterou nepobírala podporu v nezaměstnanosti ani při rekvalifikaci pouze v rozsahu 1 roku, proto není hodnocena doba od 12.5.1998 do 22.6.2001 a doba od 1.10.2001 do 7.8.2008. Jestliže tedy žalobkyně uvedené zákonné podmínky potřebné doby pojištění nesplňovala a neprokáže-li dodatečně potřebnou dobu pojištění pro nárok na invalidní důchod podle ust. § 40 odst. 1, 2 zák. č. 155/1995 Sb., v platném znění a toto doba nevyplývá ani z dávkového spisu žalobkyně, je žaloba proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o invalidní důchod resp. zamítnutí námitek s tím, že rozhodnutí žalované ze dne 2.5.2011 bylo

potvrzeno, nedůvodná. Soud proto předmětnou žalobu zamítl ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s.

Žalobkyně ve věci samé nebyla úspěšná, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona, soud proto rozhodl tak, že žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení (§ 60 odst. 1,2 s.ř.s.).

Poučení: Tento rozsudek nabývá právní moci dnem doručení. Lze proti němu podat kasační stížnost do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu správnímu soudu, prostřednictvím Krajského soudu v Brně, ve dvojím vyhotovení. Stěžovatel musí být zastoupen advokátem. To neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a 106 odst. 2 s.ř.s.).

V Brně dne 30. listopadu 2011

JUDr. Eva Lukotková

samosoudkyně

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru