Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

22 Ad 43/2011 - 17Rozsudek KSBR ze dne 31.10.2011

Prejudikatura

4 Ads 61/2010 - 63

Oprav. prostředek / ústav. stíž.
3 Ads 15/2012 (odmítnuto)

přidejte vlastní popisek

22Ad 43/2011-17

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Lukotkovou v právní věci žalobce: J. K., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, 225 08 Praha 5, o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu:

takto:

I. Žaloba se zamítá. II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení.

Odůvodnění:

I.
Vymezení věci:

Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 22.2.2011, č.j. …….. , byl přiznán žalobci podle § 21 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění účinném do 31.12.1955 a podle § 68 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů přiznán ode dne 4.12.2010 starobní důchod ve výši 11.879,- Kč, od ledna roku 2011 dle nařízení vlády č. 281/2010 Sb. ve výši 12.318,- Kč měsíčně.

Proti rozhodnutí podal žalobce námitky, které žalovaná obdržela dne 22.3.2011. V námitkách uvedl, že výše jeho přiznaného důchodu neodpovídá tomu, že byl 10 let zaměstnán jako horník v 1 AA kategorii, a že k uranu nastoupil dne 18.8.1966. Žádal o kontrolu výpočtu přiznaného starobního důchodu a žádal přiznání starobního důchodu ve výši 14.920,- Kč měsíčně.

Rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 18.5.2011 č.j. ………………….. byly námitky žalobce zamítnuty a rozhodnutí žalované ze dne 22.2.2011 bylo potvrzeno.

II.
Podstata žalobních námitek:

Žalobce v žalobě ze dne 10.7.2011 doručené Krajskému soudu v Brně dne 12.7.2011 uvedl, že v roce 1973 utrpěl pracovní úraz, byl přeřazen na hodinovou práci, čímž došlo k poklesu výdělku. Od té doby pobírá i částečný invalidní důchod. Žádal o výpočet dávky za roky 1980 až 1989.

III.
Právní stanovisko žalované:

Žalobci vznikl nárok na dávku dnem 4.12.1995, výpočet byl proveden podle § 12 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění účinném do 31.12.1995 z průměrného měsíčního výdělku 5.565,- Kč stanoveného z pěti nejvýhodnějších roků v období posledních 10-ti let před vznikem nároku, to je období rok 1985 až 1994 a upraveného podle § 12 odst. 6 citovaného zákona na částku 3.522,- Kč. Pro výši důchodu zohlednila 32 roků pojištění, z toho 2 roky ve 2. pracovní kategorii a 10 roků v 1 AA pracovní kategorii v uranu, takže základní výměru důchodu 60% zvýšila o 3% za 2 roky 2. pracovní kategorie a o 20% za 10 roků v 1. pracovní kategorii, na celkových 83%, což činí z částky 3.522,- Kč částku 2.924,- Kč. K tomu náleží zvýšení podle zákona č. 76/1995 Sb., o 38,6 %, takže procentní výměra starobního důchodu ke dni vzniku nároku činí 4.733,- Kč měsíčně. Starobní důchod byl rovněž zvýšen podle § 76a věty první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb., ke dni přiznání starobní důchod žalobce činil 11.879,- Kč měsíčně. Výpočet starobního důchodu z průměrného měsíčního výdělku dosaženého v období roku 1980 až 1989 jak žádá žalobce, nepřichází v úvahu. Činil částku 5.384,- Kč a pro stanovení výše důchodu byl upraven na částku 3.461,- Kč. Je tedy nižší, než průměrný měsíční výdělek dosažený v období roku 1985 až 1994, z něhož byl starobní důchod vypočten. Žalovaná z uvedených důvodů proto navrhla zamítnutí žaloby.

IV.

Ze správního spisu vyplývají pro posouzení věci následující relevantní skutečnosti:

Dne 18.10.2010 podal žalobce žádost o starobní důchod s datem přiznání ode dne 4.12.2010. Dle evidence OSSZ bylo zjištěno, že v době od 27.3.1990 do 21.4.1995 pobíral plný invalidní důchod, ode dne 22.4.1995 dosud pobírá částečný invalidní důchod transformovaný na invalidní důchod. Doba zaměstnání ode dne 1.9.1961 do 26.3.1990 byla uvedena již v žádosti o invalidní důchod ze dne 2.2.1990, sice v době 1.9.1961 do 30.6.1964 učební poměr OSP Litoměřice - zedník, od 6.1.1964 do 18.8.1966 prezenční vojenská služba, ode dne 18.6.1966 uranové doly k.p. Dolní Rožínka. V žádosti o starobní důchod na straně 3 pak dále je uvedeno od 18.8.1966 do 14.7.1995 Diamo s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka, od 15.7.1995 v evidenci ÚP.

Dne 22.2.2011 vydala žalovaná rozhodnutí, jímž přiznala žalobci ode dne 4.12.2010 starobní důchod ve výši 11.879,- Kč měsíčně a od ledna 2011 podle Nařízení vlády č. 281/2010 Sb. ve výši 12.318,- Kč měsíčně.

Žalobce s rozhodnutím nesouhlasil, podal námitky, které byly doručeny žalované dne 22.3.2011. V námitkách poukázal na skutečnost, že po dobu 10 let byl zaměstnán jako horník v 1 AA kategorii, do uranových dolů nastoupil dne 18.8.1966, nárokoval proto přepočet výpočtu výše starobního důchodu a uplatnil požadavek o jeho přiznání ve výši 14.920,- Kč měsíčně.

Ve spise se dále nachází i osobní list důchodového zabezpečení vyhotovený dne 20.12.2010, z něhož vyplývá, že výše důchodu byla vypočtena z pěti nejvýhodnějších roků v období posledních 10-ti let před vznikem nároku, tj. z období roku 1985 až 1994. Průměrný měsíční výdělek byl vypočten v částce 5.565,- Kč, zohledněna byla celková doba pojištění 32 roků, z toho 2 roky ve 2. pracovní kategorii a 10 roků v 1 AA pracovní kategorii v uranu. Za 2 roky pojištění ve 2. pracovní kategorii byla základní výměra 60% zvýšena o 3%, za 10 roků v 1 AA kategorii byla zvýšena o 20%, takže celková výše činila 83%, číselně vyjádřeno 2.924,-Kč (83% z částky 3.522,- Kč). Dále bylo provedeno zvýšení podle zákona č. 76/1995 Sb., o 38,6 %, takže procentní výměra starobního důchodu ke dni vzniku nároku činila 4.733,-Kč měsíčně. Dále ve spise je zaevidováno rozhodnutí žalované ze dne 18.5.2011 č.j. 451204110/315- BCA, které je předmětem přezkumného soudního řízení.

V.

Při posouzení věci vycházel Krajský soud v Brně z následujících skutečností, úvah a
právních závěrů:

Žaloba byla podána včas (§ 72 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, dále jen do „s.ř.s.“), osobami oprávněnými (§ 65 odst. 1 s.ř.s.).

Vzhledem ke splnění zákonných podmínek ve smyslu § 51 odst. 1 s.ř.s. soud rozhodl věc bez nařízení jednání.

Stížní námitkou žalobce byla skutečnost, že žádal o výpočet dávky důchodového pojištění z průměrného měsíčního výdělku dosaženého v období roku 1980 až 1989. Soud se přiklonil k právnímu stanovisku žalované, dle kterého činila-li výše průměrného měsíčního výdělku žalobce dosaženého v uvedeném období výše 5.384,- Kč, naproti tomu v období roku 1985 až 1994 činila 5.565,- Kč pak výpočtovým postupem, který byl blíže rozveden v písemném vyjádření žalované ze dne 31.8.2011, by tak žalobce dosáhl nižšího důchodu (3.461,- Kč, než který byl vypočten v období roku 1985 až 1994 tj. 4.733,- Kč.)

Podle ust. § 21 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení ve znění účinném do 31.12.1995 mezi podmínky pro splnění nároku na starobní důchod patřily, jestliže občan byl zaměstnán

a) nejméně 25 roků a dosáhl alespoň věku 55 let, byl-li zaměstnán nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v § 14 odst. 2 písm. a) citovaného zákona nebo nejméně 10 roků v takovém zaměstnání v uranových dolech,

b) 55 let, byl-li zaměstnán nejméně 15 roků v zaměstnání uvedeném v § 14 odst. 2 písm. p) citovaného zákona, jestliže byl z tohoto zaměstnání převeden nebo uvolněn z důvodu uvedených v § 12 odst. 3 písm. d), e) citovaného zákona,

c) 55 let, byl-li zaměstnán nejméně 20 roků v zaměstnání uvedeném v § 14 odst. 2 písm. b) až h) citovaného zákona,

d) 58 let, byl-li zaměstnán nejméně 20 roků v zaměstnání uvedeném v § 14 odst. 2 písm. i) až l) citovaného zákona nebo,

e) 60 let.

Zaměstnání pro účely důchodového zaměstnání byla zařazena do 31.12.1992 podle druhu vykonávaných prací do 3 pracovních kategorií (§ 14 odst. 1,2 zákona č. 100/1988 Sb. ve znění účinném do 31.12.1995).

Pokud žalovaná provedla výpočet procentní výměry starobního důchodu žalobce ve výši 4.733,- Kč měsíčně (základní výměra činí částku 2.170,- Kč) pak s výpočtovým postupem tak, jak je podrobně uveden v odůvodnění přezkoumávaného rozhodnutí žalované ze dne 18.5.2011 se Krajský soud v Brně plně ztotožňuje, neboť je zcela v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění účinném do 31.12.1995, § 12 odst. 6 citovaného zákona, zákona č. 76/1995 Sb., (zvýšení důchodu ke vzniku nároku žalobce činí 83% průměrného měsíčního výdělku tj. 83% z 3.522,- Kč = 2.924,-Kč; 38,6 % z 2.924,- Kč) tedy celkem 4.733,- Kč měsíčně. Uvedená částka pak ve smyslu ust. § 76 a) věty první zákona č. 155/1995 Sb., ve znění zákona č. 264/2006 Sb., byla stanovena odstupňovaně tak, jak rozvedeno v rozpisu v odůvodnění přezkoumávaného rozhodnutí s tím, že podle nařízení vlády č. 281/2010 od ledna roku 2011 bylo provedeno zvýšení procentní výměry dávky o 3,9% na částku 10.088,-Kč měsíčně, základní výměra pak o 60,- Kč na částku 2.230,- Kč měsíčně, takže celkem výše starobního důchodu činí 12.318,- Kč měsíčně od ledna roku 2011. Krajský soud v Brně rovněž přisvědčil v postupu žalované dle ust. § 68 zákona č. 155/1995 Sb., § 76 a) citovaného zákona.

Vzhledem k tomu, že výše starobního důchodu žalobce byla vypočtena v souladu s platnými právními předpisy, aplikací citovaných právních předpisů nebyla porušena zákonnost, Krajský soud v Brně je nucen konstatovat, že žaloba není důvodná a proto ve smyslu ust. § 78 odst. 7 s.ř.s. ji zamítl.

Žalobkyně ve věci samé nebyla úspěšná, žalovaná nemá právo na náhradu nákladů řízení ze zákona. Soud proto rozhodl tak, že žádnému z účastníku se nepřiznává náhrada nákladů řízení (§ 60 odst. 1 a 2 s.ř.s.).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí, které nabývá právní moci dnem doručení, lze podat opravný prostředek (kasační stížnost podle ust. § 102 a násl. s.ř.s.) do dvou týdnů od jeho doručení k Nejvyššímu soudu v Brně. Podmínkou řízení o kasační stížnosti je povinné zastoupení stěžovatele advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních právních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie (§ 105 odst. 2 a § 106 odst. 2,4 s.ř.s.).

V Brně dne 31. října 2011

JUDr. Eva Lukotková,v.r.

samosoudkyně

Za správnost vyhotovení:

Zdroj dat je volně dostupný na http://www.nssoud.cz
Přesunout nahoru