Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 12/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.
2/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá ze změn provedených nálezem Ústavního soudu uveřejněným pod č. 280/1996 Sb., zákonem č. 97/1999 Sb. a zákonem č. 103/2000 Sb.
3/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 527/1997 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 519/1991Sb., zákonem č.116/2000 Sb. a zákonem č. 207/2000 Sb.
4/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 116/2000 Sb.
5/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku 01.04.2001
6/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené - Lázně 10.04.2001
7/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb. 10.01.2001
8/2001 Sb. Sdělení Ústavního soudu o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu 10.01.2001
o1/c2/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2) 01.01.2001
o2/c2/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 01.01.2001
o3/c2/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se zrušuje opatření č. 5/1999 Věst. ČNB o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami 01.01.2001
9/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen 11.01.2001
10/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů 11.01.2001
11/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů 11.01.2001
12/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem 11.01.2001
13/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov 11.04.2001
14/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb. 11.01.2001
15/2001 Sb. Sdělení Ministerstva financí o změně opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90%, vyhlášeného v částce 2/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75%, vyhlášeného v částce 10/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30%, vyhlášeného v částce 18/2000 Sb., a opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40%, vyhlášeného v částce 29/2000 Sb. 11.01.2001
16/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků 12.01.2001
17/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 10.01.2001
18/2001 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 10.01.2001
19/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky 10.01.2001
20/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví 10.01.2001
21/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům 01.05.2004
22/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS 01.05.2004
23/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití 17.01.2001
24/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem e 17.01.2001
25/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námoční obchodní lodi 01.02.2001
r1/c8/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 80/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb. 19.01.2001
o4/c8/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele 19.01.2001
o5/c8/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 19.01.2001
26/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích) 23.01.2001
27/2001 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95 % 23.01.2001
28/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence) 25.01.2001
29/2001 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2000 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti 25.01.2001
30/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích 31.01.2001
31/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů 31.01.2001
32/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod 31.01.2001
o6/c11/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb. 31.01.2001
33/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat 26.01.2001
34/2001 Sb. Sdělení Ministerstva financí o změně sdělení Ministerstva financí č. 27/2001 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95 % 26.01.2001
35/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 189/1999 Sb., zákonem č. 23/2000 Sb. a zákonem č. 71/2000 Sb.
36/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 01.02.2001
37/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody 01.02.2001
38/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy 01.02.2001
r1/c13/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb. 01.02.2001
39/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů 25.01.2001
40/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku 06.02.2001
41/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb. 06.02.2001
42/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb. 06.02.2001
43/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb. 06.02.2001
44/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání 08.02.2001
45/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn
46/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších změn
47/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn
o7/c16/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven 08.02.2001
48/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb. 15.02.2001
49/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů 07.02.2001
50/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek 07.02.2001
51/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Písku ze dne 10. listopadu 1998 č. 8/1998 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 07.02.2001
52/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 28.02.2002
53/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 13.02.2001
54/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn
55/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn
56/2001 Sb. Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 01.07.2001
57/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 19.02.2001
58/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2001
59/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 19.02.2001
60/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů 19.02.2001
61/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 19.02.2001
62/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu 08.02.2001
o8/c22/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank 29.12.2000
63/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn
64/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2001 ve věci návrhů na zrušení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 16.02.2001
65/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších změn
66/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn
67/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn
68/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.
69/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn
70/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn
71/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn
72/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2001
73/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 01.03.2001
74/2001 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb. 01.03.2001
75/2001 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko - technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol 23.02.2001
76/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí Románský sloh - rotunda ve Znojmě po 2 000 Kč 15.03.2001
77/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 23.02.2001
78/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 18a odst. 1 písm. c), § 18a odst. 2 písm. b) věty za středníkem a § 18a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb. 23.02.2001
o9/c28/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 23.02.2001
79/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanců a zástupců hlavního hygienika České republiky, krajských a okresních hygieniků 20.02.2001
80/2001 Sb. Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroku z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám 20.02.2001
81/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa 20.02.2001
82/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru 10.03.2001
83/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
84/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let 27.02.2001
85/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn
86/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu 28.02.2001
87/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 28.02.2001
r1/c33/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby 28.02.2001
88/2001 Sb. Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 28.02.2001
89/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 28.02.2001
90/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa 06.03.2001
91/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku, (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky) 06.03.2001
92/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení 06.03.2001
93/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky 06.03.2001
94/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů 01.04.2001
o1/c36/2001 Sb. Výzva předsedy Poslanecké sněmovny k předložení návrhů kandidátů na členy Rady České televize 05.03.2001
95/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům 12.03.2001
96/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem 12.03.2001
r1/c37/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 5/2001 Sb., vyhlášeném v částce 8/2001 Sb. 19.01.2001
97/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem 14.03.2001
98/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb. 14.03.2001
o10/c38/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
99/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
100/2001 Sb. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) 01.01.2002
101/2001 Sb. Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků 01.05.2004
102/2001 Sb. Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků) 01.07.2001
103/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 21.03.2001
104/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 21.03.2001
105/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh. 01.05.2001
106/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti 26.03.2001
107/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných 26.03.2001
108/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení 26.03.2001
109/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn
110/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy 27.03.2001
111/2001 Sb. Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel 15.04.2001
112/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti 01.04.2001
113/2001 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 2. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko - pardubické sídelní regionální aglomerace 27.03.2001
o11/c44/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001 27.03.2001
114/2001 Sb. Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005 30.03.2001
o12/c46/2001 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001 30.03.2001
115/2001 Sb. Zákon o podpoře sportu 30.03.2001
116/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
117/2001 Sb. Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách) 01.06.2001
118/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách 01.06.2001
119/2001 Sb. Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí 01.05.2001
120/2001 Sb. Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů 01.05.2001
121/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb. 03.04.2001
122/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn
123/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 21/1999 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv 01.08.2001
124/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků 01.05.2001
125/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky 12.04.2001
126/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru 12.04.2001
127/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 12.04.2001
128/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a §11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 103/2000 Sb. 12.04.2001
129/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. září 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek 12.04.2001
130/2001 Sb. Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb. 12.04.2001
r1/c51/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., v nálezu Ústavního soudu č. 231/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 232/2000 Sb. 12.04.2001
131/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání 18.04.2001
132/2001 Sb. Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 01.01.2002
133/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie 19.04.2001
134/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz 19.04.2001
o13/c54/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o14/c54/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank 09.04.2001
135/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci 24.04.2001
136/2001 Sb. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu 24.04.2001
137/2001 Sb. Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
138/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
139/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
140/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů 01.07.2001
141/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.07.2001
142/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 26.04.2001
143/2001 Sb. Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže) 01.07.2001
144/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 01.05.2001
145/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 27.04.2001
146/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů 27.04.2001
147/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
148/2001 Sb. Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii 27.04.2001
149/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rekreačních jachtách 27.04.2001
o15/c59/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 27.04.2001
150/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie 03.05.2001
151/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie 03.05.2001
152/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 01.01.2002
153/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie 03.05.2001
154/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích 03.05.2001
155/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 01.06.2001
156/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově 01.08.2001
157/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 01.07.2001
158/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa 30.05.2001
o16/c62/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001 04.05.2001
159/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry 09.05.2001
160/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 09.05.2001
161/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů 09.05.2001
162/2001 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky 01.06.2001
163/2001 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01.06.2001
o17/c63/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 09.05.2001
o18/c63/2001 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků 12.07.2001
o19/c63/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele 09.05.2001
164/2001 Sb. Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) 18.06.2001
165/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky 18.05.2001
166/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku 18.05.2001
167/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství 18.05.2001
o20/c64/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
168/2001 Sb. Zákon o dálničním obchvatu Plzně 22.05.2001
169/2001 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o dálničním obchvatu Plzně přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001 22.05.2001
170/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 22.05.2001
171/2001 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001 22.05.2001
172/2001 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně 22.05.2001
173/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 22.05.2001
o21/c65/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření o standardech řízení likvidity bank 01.07.2001
174/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu 24.05.2001
175/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu 24.05.2001
176/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 31.05.2001
177/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 31.05.2001
178/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 06.06.2001
179/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení 01.07.2002
180/2001 Sb. Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie 06.06.2001
181/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 08.06.2001
182/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku 08.06.2001
183/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 08.06.2001
184/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 01.01.2002
186/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
187/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb. 14.06.2001
188/2001 Sb. Zákon, kterým se mění č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
189/2001 Sb. Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných druhů textilních a oděvních výrobků 14.06.2001
190/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.2001
r1/c71/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 56/2001 Sb. 14.06.2001
191/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 15.06.2001
192/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů 01.07.2001
193/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel 15.06.2001
194/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače 01.01.2002
195/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce 18.06.2001
196/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif) 01.07.2001
197/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy 19.06.2001
198/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod 01.07.2001
199/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji 01.07.2001
200/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 a §4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií 01.07.2001
201/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o specializaci 01.07.2001
202/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví 01.07.2001
203/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času 01.07.2001
204/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel 01.07.2001
205/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle §3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy 01.07.2001
206/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce 20.06.2001
o22/c76/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG 01.01.2002
207/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 01.07.2001
o23/c78/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny 01.07.2001
208/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků 22.06.2001
209/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením 01.10.2001
210/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů 01.01.2002
211/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001 01.07.2001
212/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřin a tepla 29.06.2001
213/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu 29.06.2001
214/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné 29.06.2001
215/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh 29.06.2001
216/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb. 29.06.2001
217/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 01.07.2001
218/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů 29.06.2001
219/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice 29.06.2001
220/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky 29.06.2001
221/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení 29.06.2001
222/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny 29.06.2001
223/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie 01.01.2002
224/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa 01.01.2002
225/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství 01.01.2002
226/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie 29.06.2001
227/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti 01.07.2001
228/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem 29.06.2001
229/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony 30.06.2001
o24/c85/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.07.2001
o25/c85/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
230/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 29.06.2001
231/2001 Sb. Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů 04.07.2001
232/2001 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů přijatému Parlamentem dne 17. května 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 7. června 2001 04.07.2001
233/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu 04.07.2001
r1/c87/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 229/2001 Sb. 04.07.2001
234/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části 01.01.2002
235/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence 10.07.2001
236/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii 10.07.2001
o26/c88/2001 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek - CZ-NUTS 10.07.2001
237/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin) 11.07.2001
238/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 11.07.2001
239/2001 Sb. Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) 01.09.2001
240/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne 14. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 11.07.2001
241/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů 11.07.2001
242/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2001 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti 11.07.2001
243/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel 17.07.2001
o27/c92/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 3 ze dne 6. června 2001, kterým se mění opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 28.06.2001
244/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb. 20.07.2001
245/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení 20.07.2001
246/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 23.07.2001
247/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany 23.07.2001
248/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech 23.07.2001
249/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS 01.05.2004
250/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS 01.05.2004
251/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství 24.07.2001
252/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla 24.07.2001
253/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 25.07.2001
254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 01.01.2002
255/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. 25.07.2001
256/2001 Sb. Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů 01.01.2002
257/2001 Sb. Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) 01.01.2002
258/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek 31.07.2001
259/2001 Sb. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 25.07.2001
260/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů 01.08.2001
o28/c100/2001 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002 25.07.2001
261/2001 Sb. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech1939 až 1945 26.07.2001
262/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb. 01.08.2001
263/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky 26.07.2001
264/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nářízení vlády č. 446/2000 Sb. a nařízení vlády č. 495/2000 Sb. 26.07.2001
o29/c101/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 26.07.2001
265/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2002
266/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001 27.07.2001
267/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání 27.07.2001
268/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích) 27.07.2001
269/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích 27.07.2001
270/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě 27.07.2001
271/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.10.2001
272/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb. 01.01.2002
273/2001 Sb. Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů 02.08.2001
274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 01.01.2002
275/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 02.08.2001
276/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu 31.12.2002
277/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků 01.09.2001
278/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 03.08.2001
279/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2001 ve věci návrhu na zrušení § 6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci 03.08.2001
280/2001 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem 03.08.2001
o30/c105/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektiní smlouvy vyššího stupně a dodatku ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
281/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst.3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 07.08.2001
282/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací 01.09.2001
283/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe) 07.08.2001
284/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. 01.09.2001
285/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listoadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády 03.08.2001
286/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotní prostředky in vitro 07.08.2001
287/2001 Sb. Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví 01.01.2002
288/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb. 03.08.2001
289/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, jak vyplývá z pozdějších změn
290/2001 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí dočasné ochrany státním občanům Ruské federace 14.08.2001
291/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách 01.01.2002
292/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby 14.08.2001
293/2001 Sb. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006 15.08.2001
294/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů 15.08.2001
295/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu 01.10.2001
296/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů 15.08.2001
297/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky 15.08.2001
298/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů 21.08.2001
299/2001 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů 22.08.2001
300/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 22.08.2001
301/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích 28.08.2001
302/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel 28.08.2001
o31/c115/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 01.09.2001
303/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 23.08.2001
o32/c116/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 07.08.2001
304/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 01.10.2001
305/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o makléřské zkoušce 30.08.2001
306/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice 30.08.2001
307/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu 05.09.2001
308/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta 19.09.2001
309/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě po 2 000 Kč 26.09.2001
310/2001 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001 30.08.2001
311/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 06.09.2001
o33/c119/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 4 ze dne 4. července 2001, kterým se mění opatření č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank 06.09.2001
312/2001 Sb. Zákon o státních hranicích a o změně zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státních hranicích) 01.01.2002
r1/c120/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 231/2001 Sb. a v nařízení vlády č. 258/2001 Sb. 06.09.2001
313/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů 06.09.2001
314/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. 01.01.2002
315/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
316/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb. 07.09.2001
317/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů 01.01.2002
318/2001 Sb. Zákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva 01.10.2001
319/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 07.09.2001
320/2001 Sb. Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) 01.01.2002
321/2001 Sb. Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb. 01.01.2002
322/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 07.09.2001
323/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů 12.09.2001
324/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu 12.09.2001
325/2001 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2004, 6,05% 12.09.2001
326/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 01.10.2001
327/2001 Sb. Nařízení vlády o dalších opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán 18.09.2001
328/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 18.09.2001
329/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky 18.09.2001
o34/c127/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 18.09.2001
330/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem 18.09.2001
331/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o centrální evidenci exekucí 18.09.2001
332/2001 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů služby pořádkové policie Policie České republiky při radiačních haváriích jaderných elektráren 20.09.2001
333/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima 01.10.2001
334/2001 Sb. Nařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie 20.09.2001
335/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu 01.11.2001
336/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky 20.09.2001
337/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 20.09.2001
r1/c129/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 257/2001 Sb. 20.09.2001
338/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb. 01.10.2001
339/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků 01.01.2002
340/2001 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost 01.01.2002
341/2001 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb. 01.01.2002
342/2001 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin 01.01.2002
343/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb. 04.10.2001
344/2001 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2011, 6,55% 04.10.2001
345/2001 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001 01.12.2001
346/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.2002
347/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů 01.01.2002
348/2001 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2001 27.09.2001
349/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao 01.10.2001
350/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong 01.10.2001
351/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou 27.09.2001
o35/c133/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny 01.10.2001
352/2001 Sb. Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů 05.10.2001
353/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.2002
354/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti 01.01.2002
o36/c134/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 05.10.2001
355/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 88/2000 Sb. 10.10.2001
356/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení 10.10.2001
357/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel 10.10.2001
358/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh 01.01.2002
359/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky 05.10.2001
360/2001 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem 05.10.2001
361/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě 01.01.2002
362/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu 01.11.2001
363/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců 01.01.2002
364/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů 10.10.2001
365/2001 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb. 01.11.2001
366/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů o upřesnění podmínek stanovených v §6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu 10.10.2001
r1/c138/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 231/2001 Sb. 10.10.2001
367/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 17.10.2001
368/2001 Sb. Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů 17.10.2001
o37/c139/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
369/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 15.12.2001
370/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 24.10.2001
371/2001 Sb. Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2006, 5,70% 24.10.2001
372/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele 01.01.2002
373/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu 26.10.2001
374/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu 31.10.2001
375/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů 15.11.2001
376/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.01.2002
377/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu 01.01.2002
378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 01.01.2003
379/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria 01.01.2002
380/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 01.01.2002
381/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 01.01.2002
382/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě 01.01.2002
383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 01.01.2002
384/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB) 01.01.2002
385/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody 01.01.2002
386/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev 09.11.2001
387/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev 09.11.2001
388/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev 09.11.2001
389/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva 09.11.2001
390/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů 09.11.2001
391/2001 Sb. Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb. 01.01.2002
392/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 444/2000 Sb., o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic 01.12.2001
393/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002 01.01.2002
394/2001 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování 01.01.2002
395/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.06.2002
396/2001 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů 09.11.2001
397/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 09.11.2001
398/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení 09.11.2001
399/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu 09.11.2001
400/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 09.11.2001
401/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera 21.11.2001
402/2001 Sb. Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn
r1/c150/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 492/2000 Sb. a zákoně č. 319/2001 Sb. 14.11.2001
403/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů 14.11.2001
404/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 15.11.2001
405/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků (dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro kalendářní rok 2001 17.11.2001
406/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb. 01.12.2001
407/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
408/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb. 20.11.2001
409/2001 Sb. Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy 20.11.2001
410/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005 31.12.2001
o38/c153/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace 20.11.2001
o39/c153/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací 20.11.2001
o40/c153/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných 20.11.2001
411/2001 Sb. Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných textilních, oděvních a obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie 20.11.2001
412/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa 05.12.2001
413/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb. 01.01.2002
414/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků 22.11.2001
415/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb. a vyhlášky č. 309/1995 Sb. 22.11.2001
416/2001 Sb. Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky 28.11.2001
417/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 28.11.2001
418/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti 28.11.2001
o41/c156/2001 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků 24.01.2002
o42/c156/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 01.01.2002
o43/c156/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce 01.01.2002
419/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 04.12.2001
420/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 2001 04.12.2001
421/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla do České republiky 30.11.2001
422/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody chráněné krajinné oblasti Šumava 30.11.2001
423/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních) 01.01.2002
424/2001 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 31. října 2001 ve věci návrhu na zrušení § 272 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 31.12.2001
425/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
426/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 01.01.2002
427/2001 Sb. Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod 06.12.2001
r1/c160/2001 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 393/2001 Sb. 01.01.2002
428/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 01.01.2002
429/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách 13.12.2001
430/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích 01.01.2002
431/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci 01.01.2002
432/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu 01.01.2002
433/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa 01.01.2002
434/2001 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka 02.01.2002
435/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
436/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
437/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
o44/c164/2001 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF) 14.12.2001
o45/c164/2001 Sb. Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM) 01.01.2002
438/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice 01.01.2002
439/2001 Sb. Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice 01.01.2002
440/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění 01.01.2002
441/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty 01.01.2002
442/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz 31.12.2001
443/2001 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti
o46/c166/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 31.12.2001
444/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002 01.01.2002
445/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot 01.01.2002
446/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků 01.01.2002
447/2001 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě 01.01.2002
448/2001 Sb. Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb. 01.01.2002
449/2001 Sb. Zákon o myslivosti 01.07.2002
450/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2001
451/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 31.12.2001
452/2001 Sb. Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele 01.04.2002
453/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 30.01.2002
454/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu 01.01.2002
455/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky 31.12.2001
456/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky 31.12.2001
457/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí 01.01.2002
o47/c169/2001 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
458/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002 01.01.2002
459/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických 01.01.2002
460/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska 01.01.2002
461/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu 01.01.2002
462/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a cestovních pasů Andorrského knížectví 01.01.2002
463/2001 Sb. Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů 01.01.2002
464/2001 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 31.12.2001
465/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb. 01.01.2002
466/2001 Sb. Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou 31.12.2001
467/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby 01.01.2002
468/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
469/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 31.12.2001
470/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků 01.01.2002
471/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly 01.01.2002
472/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb. 01.01.2002
o48/c171/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce 01.01.2002
o49/c171/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace 01.01.2002
o50/c171/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace 01.01.2002
473/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2001
474/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
475/2001 Sb. Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2002
476/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy 31.12.2001
477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) 01.01.2002
478/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony 05.01.2002
479/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů 31.12.2001
o51/c173/2001 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení 01.01.2002
480/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.2002
o52/c174/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky 01.01.2002
o53/c174/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele 01.01.2002
o54/c174/2001 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 01.01.2002
481/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
482/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
483/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
484/2001 Sb. Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002 01.01.2002
485/2001 Sb. Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů Laissez-Passer , cestovního dokladu Evropské unie Laissez-Passer a náhradního cestovního dokladu Evropské unie Emergency Travel Document 01.01.2002
486/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě 01.01.2002
487/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
488/2001 Sb. Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7 22.10.2001
489/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 31.12.2001
490/2001 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 01.01.2002
491/2001 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů 31.12.2001
492/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
493/2001 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 01.01.2002
494/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu 01.01.2002
495/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 01.01.2002
496/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel 01.01.2002
497/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů 31.12.2001
498/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 01.01.2002
499/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb. 01.01.2002
500/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování 01.01.2002
501/2001 Sb. Zákon kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 31.12.2001
o55/c180/2001 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 01.01.2002
Přesunout nahoru