35 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Typ předpisu

Vyhlášeno ve Sbírce

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

Vybrané filtry:
Hledaný výraz:
244/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti
49/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
149/2007 Sb. Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a zamítnutí návrhu na zrušení § 26 odst. 4 č. 449/2001 Sb., o myslivosti
26/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu zrušení § 12 odst. 4 a 5 č. 449/2001 Sb., o myslivosti
60/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 21 odst. 2 č. 449/2001 Sb., o myslivosti
242/2001 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé č. 23/1962 Sb., o myslivosti
357/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
362/2013 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.
350/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
59/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
238/1999 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 102/1963 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
512/1992 Sb. Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
270/1992 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
143/1991 Sb. Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
10/1975 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňují vyhláška č. 4/1967 Sb., o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře, a vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
5/1971 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1967 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti
22/2013 Sb. Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání
411/2008 Sb. Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny
89/2012 Sb. Občanský zákoník (nový)
553/2004 Sb. Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
7/2004 Sb. Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
166/1999 Sb. Veterinární zákon
84/1996 Sb. Vyhláška o lesním hospodářském plánování
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996
o1/c70/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995
o1/c70/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994
o1/c114/1992 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
172/1991 Sb. Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí