105 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Vyhlášeno ve Sbírce

Typ předpisu

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

Vybrané filtry:
Hledaný výraz:
116/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce Rozbalit obsah předpisu
207/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Rozbalit obsah předpisu
186/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení částí ust. vybraných předpisů Rozbalit obsah předpisu
251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce Rozbalit obsah předpisu
234/2014 Sb. Zákon o státní službě Rozbalit obsah předpisu
199/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 17 odst. 3 věty čtvrté č. 234/2014 Sb., o státní službě Rozbalit obsah předpisu
435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti Rozbalit obsah předpisu
326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území ČR Rozbalit obsah předpisu
245/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci Rozbalit obsah předpisu
341/2017 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě Rozbalit obsah předpisu
167/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí Rozbalit obsah předpisu
437/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb. Rozbalit obsah předpisu
16/2007 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání Rozbalit obsah předpisu
312/2002 Sb. Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků Rozbalit obsah předpisu
358/2019 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad Rozbalit obsah předpisu
36/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Rozbalit obsah předpisu
309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Rozbalit obsah předpisu
61/2000 Sb. Zákon o námořní plavbě Rozbalit obsah předpisu
150/2017 Sb. Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) Rozbalit obsah předpisu
342/2016 Sb. Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu Rozbalit obsah předpisu
45/2016 Sb. Zákon o službě vojáků v záloze Rozbalit obsah předpisu
166/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a zamítnutí návrhu na zrušení některých části č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů Rozbalit obsah předpisu
370/2007 Sb. Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty Rozbalit obsah předpisu
589/2006 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě Rozbalit obsah předpisu
567/2006 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí Rozbalit obsah předpisu
182/2006 Sb. Insolvenční zákon Rozbalit obsah předpisu
518/2004 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti Rozbalit obsah předpisu
111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách Rozbalit obsah předpisu
586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů Rozbalit obsah předpisu
320/2015 Sb. Zákon o hasičském záchranném sboru Rozbalit obsah předpisu
170/2015 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 41 odst. 1 č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Rozbalit obsah předpisu
9/2012 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady) Rozbalit obsah předpisu
267/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3b odst. 1 č. 236/1995 Sb., o platu představitelů státní moci, ve znění č. 425/2010 Sb. Rozbalit obsah předpisu
160/2008 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 7 odst. 9 č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek Rozbalit obsah předpisu
187/2006 Sb. Zákon o nemocenském pojištění Rozbalit obsah předpisu
84/2005 Sb. Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky Rozbalit obsah předpisu
627/2004 Sb. Zákon o evropské společnosti Rozbalit obsah předpisu
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích Rozbalit obsah předpisu
258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví Rozbalit obsah předpisu
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání Rozbalit obsah předpisu
589/1992 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti Rozbalit obsah předpisu
191/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu Rozbalit obsah předpisu
185/2020 Sb. Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu Rozbalit obsah předpisu
148/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, a odmítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. Rozbalit obsah předpisu
127/2020 Sb. Usnesení vlády České republiky č. 280 o prodloužení zákazu maloobchodního prodeje, prodeje služeb a některých dalších činností až na výjimky do 1. dubna 2020 do 6:00 hod, o dočasných aspektech v pracovněprávních vztazích, požadavcích na zabalené potraviny
119/2019 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě Rozbalit obsah předpisu
260/2018 Sb. Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu Rozbalit obsah předpisu
81/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek Rozbalit obsah předpisu