71 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Vyhlášeno ve Sbírce

Typ předpisu

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

Vybrané filtry:
Hledaný výraz:
114/1992 Sb. Zákon o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
261/2018 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo na zrušení některých ust. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
256/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 68 odst. 3 a 4 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
3/1997 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení části ust. § 90 odst. 1 č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
166/2005 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 Rozbalit obsah předpisu
381/2004 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Rozbalit obsah předpisu
574/2004 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Rozbalit obsah předpisu
573/2004 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Rozbalit obsah předpisu
124/2017 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017
116/2004 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky Rozbalit obsah předpisu
85/2000 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Mazák a stanoví její ochranné pásmo a bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a výnos Ministerstva kultury České socialistické republiky č. j. 14.200/88-SÚOP ze dne 29. listopadu 1988 (reg. v částce 49/1988 Sb.) Rozbalit obsah předpisu
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Rozbalit obsah předpisu
395/1992 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
468/2004 Sb. Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny Rozbalit obsah předpisu
167/2008 Sb. Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě Rozbalit obsah předpisu
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí Rozbalit obsah předpisu
189/2013 Sb. Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení Rozbalit obsah předpisu
335/2006 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku Rozbalit obsah předpisu
432/2005 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku Rozbalit obsah předpisu
307/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů Rozbalit obsah předpisu
30/2014 Sb. Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti Rozbalit obsah předpisu
503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu Rozbalit obsah předpisu
327/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 3a č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě Rozbalit obsah předpisu
210/2005 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Rozbalit obsah předpisu
22/2013 Sb. Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání Rozbalit obsah předpisu
244/2002 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o myslivosti Rozbalit obsah předpisu
257/2020 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku Rozbalit obsah předpisu
42/2020 Sb. Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava Rozbalit obsah předpisu
330/2019 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření Rozbalit obsah předpisu
75/2015 Sb. Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Rozbalit obsah předpisu
451/2005 Sb. Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky Rozbalit obsah předpisu
454/2004 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rozbalit obsah předpisu
100/2004 Sb. Zákon o obchodování s ohroženými druhy Rozbalit obsah předpisu
246/1992 Sb. Zákon na ochranu zvířat proti týrání Rozbalit obsah předpisu
352/2017 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017
282/2017 Sb. Nález ÚS ČR o zamínutí návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích Rozbalit obsah předpisu
271/2016 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 4 odst. 3 č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů Rozbalit obsah předpisu
50/2015 Sb. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Rozbalit obsah předpisu
247/2014 Sb. Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů Rozbalit obsah předpisu
318/2013 Sb. Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit Rozbalit obsah předpisu
36/2012 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů Rozbalit obsah předpisu
236/2011 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení čl. V bodu 1 věty druhé č. 260/2002 Sb., kterým se mění č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví Rozbalit obsah předpisu
98/2011 Sb. Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod Rozbalit obsah předpisu
24/2011 Sb. Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik Rozbalit obsah předpisu
104/2010 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení některých ust. části třicáté č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů Rozbalit obsah předpisu
151/2009 Sb. Nález ÚS ČR o vyslovení rozporu § 6 odst. 2 písm. a) č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění č. 167/2004 Sb., s Listinou základních práv a svobod Rozbalit obsah předpisu
124/2009 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně Rozbalit obsah předpisu