Přejít na PLUS
68 výsledků hledání

Výsledky hledání

Rozbalit 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny
Rozbalit 261/2018 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo na zrušení některých ust. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Rozbalit 256/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Rozbalit 3/1997 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 90 odst. 1 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
Rozbalit 166/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Rozbalit 381/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochran
Rozbalit 573/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné pod
Rozbalit 574/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší o
Rozbalit 124/2017 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra
Rozbalit 116/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné p
Rozbalit 85/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a st
Rozbalit 16/1997 Sb. - Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin
Rozbalit 395/1992 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny
Rozbalit 183/2006 Sb. - Stavební zákon
Rozbalit 468/2004 Sb. - Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Rozbalit 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě
Rozbalit 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí
Rozbalit 189/2013 Sb. - Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Rozbalit 335/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením
Rozbalit 432/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením
Rozbalit 30/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesí
Rozbalit 307/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
Rozbalit 503/2006 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Rozbalit 210/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města
Rozbalit 327/2005 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3a č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě
Rozbalit 22/2013 Sb. - Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
Rozbalit 244/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti
Rozbalit 254/2001 Sb. - Vodní zákon
Rozbalit 75/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení v
Rozbalit 451/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší oc
Rozbalit 100/2004 Sb. - Zákon o obchodování s ohroženými druhy
Rozbalit 454/2004 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranný
Rozbalit 449/2001 Sb. - Zákon o myslivosti
Rozbalit 246/1992 Sb. - Zákon na ochranu zvířat proti týrání
Rozbalit 282/2017 Sb. - Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
Rozbalit 352/2017 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmov
Rozbalit 271/2016 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Rozbalit 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně někter
Rozbalit 247/2014 Sb. - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Rozbalit 318/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
Rozbalit 36/2012 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Rozbalit 24/2011 Sb. - Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
Rozbalit 98/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu
Rozbalit 236/2011 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení čl. V bodu 1 věty druhé č. 260/2002 Sb., kterým se mění č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví
Rozbalit 104/2010 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. části třicáté č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
Rozbalit 124/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně
Rozbalit 151/2009 Sb. - Nález ÚS ČR o vyslovení rozporu § 6 odst. 2 písm. a) č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění č. 167/2004 Sb., s Listinou základních práv a svobod
Rozbalit 20/2008 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení čl. 3 vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí
Rozbalit 147/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesníh
Rozbalit 152/2006 Sb. - Vyhláška o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště c

Zpřesnění / filtry

Věcný rejstřík

Typ předpisu

Vyhlášeno ve Sbírce