162 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Vyhlášeno ve Sbírce

Typ předpisu

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

Vybrané filtry:
Hledaný výraz:
137/2001 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením Rozbalit obsah předpisu
468/2004 Sb. Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
131/1978 Sb. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců Rozbalit obsah předpisu
60/2006 Sb. Vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků Rozbalit obsah předpisu
518/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. vyhlášky města Ostrova č. 8/2004, o stanovení podmínek k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Rozbalit obsah předpisu
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Rozbalit obsah předpisu
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva Rozbalit obsah předpisu
34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany Rozbalit obsah předpisu
148/1945 Sb. Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci Rozbalit obsah předpisu
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Rozbalit obsah předpisu
177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Rozbalit obsah předpisu
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Rozbalit obsah předpisu
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
10/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 495/2005 Sb., kterým se mění č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, zrušení ust. č. 198/2002 Sb., č. 435/2004 Sb. a č. 563/1991 Sb. Rozbalit obsah předpisu
374/1990 Sb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach Rozbalit obsah předpisu
262/2013 Sb. Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti Rozbalit obsah předpisu
361/2007 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Rozbalit obsah předpisu
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele Rozbalit obsah předpisu
116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Rozbalit obsah předpisu
99/1963 Sb. Občanský soudní řád Rozbalit obsah předpisu
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech Rozbalit obsah předpisu
292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních Rozbalit obsah předpisu
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) Rozbalit obsah předpisu
189/1999 Sb. Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze Rozbalit obsah předpisu
37/1992 Sb. Vyhláška o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy Rozbalit obsah předpisu
529/1991 Sb. Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků Rozbalit obsah předpisu
568/1991 Sb. Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie Rozbalit obsah předpisu
129/2008 Sb. Zákon o výkonu zabezpečovací detence Rozbalit obsah předpisu
299/2004 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11 odst. 3 č. 129/2000 Sb., o krajích Rozbalit obsah předpisu
553/1991 Sb. Zákon o obecní policii Rozbalit obsah předpisu
16/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Rozbalit obsah předpisu
37/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 443/2006 Sb., kterým se mění č. 319/2001 Sb., kterým se mění č. 21/1992 Sb., o bankách Rozbalit obsah předpisu
108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách Rozbalit obsah předpisu
499/2004 Sb. Zákon o archivnictví a spisové službě Rozbalit obsah předpisu
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví Rozbalit obsah předpisu
2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod Rozbalit obsah předpisu
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání Rozbalit obsah předpisu
389/1992 Sb. Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy Rozbalit obsah předpisu
82/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 70 písm. d) č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Rozbalit obsah předpisu
154/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 11 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích Rozbalit obsah předpisu
238/2013 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Rozbalit obsah předpisu
60/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 21 odst. 2 č. 449/2001 Sb., o myslivosti Rozbalit obsah předpisu
149/2003 Sb. Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Rozbalit obsah předpisu
25/1960 Sb. Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech Rozbalit obsah předpisu
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR Rozbalit obsah předpisu
256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu Rozbalit obsah předpisu