789 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Vyhlášeno ve Sbírce

Typ předpisu

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

Vybrané filtry:
Hledaný výraz:
137/2001 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením Rozbalit obsah předpisu
131/1978 Sb. Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně diplomatických zástupců Rozbalit obsah předpisu
468/2004 Sb. Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
409/2016 Sb. Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta Rozbalit obsah předpisu
463/2000 Sb. Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva Rozbalit obsah předpisu
460/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy Rozbalit obsah předpisu
518/2006 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. vyhlášky města Ostrova č. 8/2004, o stanovení podmínek k zabezpečení PO při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob Rozbalit obsah předpisu
60/2006 Sb. Vyhláška o psychické způsobilosti pedagogických pracovníků Rozbalit obsah předpisu
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků Rozbalit obsah předpisu
34/1986 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany Rozbalit obsah předpisu
148/1945 Sb. Vyhláška ministerstva ochrany práce a sociální péče o sociálním pojištění osob přidělených k práci Rozbalit obsah předpisu
104/2013 Sb. Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních Rozbalit obsah předpisu
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví Rozbalit obsah předpisu
359/1999 Sb. Zákon o sociálně-právní ochraně dětí Rozbalit obsah předpisu
110/2019 Sb. Zákon o zpracování osobních údajů Rozbalit obsah předpisu
422/2016 Sb. Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje Rozbalit obsah předpisu
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový) Rozbalit obsah předpisu
73/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě Rozbalit obsah předpisu
273/2008 Sb. Zákon o Policii ČR Rozbalit obsah předpisu
263/2016 Sb. Zákon atomový zákon Rozbalit obsah předpisu
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně Rozbalit obsah předpisu
246/2001 Sb. Vyhláška o požární prevenci Rozbalit obsah předpisu
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví Rozbalit obsah předpisu
17/2012 Sb. Zákon o Celní správě České republiky Rozbalit obsah předpisu
341/2011 Sb. Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů Rozbalit obsah předpisu
81/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Rozbalit obsah předpisu
127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích Rozbalit obsah předpisu
437/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. Rozbalit obsah předpisu
336/2015 Sb. Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi Rozbalit obsah předpisu
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání Rozbalit obsah předpisu
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce Rozbalit obsah předpisu
161/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, a § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR Rozbalit obsah předpisu
412/2005 Sb. Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti Rozbalit obsah předpisu
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
177/2013 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi Rozbalit obsah předpisu
300/2013 Sb. Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii) Rozbalit obsah předpisu
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách Rozbalit obsah předpisu
15/1998 Sb. Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu Rozbalit obsah předpisu
218/2003 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže Rozbalit obsah předpisu
410/2012 Sb. Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření Rozbalit obsah předpisu
236/1995 Sb. Zákon o platu představitelů státní moci, státních orgánů a soudců a poslanců Evr. parlamentu Rozbalit obsah předpisu
634/1992 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele Rozbalit obsah předpisu
313/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Rozbalit obsah předpisu