Přejít na PLUS
117 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 40/1964 Sb. - Občanský zákoník (1964-2013)
Rozbalit 265/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 280/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 711 odst. 1 písm. g) a ust. § 711 odst. 1 písm. h) č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 307/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 48 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 2/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 444 odst. 2 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 261/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 697 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 252/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a o odmítnutí návrhu na zrušení ust. § 685 až 716 č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Rozbalit 476/2002 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 501/2001 Sb. (novela ObchZ, OZ,OSŘ, o cenných papírech, notářského řádu, o Komisi pro cenné papíry, o přestupcích, o konkursu a vyrovnání, o majetku ČR, živnostenského zákona)
Rozbalit 107/2006 Sb. - Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu
Rozbalit 159/1999 Sb. - Zákon o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
Rozbalit 116/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Rozbalit 86/1994 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.
Rozbalit 278/2004 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části druhé č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
Rozbalit 231/2000 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
Rozbalit 131/1994 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 229/1991 Sb. o úpravě vlast. vztahů k půdě ve znění č. 183/1993 Sb.
Rozbalit 144/2002 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 č. 266/1994 Sb., o dráhách
Rozbalit 78/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti § 18a odst. 1 písm. c), §18a odst. 2 písm. b) věty za středníkem a §18a odst. 3 č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
Rozbalit 260/2018 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
Rozbalit 181/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 36 odst. 2 č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách
Rozbalit 83/1999 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 8 odst. 4 č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
Rozbalit 528/2002 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 10 č. 526/1990 Sb., o cenách, a o zrušení výměru č. 06/2002, o stanovení maximálního nájemného z bytu
Rozbalit 175/2000 Sb. - Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Rozbalit 88/1998 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 9 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
Rozbalit 166/1995 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 32 odst. 3 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Rozbalit 2/1991 Sb. - Zákon o kolektivním vyjednávání
Rozbalit 136/2009 Sb. - Sdělení Ústavního soudu ve věci stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2009 sp. zn. Pl. Ú
Rozbalit 84/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 31 odst. 4 věty třetí č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Rozbalit 149/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o odmítnutí návrhu na zrušení § 26 odst. 3 a zamítnutí návrhu na zrušení § 26 odst. 4 č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Rozbalit 83/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 77/2002 Sb., o a. s. České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty
Rozbalit 84/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
Rozbalit 242/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé č. 23/1962 Sb., o myslivosti
Rozbalit 80/2000 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby
Rozbalit 280/1996 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 22 odst. 4 č. 72/1994 Sb., o úpravě zák. o vlastnictví bytů, a zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 7 odst. 3 č. 102/1992 Sb.
Rozbalit 87/1991 Sb. - Zákon o mimosoudních rehabilitacích
Rozbalit 186/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiú
Rozbalit 115/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. LII bodu 2 č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
Rozbalit 177/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Rozbalit 89/2012 Sb. - Občanský zákoník (nový)
Rozbalit 369/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbalit 314/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Rozbalit 10/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 495/2005 Sb., kterým se mění č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, zrušení ust. č. 198/2002 Sb., č. 435/2004 Sb. a č. 563/1991 Sb.
Rozbalit 257/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 183i až 183n č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Rozbalit 342/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 64 odst. 2 č. 337/1992 Sb., návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první č. 588/1992 Sb. a § 105 odst. 1 věty třetí č. 235/2004 Sb., o DPH
Rozbalit 49/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění č. 320/2002 Sb. a č. 59/2003 Sb.
Rozbalit 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon
Rozbalit 140/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o schválení výsledku voleb do Senátu Parlamentu
Rozbalit 531/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 13 odst. 6 a 7 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a ust. čl. VI č. 253/2003 Sb., kterým se mění č. 229/1991 Sb.
Rozbalit 299/2004 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části ust. § 11 odst. 3 č. 129/2000 Sb., o krajích
Rozbalit 128/2001 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí a odmítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují spoluvlastnické vztahy k budovám a vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům
Rozbalit 219/2000 Sb. - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vyhlášeno ve Sbírce