Přejít na PLUS
192 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový)
Rozbalit 40/2009 Sb. - Trestní zákoník
Rozbalit 372/2011 Sb. - Zákon o zdravotních službách
Rozbalit 285/2002 Sb. - Transplantační zákon
Rozbalit 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon
Rozbalit 108/2006 Sb. - Zákon o sociálních službách
Rozbalit 155/1995 Sb. - Zákon o důchodovém pojištění
Rozbalit 116/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 odst. 3 č. 361/2000 Sb. a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 č. 361/2000 Sb., zákon o silničním provozu
Rozbalit 45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů
Rozbalit 141/1961 Sb. - Trestní řád
Rozbalit 345/1999 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
Rozbalit 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
Rozbalit 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Rozbalit 586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů
Rozbalit 1/2018 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Rozbalit 309/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
Rozbalit 265/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 555/1992 Sb. - Zákon o Vězeňské a justiční stráži České republiky
Rozbalit 292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních
Rozbalit 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích
Rozbalit 273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR
Rozbalit 87/1995 Sb. - Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech
Rozbalit 358/1992 Sb. - Notářský řád
Rozbalit 437/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb.
Rozbalit 280/2009 Sb. - Daňový řád
Rozbalit 253/2008 Sb. - Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Rozbalit 83/1999 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 8 odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Rozbalit 169/1999 Sb. - Zákon o výkonu trestu odnětí svobody
Rozbalit 221/1999 Sb. - Zákon o vojácích z povolání
Rozbalit 309/2017 Sb. - Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
Rozbalit 336/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
Rozbalit 240/2013 Sb. - Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
Rozbalit 17/2012 Sb. - Zákon o Celní správě České republiky
Rozbalit 496/2012 Sb. - Zákon o audiovizi
Rozbalit 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
Rozbalit 585/2004 Sb. - Branný zákon
Rozbalit 353/2003 Sb. - Zákon o spotřebních daních
Rozbalit 109/2002 Sb. - Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních
Rozbalit 119/2002 Sb. - Zákon o střelných zbraních a střelivu
Rozbalit 120/2001 Sb. - Exekuční řád
Rozbalit 26/2000 Sb. - Zákon o veřejných dražbách
Rozbalit 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel
Rozbalit 361/2000 Sb. - Zákon o provozu na pozemních komunikacích
Rozbalit 458/2000 Sb. - Energetický zákon
Rozbalit 166/1999 Sb. - Veterinární zákon
Rozbalit 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území ČR
Rozbalit 85/1996 Sb. - Zákon o advokacii
Rozbalit 293/1993 Sb. - Zákon o výkonu vazby
Rozbalit 12/1946 Sb. - Zákon, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
Rozbalit 186/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno