Přejít na PLUS
69 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 18/1997 Sb. - Atomový zákon
Rozbalit 223/1998 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. § 17 a 18 č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Rozbalit 51/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích
Rozbalit 186/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiú
Rozbalit 71/1997 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města
Rozbalit 329/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110
Rozbalit 330/1997 Sb. - Prováděcí vyhláška zákona o potravinách a tabákových výrobcích pro čaj, kávu a kávoviny
Rozbalit 333/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110
Rozbalit 263/2016 Sb. - Zákon atomový zákon
Rozbalit 282/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Rozbalit 69/2016 Sb. - Vyhláška o požadavcích na maso, masné výrobky, produkty rybolovu a akvakultury a výrobky z nich, vej
Rozbalit 185/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 2 a 3 č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Rozbalit 267/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3b odst. 1 č. 236/1995 Sb., o platu představitelů státní moci, ve znění č. 425/2010 Sb.
Rozbalit 198/2003 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 1 č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu představitelům státní moci
Rozbalit 61/2019 Sb. - Sdělení ÚS ČR o stanovisku pléna ÚS ČR k podmínkám právních účinků trestního příkazu
Rozbalit 77/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
Rozbalit 177/2013 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. č. 428/2012 Sb., zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
Rozbalit 80/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
Rozbalit 355/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 2 č. 425/2002 Sb., kterým se stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 531/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 13 odst. 6 a 7 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě, a ust. čl. VI č. 253/2003 Sb., kterým se mění č. 229/1991 Sb.
Rozbalit 88/1998 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 9 odst. 5 č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě
Rozbalit 71/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv
Rozbalit 75/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Rozbalit 226/2019 Sb. - Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Rozbalit 238/2018 Sb. - Sdělení ÚS ČR o přijetí stanoviska pléna ÚS ČR ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení
Rozbalit 8/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
Rozbalit 261/2016 Sb. - Vyhláška o tabákových výrobcích
Rozbalit 422/2016 Sb. - Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
Rozbalit 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter
Rozbalit 76/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Rozbalit 273/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
Rozbalit 44/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 č. 99/1963 Sb., OSŘ
Rozbalit 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Rozbalit 238/2013 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některýc
Rozbalit 343/2013 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmov
Rozbalit 396/2013 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky
Rozbalit 36/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Rozbalit 181/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení některých ust. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci
Rozbalit 220/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
Rozbalit 284/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou č. 303/2011 Sb.
Rozbalit 503/2012 Sb. - Zákon o Státním pozemkovém úřadu
Rozbalit 232/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení ust. § 3 odst. 9 č. 201/1997 Sb., o platu státních zástupců, ve znění č. 418/2009 Sb.
Rozbalit 376/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
Rozbalit 66/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy
Rozbalit 253/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 13 č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci
Rozbalit 309/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení části § 80 odst. 5 písm. b) č. 6/2002 Sb., zákon o soudech a soudcích
Rozbalit 226/2008 Sb. - Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků
Rozbalit 65/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. č. 425/2002 Sb., č. 427/2003 Sb., č. 309/2002 Sb. a č. 626/2004 Sb., pokud se týkají soudců
Rozbalit 341/2007 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 32 č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Rozbalit 154/2006 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení ust. § 3 č. 548/2005 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru, a o zastavení řízení o návrhu na zrušení § 3 a § 16 č. 364/2004 Sb.

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vydáno