Přejít na PLUS
101 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 262/2006 Sb. - Zákoník práce
Rozbalit 116/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Rozbalit 207/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ustanovení č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Rozbalit 186/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení částí ust. vybraných předpisů
Rozbalit 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce
Rozbalit 234/2014 Sb. - Zákon o státní službě
Rozbalit 199/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 17 odst. 3 věty čtvrté č. 234/2014 Sb., o státní službě
Rozbalit 435/2004 Sb. - Zákon o zaměstnanosti
Rozbalit 326/1999 Sb. - Zákon o pobytu cizinců na území ČR
Rozbalit 245/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 341/2017 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
Rozbalit 167/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem
Rozbalit 437/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb. a o zrušení některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb.
Rozbalit 16/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
Rozbalit 312/2002 Sb. - Zákon o úřednících uzemních samosprávných celků
Rozbalit 333/2018 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o s
Rozbalit 36/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Rozbalit 309/2006 Sb. - Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Rozbalit 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě
Rozbalit 150/2017 Sb. - Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
Rozbalit 45/2016 Sb. - Zákon o službě vojáků v záloze
Rozbalit 342/2016 Sb. - Nařízení vlády o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlu
Rozbalit 166/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a zamítnutí návrhu na zrušení některých části č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Rozbalit 370/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace
Rozbalit 182/2006 Sb. - Insolvenční zákon
Rozbalit 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovníh
Rozbalit 589/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopra
Rozbalit 518/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o zaměstnanosti
Rozbalit 561/2004 Sb. - Školský zákon
Rozbalit 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách
Rozbalit 586/1992 Sb. - Zákon o daních z příjmů
Rozbalit 170/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 41 odst. 1 č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Rozbalit 320/2015 Sb. - Zákon o hasičském záchranném sboru
Rozbalit 9/2012 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé praco
Rozbalit 267/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3b odst. 1 č. 236/1995 Sb., o platu představitelů státní moci, ve znění č. 425/2010 Sb.
Rozbalit 160/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 7 odst. 9 č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek
Rozbalit 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění
Rozbalit 84/2005 Sb. - Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených úz
Rozbalit 627/2004 Sb. - Zákon o evropské společnosti
Rozbalit 430/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních slož
Rozbalit 221/1999 Sb. - Zákon o vojácích z povolání
Rozbalit 589/1992 Sb. - Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Rozbalit 119/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
Rozbalit 81/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu a zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Rozbalit 260/2018 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu
Rozbalit 185/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 a 3 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Rozbalit 306/2016 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
Rozbalit 433/2016 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé praco
Rozbalit 97/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 46 č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a § 29 odst. 1 písm. f) č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Rozbalit 115/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. LII bodu 2 č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno