6221 výsledků hledání
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Vyhlášeno ve Sbírce

Typ předpisu

Věcný rejstřík

Nalezené předpisy

385/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
383/2020 Sb. Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021 Rozbalit obsah předpisu
382/2020 Sb. Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021 Rozbalit obsah předpisu
381/2020 Sb. Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021 Rozbalit obsah předpisu
378/2020 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020
377/2020 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
376/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
375/2020 Sb. Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč Rozbalit obsah předpisu
373/2020 Sb. Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu Rozbalit obsah předpisu
372/2020 Sb. Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021 Rozbalit obsah předpisu
369/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
368/2020 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
367/2020 Sb. Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 Rozbalit obsah předpisu
365/2020 Sb. Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor Rozbalit obsah předpisu
359/2020 Sb. Vyhláška o měření elektřiny Rozbalit obsah předpisu
358/2020 Sb. Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů Rozbalit obsah předpisu
356/2020 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020
355/2020 Sb. Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech Rozbalit obsah předpisu
353/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
352/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
351/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020-2029, 0,05 %
348/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře Rozbalit obsah předpisu
347/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní Rozbalit obsah předpisu
346/2020 Sb. Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu Rozbalit obsah předpisu
345/2020 Sb. Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem Rozbalit obsah předpisu
342/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
335/2020 Sb. Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii Rozbalit obsah předpisu
332/2020 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů Rozbalit obsah předpisu
330/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
329/2020 Sb. Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy Rozbalit obsah předpisu
328/2020 Sb. Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech Rozbalit obsah předpisu
327/2020 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb. Rozbalit obsah předpisu
326/2020 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb. Rozbalit obsah předpisu
325/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Rozbalit obsah předpisu
324/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rozbalit obsah předpisu
321/2020 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
320/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020-2027, 0,00 %
318/2020 Sb. Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020 Rozbalit obsah předpisu
317/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
316/2020 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
312/2020 Sb. Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník Rozbalit obsah předpisu
311/2020 Sb. Sdělení Ministerstva školství o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí Rozbalit obsah předpisu
309/2020 Sb. Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
306/2020 Sb. Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních Rozbalit obsah předpisu
305/2020 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 Rozbalit obsah předpisu
301/2020 Sb. Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020 Rozbalit obsah předpisu
300/2020 Sb. Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů Rozbalit obsah předpisu
298/2020 Sb. Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání Rozbalit obsah předpisu
296/2020 Sb. Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území Rozbalit obsah předpisu
295/2020 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek Rozbalit obsah předpisu