802 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Vyhlášeno ve Sbírce

Typ předpisu

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

Vybrané filtry:
Hledaný výraz:
137/2001 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením
131/1978 Sb. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců
468/2004 Sb. Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
409/2016 Sb. Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva
460/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
518/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. vyhlášky města Ostrova č. 8/2004, o stanovení podmínek k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
60/2006 Sb. Vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
148/1945 Sb. Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
73/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
81/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích
437/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb.
336/2015 Sb. Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
161/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu
410/2012 Sb. Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu
313/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
97/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 46 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 29 odst. 1 písm. f) č. 200/1990 Sb., o přestupcích