Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 08.01.2003
2/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
3/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn
r1/c2/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 540/2002 Sb. 13.01.2003
4/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), nebo na zrušení některých ustanovení tohoto zákona 13.01.2003
5/2003 Sb. Nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury 01.04.2003
6/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 01.07.2003
7/2003 Sb. Vyhláška o vodoprávní evidenci 01.07.2003
8/2003 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Jaroslava Vrchlického 05.02.2003
9/2003 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2006, 3,00% 15.01.2003
10/2003 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. března 2003 10.01.2003
11/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 127/1996 Sb., o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele 10.01.2003
12/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu 01.02.2003
13/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice 28.01.2003
14/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn
15/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění nařízení vlády č. 296/2002 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb. 29.01.2003
16/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) 29.01.2003
17/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 01.05.2004
18/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 01.05.2004
19/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky 01.05.2004
20/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 01.05.2004
21/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 01.05.2004
22/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynových paliv 01.05.2004
23/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 01.05.2004
24/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 01.05.2004
25/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva 01.05.2004
26/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení 01.05.2004
27/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy 01.05.2004
28/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů 03.02.2003
29/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky č. 88/2000 Sb. a vyhlášky č. 355/2001 Sb. 03.02.2003
30/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění vyhlášky č. 157/2001 Sb. 03.02.2003
31/2003 Sb. Vyhláška o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel 01.07.2003
32/2003 Sb. Sdělení Ústavního soudu o postupu týkajícím se výkladu přípustnosti a lhůty k podání ústavní stížnosti při souběžném podání ústavní stížnosti a mimořádného opravného prostředku s výjimkou obnovy řízení 03.02.2003
33/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení prozatímního ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky 10.02.2003
34/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona 01.03.2003
35/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 10.02.2003
36/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 11.02.2003
37/2003 Sb. Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 11.02.2003
38/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 11.02.2003
39/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 213/1991 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel 11.02.2003
40/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2003 ve věci návrhu na zrušení § 78 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění 13.02.2003
41/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
42/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení 01.05.2003
43/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 20.02.2003
44/2003 Sb. Vyhláška o vymezení nákladů spojených s provozováním železniční dopravní cesty 17.02.2003
45/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 86/2000 Sb., kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleního letištního víza 17.02.2003
46/2003 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2003 17.02.2003
47/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu 17.02.2003
48/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti 28.02.2003
49/2003 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární techniky 28.02.2003
50/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 440/2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 28.02.2003
51/2003 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Josefa Thomayera 19.03.2003
52/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
53/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 5. února 2003 ve věci návrhu na zrušení bodů 2, 5, 6, 7, 8, 9 a 11 čl. CXVII zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 28.02.2003
54/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky 01.03.2003
55/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě 28.02.2003
56/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu 28.02.2003
57/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb. 01.01.2004
58/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční, jak vyplývá z pozdějších změn
59/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 28.02.2003
60/2003 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 28.02.2003
61/2003 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 01.03.2003
62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 04.03.2003
63/2003 Sb. Nařízení vlády o způsobu a rozsahu zabezpečení systému výměny informací o nejlepších dostupných technikách 04.03.2003
64/2003 Sb. Vyhláška o kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky, na individuálním základě 01.04.2003
65/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 11.03.2003
66/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 162/2002 Sb., kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky 11.03.2003
67/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí 11.03.2003
68/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 11.03.2003
69/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 11.03.2003
70/2003 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2008, 2,90% 11.03.2003
71/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod 01.05.2004
72/2003 Sb. Vyhláška o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností při konkursním řízení na vybrané funkce v oblasti školství 17.03.2003
73/2003 Sb. Vyhláška o hlášení kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou nebo pobočkou zahraniční banky 01.04.2003
o1/c29/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 210/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2002
74/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice 21.03.2003
75/2003 Sb. Vyhláška o stanovení názvosloví ingrediencí kosmetických prostředků 27.03.2003
76/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony 01.05.2004
77/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje 01.07.2003
78/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, ve znění vyhlášky č. 91/2000 Sb. 01.07.2003
79/2003 Sb. Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích vzoru 1993 a mincí po 20 haléřích vzoru 1993 01.04.2003
80/2003 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí Pozdní renesance - štíty domů ve Slavonicích po 2 000 Kč Kč 15.04.2003
81/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 27.03.2003
82/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky 25.03.2003
83/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 19. února 2003 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 25.03.2003
84/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 19. března 2003 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 567/2002 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů, a na uložení zákazu vládě České republiky pokračovat v zásazích do oblasti cen nájemného z bytu prostřednictvím vydávání vlastních právních předpisů 20.03.2003
85/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby 01.04.2003
86/2003 Sb. Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2003/2004 01.04.2003
87/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 183b odst. 3 písm. a) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodu 8 zákona č. 142/1996 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 31.03.2003
88/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 501/2001 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.04.2003
89/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby 07.04.2003
90/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl 15.04.2003
91/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 73/1994 Sb., o zajištění bezpečnosti a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 15.04.2003
92/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) 07.04.2003
93/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku objektů s čísly domovními (ČOBJ-D)
94/2003 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Číslovacího plánu adres a jmen managementových domén pro systém zprostředkování zpráv 24.02.2003
95/2003 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 24.02.2003
96/2003 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 1 Číslovacího plánu veřejných datových sítí 24.02.2003
r1/c38/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 44/2003 Sb. 07.04.2003
97/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb. 09.04.2003
98/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb. a vyhlášky č. 368/2002 Sb. 01.05.2003
99/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 01.05.2003
100/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 01.05.2003
101/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 2003 ve věci návrhu na zrušení § 24 odst. 4 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 04.04.2003
102/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 04.04.2003
103/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech 11.04.2003
104/2003 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 11.04.2003
105/2003 Sb. Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany 11.04.2003
106/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 26. března 2003 ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. října 2002 sp. zn. 15 Tz 47/2002 11.04.2003
107/2003 Sb. Vyhláška o podílu krajských úřadů na rozdělování dotací na zjištění rizika vyplývajícího z přítomnosti radonu a jeho dceřiných produktů ve vnitřním ovzduší staveb a ve vodách pro veřejné zásobování a na přijetí opatření s tím spojených 01.05.2003
108/2003 Sb. Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných městech a obcích za památkové zóny a určování podmínek pro jejich ochranu 01.09.2003
109/2003 Sb. Vyhláška o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce 25.04.2003
110/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 14.04.2003
111/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 14.04.2003
112/2003 Sb. Vyhláška o náležitostech zřizovací listiny a podmínkách pro rozhodování o zřízení, změnách a zrušení škol a školských zařízení jako státních příspěvkových organizací 05.05.2003
113/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve znění vyhlášky č. 99/2002 01.09.2003
114/2003 Sb. Zákon o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 25.04.2003
115/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) 25.04.2003
116/2003 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii 28.04.2003
117/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 28.04.2003
118/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2003
119/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.04.2003
120/2003 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2003 05.05.2003
121/2003 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2001 a na úhradu neuhrazené části schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2000 05.05.2003
122/2003 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu splatných v letech 2003 a 2004 05.05.2003
123/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) 05.05.2003
124/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2004
125/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2003
126/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů 01.07.2003
127/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb. 01.01.2004
128/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů 04.06.2003
129/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 04.06.2003
130/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony 01.09.2003
131/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2003
132/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2004
133/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 09.05.2003
134/2003 Sb. Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 09.05.2003
135/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 09.05.2003
136/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 09.05.2003
137/2003 Sb. Vyhláška o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o zajištění administrativní bezpečnosti 16.05.2003
138/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
139/2003 Sb. Vyhláška o evidenci stavu povrchových a podzemních vod a způsobu ukládání údajů do informačního systému veřejné správy 01.07.2003
140/2003 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod 01.07.2003
141/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2001 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 20.05.2003
142/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě 20.05.2003
143/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 100/2002 Sb. 20.05.2003
144/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2003
r1/c55/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 139/2003 Sb. 22.05.2003
145/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů 22.05.2003
146/2003 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro příjmově vymezené osoby 22.05.2003
147/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu 01.10.2003
148/2003 Sb. Zákon o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů) 22.06.2003
149/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 01.01.2004
150/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 23.05.2003
151/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění zákona č. 138/1995 Sb. 23.05.2003
152/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 27.05.2003
153/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 27.05.2003
154/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů 27.05.2003
155/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.06.2003
156/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích 03.06.2003
157/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování 01.05.2004
158/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů 03.06.2003
159/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob 03.06.2003
160/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, ve znění vyhlášky č. 469/2001 Sb. 01.09.2003
161/2003 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí první elektrifikované trati z Tábora do Bechyně 18.06.2003
162/2003 Sb. Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách) 01.07.2003
163/2003 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), přijatému Parlamentem dne 18. dubna 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. května 2003 09.06.2003
164/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.07.2003
165/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.07.2003
166/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.07.2003
167/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor ohlášení a potvrzení o zařazení do evidence využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů 09.06.2003
168/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení spouštěcích úrovní objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003 12.06.2003
169/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky 12.06.2003
170/2003 Sb. Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k Irácké republice 12.06.2003
171/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou 12.06.2003
172/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 303/2002 Sb., o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů 12.06.2003
173/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 12.06.2003
174/2003 Sb. Zákon o převodu některého nepotřebného vojenského majetku a majetku, s nímž je příslušné hospodařit Ministerstvo vnitra, z vlastnictví České republiky na územní samosprávné celky 12.06.2003
175/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
176/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 12.06.2003
177/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 12.06.2003
178/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu 12.06.2003
179/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 83/2003 Sb. 12.06.2003
180/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 01.05.2004
181/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů 12.06.2003
182/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 12.06.2003
183/2003 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2013, 3,70% 12.06.2003
184/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu 01.08.2003
185/2003 Sb. Vyhláška o vyřazování jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie z provozu 17.06.2003
186/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 24.06.2003
187/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 24.06.2003
188/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 24.06.2003
189/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech 01.01.2004
190/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2003
191/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2003
192/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2003
193/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01.09.2003
194/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s uplatňováním ochranných opatření podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů 27.06.2003
195/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 01.07.2003
196/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie 01.07.2003
197/2003 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky 01.07.2003
198/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení slova soudcům v § 1 zákona č. 416/2001 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky 02.07.2003
199/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání 02.07.2003
200/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky 11.07.2003
201/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře 11.07.2003
202/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky 11.07.2003
203/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky 14.07.2003
204/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na zdravotní způsobilost příslušníků Celní správy České republiky a vady a stavy, které vylučují přijetí uchazeče do služebního poměru nebo vylučují nebo omezují výkon služby 14.07.2003
205/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vražné č. 02/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů z 12. prosince 2001 14.07.2003
206/2003 Sb. Oznámení prezidenta republiky o vyhlášení výsledků referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii konaného ve dnech 13. června 2003 a 14. června 2003 14.07.2003
207/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2003 ve věci návrhu na zrušení části věty druhé ustanovení § 11 odst. 1 písm. d) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřené slovy ani v souvislosti s poskytnutím této péče 14.07.2003
208/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 260/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech) 01.08.2003
209/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/1993 Sb., kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně 22.07.2003
210/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 24. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty druhé zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 23.07.2003
211/2003 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §1 odst. 2 písm. b), §2 odst. 2 věty druhé, §3, §4 odst. 2 písm. b), §5 odst. 2 věty druhé a §6 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2003
212/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví způsob zevního označení a vzor služebního průkazu vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie 01.08.2003
213/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 25.07.2003
214/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění pozdějších předpisů 28.07.2003
215/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.08.2003
216/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.08.2003
217/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 300/2001 Sb., o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně, a vyhláška č. 410/2002 Sb., o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.08.2003
218/2003 Sb. Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže) 01.01.2004
219/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 30.08.2003
220/2003 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 31.07.2003
221/2003 Sb. Zákon o dočasné ochraně cizinců 01.01.2004
222/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
223/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 30.08.2003
224/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
225/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb. 20.08.2003
226/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2004
227/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 119/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., a některé další zákony 01.10.2003
228/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
229/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
230/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát 01.01.2004
231/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení podmínek a zásad pro poskytování dotace soukromému skladování vepřového masa 29.07.2003
232/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry 29.07.2003
233/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství 01.09.2003
234/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1984 Sb., o poskytování stipendií a hmotného zabezpečení žákům gymnázií a středních odborných škol, vyhláška č. 61/1985 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, ve znění zákona č. 111/1998 Sb., vyhláška č. 189/1991 Sb., o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování, a vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění vyhlášky č. 225/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb. 01.09.2003
235/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění zákona č. 138/1995 Sb., a vyhláška č. 35/1992 Sb., o mateřských školách 01.09.2003
236/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami, ve znění vyhlášky č. 332/1998 Sb., a vyhláška č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách 01.09.2003
237/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2001 Sb., kterou se provádí § 9 odst.3 písm.a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 01.09.2003
238/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 34/1992 Sb., o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení 01.09.2003
239/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 49/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení 01.09.2003
240/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 29.07.2003
241/2003 Sb. Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz 04.08.2003
242/2003 Sb. Nařízení vlády o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka 04.08.2003
243/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. 04.08.2003
244/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 101/1999 Sb. 01.09.2003
245/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel 04.08.2003
246/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 04.08.2003
247/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn
248/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 128/2003 Sb.
249/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů 01.09.2003
250/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o zařazení do evidence odběratelů mléka, vzory pro plnění oznamovací povinnosti držitelů produkčních kvót mléka, způsob přepočtu syrového kravského mléka a mléčných výrobků na ekvivalent mléka 05.08.2003
251/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 06.08.2003
252/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 06.08.2003
253/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony 06.08.2003
254/2003 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o zrušení přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti 12.08.2003
255/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví správná lékárenská praxe, bližší podmínky přípravy a úpravy léčivých přípravků, výdeje a zacházení s léčivými přípravky ve zdravotnických zařízeních a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky 01.09.2003
256/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2000 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autovakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří 01.09.2003
257/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2002 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách 01.09.2003
258/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb., vyhlášky č. 48/2001 Sb. a vyhlášky č. 180/2002 Sb. 01.09.2003
259/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem e , ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb. 01.05.2004
260/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterými se provádí zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2003
261/2003 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2003 - 2018, 4,60% 14.08.2003
262/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 01.09.2003
263/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 15.09.2003
264/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 01.09.2003
265/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně 21.08.2003
266/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 21.08.2003
267/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb. 01.05.2004
268/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 22.08.2003
269/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
270/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části 01.05.2004
271/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002 22.08.2003
272/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení ochranného opatření na dovoz dusičnanu amonného do České republiky 22.08.2003
273/2003 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 27.08.2003
274/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví 01.10.2003
275/2003 Sb. Vyhláška o vydání zlatých mincí Baroko - zámek Buchlovice po 2 000 Kč 15.09.2003
276/2003 Sb. Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů 31.03.2005
277/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 01.05.2004
278/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů 28.08.2003
279/2003 Sb. Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů 01.01.2004
280/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2003
281/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění zákona č. 123/2003 Sb. 28.08.2003
282/2003 Sb. Zákon,kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
283/2003 Sb. Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 01.09.2003
284/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01.09.2003
285/2003 Sb. Vyhláška o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky 01.09.2003
286/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
287/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly 04.09.2003
288/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 04.09.2003
289/2003 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky 05.09.2003
290/2003 Sb. Vyhláška, o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích 05.09.2003
291/2003 Sb. Vyhláška o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolenmých látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech 05.09.2003
292/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 05.09.2003
293/2003 Sb. Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin 01.10.2003
r1/c99/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskový chyby v zákonu č. 276/2003 Sb. 08.09.2003
294/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 75/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) 10.09.2003
295/2003 Sb. Vyhláška o konfiskátech živočišného původu, jejich neškodném odstraňování a dalším zpracování 10.09.2003
296/2003 Sb. Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností 12.09.2003
297/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 82/2003 Sb., kterým se stanovuje sazba dovozního cla pro dovoz vepřového masa pocházejícího z Polské republiky do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 169/2003 Sb. 15.09.2003
298/2003 Sb. Vyhláška o národních referenčních laboratořích a referenčních laboratořích 17.09.2003
299/2003 Sb. Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka 17.09.2003
300/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/2002 Sb., o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě 01.10.2003
301/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 472/2000 Sb., kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv 01.10.2003
302/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2000 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o registraci, jejích změnách, prodloužení, určování způsobu výdeje léčivého přípravku, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku 01.10.2003
303/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků 01.03.2004
304/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2000 Sb., kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků) 01.10.2003
305/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění 01.05.2004
306/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů 22.09.2003
307/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003 24.09.2003
308/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví částky, o které se pro účely sociální potřebosti zvyšuje životní minimum osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje zvýšené náklady na dietní stravování 01.10.2003
309/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2003
310/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2003
311/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2003
312/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2003
313/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2003
314/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2003
315/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2003
316/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.10.2003
317/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory 01.10.2003
318/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídavných látek 01.10.2003
319/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 499/2002 Sb. 30.09.2003
320/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV) 01.10.2003
321/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
322/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.10.2003
323/2003 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb, celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. července 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 18 července 2003 30.09.2003
324/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství 30.09.2003
325/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro používání léčivých přípravků při poskytování veterinární péče, včetně souvisejícího předepisování a výdeje léčivých přípravků a požadavků pro vedení záznamů o těchto činnostech, a náležitosti oznámení o nakládání s látkami nebo přípravky, včetně podmínek pro vedení a uchovávání záznamů o těchto činnostech 30.09.2003
326/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 30.09.2003
327/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz, ve znění vyhlášky č. 442/2001 Sb. 30.09.2003
328/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2001 Sb., o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel 30.09.2003
329/2003 Sb. Vyhláška o informačním systému Státní veterinární správy 30.09.2003
330/2003 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2004
331/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 01.01.2004
332/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. a vyhlášky č. 216/2001 Sb. 01.11.2003
333/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 01.10.2003
334/2003 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních 03.10.2003
335/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městské části 03.10.2003
336/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 03.10.2003
337/2003 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004 01.01.2004
338/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.2004
339/2003 Sb. Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.11.2003
340/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 01.11.2003
341/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2003 Sb., o stanovení dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003 17.10.2003
342/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku 01.05.2004
343/2003 Sb. Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely 01.11.2003
344/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky 01.05.2004
345/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 54/2003 Sb., o stanovení ochranného opatření na dovoz některých hutních výrobků do České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2003 Sb. 15.10.2003
346/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
347/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami 17.10.2003
348/2003 Sb. Vyhláška o vracení daně z přidané hodnoty osobám požívajícím výsad a imunit 17.10.2003
349/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 17.10.2003
350/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti 20.10.2003
351/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona 01.01.2004
352/2003 Sb. Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků 01.01.2004
353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních 01.01.2004
354/2003 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních 01.01.2004
355/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole 01.11.2003
356/2003 Sb. Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 01.05.2004
357/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů 29.10.2003
358/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 29.10.2003
359/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 29.10.2003
360/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. a zákona č. 279/2003 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 29.10.2003
r1/c120/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákonu č. 322/2003 Sb. 29.10.2003
361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
362/2003 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů 01.01.2007
363/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon 01.01.2004
364/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
365/2003 Sb. Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí ustavení Svazu lyžařů v Království českém 19.11.2003
366/2003 Sb. Úplné znění zákona o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, jak vyplývá z pozdějších změn
367/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 04.11.2003
368/2003 Sb. Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování 01.01.2004
369/2003 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů určených přednostně pro zaměstnance příjemců investičních pobídek 04.11.2003
370/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a náležitosti pro prokázání skutečností rozhodných pro posouzení žádosti o snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí 04.11.2003
371/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004 01.01.2004
372/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty 01.05.2004
373/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty 01.05.2004
374/2003 Sb. Vyhláška o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů 10.11.2003
375/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 10.11.2003
376/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí 01.05.2004
377/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí 01.05.2004
378/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz 01.01.2004
379/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
380/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
381/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
382/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí 01.05.2004
383/2003 Sb. Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí 01.05.2004
384/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení sazby cla a celní kvóty pro dovoz semena řepky 13.11.2003
385/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví citlivá činnost pro Hradní stráž 13.11.2003
386/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
387/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků 01.01.2004
388/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 403/2000 Sb., kterou se určují druhy zemědělského zboží, na něž je možné vystavovat zemědělské skladní listy, a podmínky pro provozování zemědělských veřejných skladů 13.11.2003
389/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 13.11.2003
390/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla použití příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře obnovy včelstev 18.11.2003
391/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví 01.01.2004
392/2003 Sb. Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 01.01.2004
393/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb. 01.01.2004
394/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 01.01.2004
395/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 01.01.2004
396/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky 01.12.2003
397/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění zákona č. 204/2002 Sb. 27.11.2003
398/2003 Sb. Vyhláška stanovující všeobecnou dovozní licenci, na základě které lze uskutečnit dovoz kontrolovaného zboží do České republiky (vyhláška o všeobecné dovozní licenci) 27.11.2003
399/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 516/2002 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu železničních vozů, poskytnutého společností EUROFIMA 27.11.2003
400/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení postupu pro dovoz obuvi, stolního a kuchyňského nádobí z porcelánu a keramiky pocházející z Čínské lidové republiky pro období květen až prosinec 2004 27.11.2003
401/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 01.12.2003
402/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 27.11.2003
403/2003 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu síťových směrovacích čísel 22.09.2003
404/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2002 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence 01.12.2003
405/2003 Sb. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci 01.12.2003
406/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 1/2003 Sb., o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu 28.11.2003
407/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1955 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
o1/c132/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 387/2003 Sb. 28.11.2003
408/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku 01.01.2004
409/2003 Sb. Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů 01.12.2003
410/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 196/2003 Sb., o stanovení preferenčních sazeb cla a preferenčních celních kvót pro dovoz některých zpracovaných zemědělských výrobků pocházejících z Evropské unie 01.12.2003
411/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 01.12.2003
412/2003 Sb. Vyhláška o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitosti 01.01.2004
413/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků 01.01.2004
414/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn
415/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi 01.01.2004
416/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh 01.05.2004
417/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2002 Sb., kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí 10.12.2003
418/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu 01.01.2004
419/2003 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 10.12.2003
420/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony 01.01.2004
421/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
422/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
423/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb. 01.01.2004
424/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2004
425/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
426/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2005
427/2003 Sb. Zákon, kterým se pro léta 2004, 2005 a 2006 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, výše dalších platů těchto osob za první a druhé pololetí let 2004, 2005 a 2006, a kterým se mění některé související zákony 12.12.2003
428/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. 12.12.2003
429/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 01.01.2004
430/2003 Sb. Vyhláška, která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků 01.01.2004
431/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních 01.01.2004
432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 01.01.2004
433/2003 Sb. Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků 01.01.2004
434/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů 15.12.2003
435/2003 Sb. Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004 01.01.2004
436/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2004
437/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2004
438/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2004
439/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 19.12.2003
440/2003 Sb. Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů 03.01.2004
441/2003 Sb. Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách) 01.04.2004
442/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 95/1996 Sb. a zákona č. 304/2000 Sb. 19.12.2003
443/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb. 19.12.2003
444/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce, ve znění nařízení vlády č. 40/2002 Sb. 19.12.2003
445/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov bahnic a koz 19.12.2003
446/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2003 Sb., o podmínkách stanovení individuálních limitů pro získání prémií na chov krav bez tržní produkce mléka 19.12.2003
447/2003 Sb. Nařízení vlády o neuplatnění dodatečného cla na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2003 19.12.2003
448/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb. 01.01.2004
449/2003 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot 01.01.2004
450/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů 19.12.2003
451/2003 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 19.12.2003
452/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 01.01.2004
453/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2004
454/2003 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 27. listopadu 2003 22.12.2003
455/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
456/2003 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 8. listopadu 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 26. listopadu 2003 22.12.2003
457/2003 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 01.01.2004
458/2003 Sb. Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů 01.01.2004
459/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb. 01.01.2004
460/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 01.01.2004
461/2003 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 31. prosince 2003 29.12.2003
462/2003 Sb. Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů 01.01.2004
463/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
464/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
465/2003 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2004
466/2003 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2003 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti 31.12.2003
467/2003 Sb. Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků 01.01.2004
468/2003 Sb. Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny 01.01.2004
469/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb. 01.01.2004
470/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob poskytování informací zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému 31.12.2003
471/2003 Sb. Úplné znění zákona č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
472/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví 01.01.2004
473/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi 01.01.2004
474/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami 01.01.2004
475/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny 01.01.2004
476/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví 01.01.2004
477/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu 01.01.2004
478/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky 01.01.2004
479/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ( rozpočtová pravidla ), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 01.01.2004
480/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vyskytování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2003
481/2003 Sb. Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení 01.01.2004
482/2003 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 31.12.2003
483/2003 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 01.01.2004
484/2003 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb. 01.01.2004
485/2003 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2002 31.12.2003
486/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ) 01.01.2004
487/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM) 01.01.2004
488/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
489/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
490/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
491/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
492/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R) 01.01.2004
493/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
494/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
495/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
496/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii 01.01.2004
497/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
498/2003 Sb. Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřících jednotek a jednotek ekonomickcýh veličin (CVMJ)
Přesunout nahoru