Přejít na PLUS
62 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový)
Rozbalit 116/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Rozbalit 265/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 278/2004 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
Rozbalit 231/2000 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Rozbalit 307/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 48 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 252/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 685 až 716 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 181/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 36 odst. 2 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Rozbalit 234/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 13 odst. 2 č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství
Rozbalit 257/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Rozbalit 280/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 711 odst. 1 písm. g) a ust. § 711 odst. 1 písm. h) č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 128/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
Rozbalit 83/1999 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 8 odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Rozbalit 182/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Rozbalit 115/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. LII bodu 2 č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Rozbalit 2/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 444 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 84/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 31 odst. 4 věty třetí č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Rozbalit 289/1999 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí části ust. § 19 odst. 1 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Rozbalit 30/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Rozbalit 89/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Rozbalit 112/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení
Rozbalit 173/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb.
Rozbalit 60/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
Rozbalit 81/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Rozbalit 207/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Rozbalit 283/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon
Rozbalit 44/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 72 odst. 1 věty první č. 94/1963 Sb., o rodině
Rozbalit 187/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 250 č. 280/2009 Sb., daňový řád
Rozbalit 299/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé č. 280/2009 Sb., daňový řád
Rozbalit 132/2013 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl.
Rozbalit 177/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Rozbalit 220/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Rozbalit 234/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR
Rozbalit 369/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbalit 437/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb.
Rozbalit 119/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 348/2010 Sb., kterým se mění č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, a č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Rozbalit 242/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 29 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
Rozbalit 294/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
Rozbalit 310/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 89 věty druhé č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění č. 347/2007 Sb.
Rozbalit 62/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 200da odst. 3 č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbalit 10/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 495/2005 Sb., kterým se mění č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, zrušení ust. č. 198/2002 Sb., č. 435/2004 Sb. a č. 563/1991 Sb.
Rozbalit 88/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých částí č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ust. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Rozbalit 1/2007 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé užívací vztahy k majetku České republiky
Rozbalit 261/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 697 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 452/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o odmítnutí a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 446 č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Rozbalit 134/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 98 odst. 4 č. 458/2000 Sb., energetický zákon
Rozbalit 140/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o schválení výsledku voleb do Senátu Parlamentu
Rozbalit 4/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech
Rozbalit 83/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 77/2002 Sb., o a. s. České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
Rozbalit 87/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 183b odst. 3 písm. a) č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění ObchZ a OSŘ

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno