Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 27. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení §21 odst. 1 a 2 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, §7 odst. 3 vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a §31 odst. 11 věty druhá a třetí a odst. 12 věta první vyhlášky Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád, ve znění pozdějších předpisů 15.01.1997
2/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4.prosince 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 5 odst. 5 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích 15.01.1997
3/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 90 odst. 1 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 15.01.1997
4/1997 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního osobního automobilu ve střední Evropě Präsident 05.03.1997
5/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu 16.07.1996
6/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky 08.12.1996
7/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o otázkách realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynů, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16. prosince 1985 01.01.1992
8/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem naftového a plynárenského průmyslu Republiky Kazachstán o realizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16. prosince 1985 po 1. lednu 1992 01.01.1992
9/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oblasti celnictví 18.02.1993
r1/c1/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 301/1996 Sb. 01.01.1997
10/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem 22.01.1997
11/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu programu Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání na léta 1997 - 2001 14.11.1996
o1/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-VÝKONY 01.01.1997
o2/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP 01.01.1997
o3/c2/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace funkcí veřejnoprávních subjektů CZ-COFOG 01.01.1997
o4/c2/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
12/1997 Sb. Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích 21.02.1997
13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích 01.04.1997
o1/c3/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 10,55 % 21.02.1997
14/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 36/1975 Sb., o pokutách za porušování právních předpisů o vytváření a ochraně zdravých životních podmínek, ve znění zákona České národní rady č. 137/1982 Sb. 24.02.1997
15/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 24.02.1997
16/1997 Sb. Zákon o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1997
17/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Ransko a stanoví její bližší ochranné podmínky 24.02.1997
18/1997 Sb. Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů 01.07.1997
19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 26.02.1997
20/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích 26.02.1997
o1/c5/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví výkaz o čerpání dávky státní sociální podpory
r1/c5/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 281/1996 Sb. 26.02.1997
o2/c5/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c5/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, opatření o pravidlech likvidity bank a opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami 01.01.1997
o4/c5/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 02.01.1997
21/1997 Sb. Zákon o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 27.02.1997
22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 01.09.1997
23/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 22. července 1996 č. j. 28 To 191/96-15 27.02.1997
24/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona č. 247/1991 Sb., a části ustanovení §1 odst. 2 zákona České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, ve znění zákona České národní rady č. 312/1991 Sb. 27.02.1997
25/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ 19.09.1996
26/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko 19.11.1996
27/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim 05.12.1996
28/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993 01.01.1997
29/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání 20.08.1979
30/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání 05.06.1983
31/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních 12.04.1982
o1/c9/1997 Sb. Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1997 28.02.1997
32/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ve věci ústavní stížnosti proti usnesení Krajského sodu v Ostravě - pobočka v Olomouci ze dne 22. března 1995 sp. zn. 2 To 130/95 a proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 24. února 1995 sp. zn. 7 T 14/95 06.03.1997
33/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o praní, vyhledávání, zadržování a konfiskaci výnosů ze zločinu 01.09.1993
34/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu 01.03.1997
35/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšných prací 01.04.1997
36/1997 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 1000. výročí úmrtí sv. Vojtěcha 16.04.1997
37/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem 28.05.1996
38/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou 25.07.1996
39/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 01.01.1993
o1/c11/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví finanční výkaz o plnění příjmů a výdajů státních fondů 07.03.1997
40/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin 07.03.1997
41/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře a ochraně investic 05.10.1996
42/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic 21.01.1997
43/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům 14.03.1997
44/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydává všeobecná dovozní licence pro kontrolované zboží 14.03.1997
45/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 01.07.1997
46/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 27.03.1997
47/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích 28.02.1997
48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 01.04.1997
49/1997 Sb. Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 01.04.1997
50/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní 01.04.1997
51/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 28.03.1997
52/1997 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl 01.05.1997
53/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko 04.10.1996
54/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o bezvízových cestách občanů 20.03.1997
55/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992 20.06.1994
56/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek 01.04.1997
57/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek 01.04.1997
58/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost 01.04.1997
59/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách 01.04.1997
60/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře 01.04.1997
61/1997 Sb. Zákon o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu) 01.07.1997
62/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.05.1997
63/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. února 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 45 odst. 3 věty třetí zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů 03.04.1997
64/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace 03.04.1997
65/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích 07.10.1996
66/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 3/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim o změně článku 50 přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu 01.03.1997
o1/c21/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 03.04.1997
r1/c21/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 34/1997 Sb. 01.03.1997
o2/c21/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
67/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 29. listopadu 1996 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé 01.01.1997
68/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství 01.09.1997
69/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o letecké dopravě 14.09.1993
70/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 4/96 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, ze dne 27. prosince 1996 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1997 (prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 2/96 Rady přidružení) 01.01.1997
71/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. března 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mladá Boleslav č. 883 ze dne 17. září 1996 k regulaci individuálních zdrojů znečišťování ovzduší na území města 02.04.1997
72/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví, co se považuje za anabolika a jiné prostředky s anabolickým účinkem ve smyslu trestního zákona 02.04.1997
73/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky 02.04.1997
74/1997 Sb. Ústavní zákon o změnách státních hranic se Slovenskou republikou 11.04.1997
75/1997 Sb. Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie 01.07.1997
76/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců, ve znění zákona České národní rady č. 22/1993 Sb. 01.08.1997
77/1997 Sb. Zákon o státním podniku 01.07.1997
78/1997 Sb. Zákon o opatřeních ve vztahu k Libyi 11.04.1997
79/1997 Sb. Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 01.01.1998
80/1997 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení České amatérské atletické unie a konání nejstaršího běhu Běchovice - Praha 07.05.1997
81/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Finskou republikou o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci ze dne 1. března 1971 Finskou republikou 27.09.1996
o1/c27/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997 17.04.1997
82/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 21.04.1997
r1/c28/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/1997 Sb. 01.01.1997
83/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole 25.04.1997
84/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování 29.04.1997
r1/c30/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 61/1997 Sb 01.07.1997
85/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů 01.10.1997
86/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů 30.04.1997
87/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin a podmínky, za kterých se jejich rozmnožovací materiál smí do konce roku 1997 uvést do oběhu jako obchodní, jeho vlastnosti a způsob kontroly 30.04.1997
o1/c31/1997 Sb. Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1997 30.04.1997
88/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení §49 odst. 2, 3 a 4, části §50 odst. 1 a části §51 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a části §200n odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 30.04.1997
89/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě 08.11.1996
o1/c32/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin 01.06.1997
o2/c32/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
90/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zavedení dovozního depozita 21.04.1997
91/1997 Sb. Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody 02.05.1997
92/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách 02.05.1997
93/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Marockého království 07.02.1997
94/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení 29.04.1997
95/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o nástupnictví České republiky a Slovenské republiky k mezivládním dohodám o účasti na výstavbě Krivorožského těžebního a úpravárenského kombinátu na Ukrajině (KTUK) a o vypořádání závazků státního rozpočtu federace z této účasti 15.07.1993
96/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění ustanovení poslední věty článku 11 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 12/1967 Sb. 19.01.1995
97/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb. 08.02.1995
98/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 78/1980 Sb. 08.03.1995
99/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 9 odst. 2 a článku 11 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 47/1986 Sb. 11.04.1995
100/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb. 22.04.1996
101/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 75/1988 Sb. 23.07.1996
102/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita 02.05.1997
103/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 171 odst. 1 písm. d) trestního zákona č. 140/1961 Sb., v platném znění 07.05.1997
104/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích 07.05.1997
105/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky 07.05.1997
106/1997 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků 08.05.1997
107/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše dalšího platu zaměstnancům ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997 01.07.1997
108/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 14.05.1997
109/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek 14.05.1997
o1/c37/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 11,10 % 14.05.1997
110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 01.09.1997
111/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení při nabývání zahraničních cenných papírů 19.05.1997
112/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu doplňujícího Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní 11.04.1997
113/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1997
114/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o náležitostech žádosti o udělení úředního oprávnění a žádosti o zánik úředního oprávnění a o formě ověřování výsledků zeměměřických činností pro potřeby obrany státu 01.07.1997
115/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb., č. 192/1995 Sb. a č. 156/1996 Sb. 27.05.1997
116/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti 20.05.1997
o1/c40/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 27.05.1997
117/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanovují emisní limity a další podmínky provozování stacionárních zdrojů znečišťování a ochrany ovzduší 01.06.1997
118/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. dubna 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Otnice č. 1/96 ze dne 7. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Otnice 29.05.1997
119/1997 Sb. Usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 5. května 1997 ve věci návrhu a zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení firemních označení a nápisů na území města Znojma 29.05.1997
120/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kerou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 87/1993 Sb., o makléřské zkoušce 01.07.1997
121/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997 až 2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy 25.04.1997
122/1997 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
123/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima 01.07.1997
124/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/96 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim z 5. prosince 1996 ke změně příloh I, II a III Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu 01.01.1997
o1/c43/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje a doplňuje opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací 04.06.1997
125/1997 Sb. Zákon o odpadech 01.01.1998
126/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. dubna 1997 ve věci návrhu, spojeného s ústavní stížností, na zrušení ustanovení § 33 odst. 11 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění zákona č. 160/1995 Sb. 10.06.1997
127/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o speciálních školách a speciálních mateřských školách 10.06.1997
128/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. května 1997 ve věci návrhu podaného spolu s ústavní stížností na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb. 12.06.1997
129/1997 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1997 01.08.1997
130/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o koncovém bodu telekomunikačních sítí 01.07.1997
o1/c45/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 4. srpna 1994 vyhlášené v částce 53/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 7.května 1996 vyhlášené v částce 39/1996 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 3. prosince 1996 vyhlášené v částce 90/1996 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 01.08.1997
o1/c46/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny 01.07.1997
131/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášky č. 109/1997 Sb. 01.07.1997
o1/c47/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 24.06.1997
o2/c47/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank 30.04.1997
132/1997 Sb. Zákon o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení nájemného a o změně zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb. 01.07.1997
133/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů 26.06.1997
134/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
135/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1997
136/1997 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperka č. 41/96 ze dne 16. prosince 1996 o regulaci digitálních a světelných přístrojů a hracích zařízení na území města Šumperka 26.06.1997
137/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 26.06.1997
138/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1997
139/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců 26.06.1997
o1/c48/1997 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.07.1997
140/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících 01.07.1997
141/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu 01.07.1997
142/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování nebo ukládání radionuklidových zářičů a jaderných materiálů, typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření, typovém schvalování ochranných pomůcek pro práce se zdroji ionizujícího záření a dalších zařízení pro práce s nimi (o typovém schvalování) 07.07.1997
143/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o přepravě a dopravě určených jaderných materiálů a určených radionuklidových zářičů 07.07.1997
144/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií 07.07.1997
145/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení 07.07.1997
146/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení k přípravě vybraných pracovníků 07.07.1997
147/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti 07.07.1997
148/1997 Sb. Nařízení vlády o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu 01.07.1997
149/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky poskytování další finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby 01.07.1997
150/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 01.10.1997
151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 01.01.1998
152/1997 Sb. Zákon na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů 10.07.1997
153/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují Směrnice o organizaci a výkonu železničních zdravotnických služeb 01.10.1997
154/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zařazené do zaměstnání, a o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení 10.07.1997
155/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 15.05.1997
156/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního pojištění a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory 01.08.1997
o1/c55/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997 04.07.1997
r1/c55/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 138/1997 Sb. 01.07.1997
o2/c55/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění způsob vykazování desetinných míst hodnoty ukazatele 01.06.1997
157/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 01.08.1997
158/1997 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem 01.09.1997
159/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb. 01.01.1997
160/1997 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů 15.07.1997
161/1997 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 546/1992 Sb. 15.07.1997
162/1997 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997 15.07.1997
163/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění ustanovení o podmínkách, výši a splatnosti dalšího platu zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve druhém pololetí roku 1997 15.07.1997
164/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maltou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 06.06.1997
165/1997 Sb. Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem 01.01.1998
166/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací 18.07.1997
167/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 310/1995 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb 18.07.1997
168/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí 01.09.1997
169/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility 01.09.1997
170/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení 01.09.1997
o1/c60/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky, 1997 - 2002 31.07.1997
171/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky 01.09.1997
172/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky 01.09.1997
173/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody 01.09.1997
174/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo 01.09.1997
175/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby 01.09.1997
176/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu 01.09.1997
177/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 01.09.1997
178/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 01.09.1997
179/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku 01.09.1997
180/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 247/1994 Sb., kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 04.08.1997
181/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Svazovou vládou Svazové Republiky Jugoslávie 23.01.1997
182/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim ze dne 4. července 1997 týkající se prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru ES-ESVO Společný tranzitní režim 01.08.1997
183/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Ukrajiny o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 1997 - 1999 01.07.1997
o1/c65/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 01.09.1997
184/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na zajištění radiační ochrany 19.08.1997
185/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1 a části ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 21.08.1997
186/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d), e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. 01.07.1997
187/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Tureckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic 01.08.1997
188/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně stážistů 06.06.1997
o1/c67/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 2002, 12,20 % 21.08.1997
189/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou 01.07.1997
190/1997 Sb. Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 15.08.1997
191/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 102/1996 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 01.10.1997
192/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou 01.09.1997
193/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu 17.10.1996
194/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu 09.07.1997
195/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb., vyhlášky č. 1/1994 Sb., vyhlášky č. 235/1994 Sb. a vyhlášky č. 293/1995 Sb. 01.09.1997
196/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 318/1995 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 92/1997 Sb. 01.09.1997
197/1997 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997 01.09.1997
198/1997 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1997 01.09.1997
199/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní silniční osobní a nákladní dopravě 19.06.1997
200/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích a Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích ze dne 25. října 1996 27.07.1997
201/1997 Sb. Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1997
202/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a kterým se mění zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.10.1997
203/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 28.08.1997
204/1997 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1996 28.08.1997
205/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1997
o1/c72/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky II, 1997 - 2002 28.08.1997
o2/c72/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Povodňového dluhopisu České republiky III, 1997 - 2002 28.08.1997
206/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o zrušení vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 90/1997 Sb., o zavedení dovozního depozita, ve znění vyhlášky č. 102/1997 Sb. 21.08.1997
207/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Evropskou komisí o účasti České republiky na programu pomoci Evropského společenství 06.08.1997
o1/c73/1997 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.09.1997
o2/c73/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o3/c73/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 01.08.1997
208/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
209/1997 Sb. Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů 01.01.1998
210/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
211/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
212/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Olomoucké aglomerace 05.09.1997
213/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašují 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 05.09.1997
214/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zabezpečování jakosti při činnostech souvisejících s využíváním jaderné energie a činnostech vedoucích k ozáření a o stanovení kritérií pro zařazení a rozdělení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd 05.09.1997
215/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o kritériích na umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření 05.09.1997
216/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy 29.07.1997
217/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona České národní rady č. 38/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 08.09.1997
218/1997 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
219/1997 Sb. Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu 08.09.1997
220/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb. a č. 131/1997 Sb. 01.10.1997
221/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kladna č. 17 ze dne 17. února 1993 o zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě 12.09.1997
222/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky 12.09.1997
223/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění pozdějších předpisů 01.10.1997
224/1997 Sb. Nařízení vlády o výši a způsobu odvádění prostředků průvodců radioaktivních odpadů na jaderný účet 19.09.1997
225/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb. 19.09.1997
226/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic 01.08.1997
o1/c79/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanovují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení 19.09.1997
o2/c79/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 19.09.1997
227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) 01.01.1998
228/1997 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb. 01.01.1998
229/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Úmluvy o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy americkými vyhlášené pod č. 169/1929 Sb. 20.08.1997
o1/c80/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1997 24.09.1997
230/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/1997 Sb., kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz některých druhů obilovin, vína, papíru, přízí a skleněných baněk pro obrazovky 30.09.1997
231/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 580/1992 Sb. 01.10.1997
232/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 115/1992 Sb, o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností 01.10.1997
233/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů 01.10.1997
234/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 01.10.1997
235/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 01.10.1997
236/1997 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1997 01.10.1997
237/1997 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého normalizačního institutu zabezpečováním tvorby a vydáváním českých technických norem 01.09.1997
238/1997 Sb. Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci prováděním akreditace 01.09.1997
239/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o obchodní a hospodářské spolupráci 08.07.1997
240/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim ze dne 23. července 1997 o změně přílohy I a II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu a Usnesení č. 3/97 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) Společný tranzitní režim ze dne 23. července 1997 o změně Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu, její přílohy II a III a zrušení Doplňkového protokolu ES - PT 01.10.1997
241/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v oblasti jaderné energetiky a jaderného průmyslu 30.06.1997
242/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů 01.01.1998
243/1997 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů 30.09.1997
244/1997 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 5. září 1997 k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 12. června 1997 30.09.1997
245/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely 01.01.1998
246/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích 25.07.1997
247/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 07.10.1997
248/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 07.10.1997
249/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky 15.08.1997
250/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury 27.08.1997
251/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 3. dubna 1997 týkající se cel aplikovaných Českou republikou na dovozy zpracovaných zemědělských výrobků původem ve Společenství 03.04.1997
r1/c84/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v usnesení Poslanecké sněmovny č. 244/1997 Sb. 30.09.1997
252/1997 Sb. Zákon o zemědělství 12.11.1997
253/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
254/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.1998
255/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se určitých úprav v oblasti živého skotu 18.07.1997
256/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech 15.10.1997
257/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti školství a dalšího vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro školu a další vzdělávání země Severní Porýní-Vestfálsko na léta 1997 až 2001 19.09.1997
258/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydávají pravidla přijímacího řízení a upravují některé podrobnosti týkající se hodnosti celníků 17.10.1997
259/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků 17.10.1997
o1/c87/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank 13.09.1997
o2/c87/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
260/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb. 01.01.1998
261/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání 01.01.1998
262/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Ghanské republiky 18.08.1997
o1/c88/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1997 21.10.1997
r1/c88/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 227/1997 Sb., ve vyhlášce č. 117/1997 Sb., ve vyhlášce č. 236/1997 a ve vyhlášce č. 259/1997 Sb.
263/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků 01.11.1997
264/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách 01.11.1997
265/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 24.10.1997
266/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o společných státních hranicích 01.09.1997
267/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení 01.11.1997
268/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pravidel Rozhodčí komise celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.08.1997
269/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci na úseku veterinárním 23.09.1997
270/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Kyperské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství 05.06.1997
271/1997 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení kláštera Na Slovanech - Emauzy 19.11.1997
272/1997 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám 01.01.1998
273/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky 11.09.1997
o1/c90/1997 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1997 - 1999, 15,20 % 12.11.1997
o2/c90/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace postavení v zaměstnání 12.11.1997
o3/c90/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů 01.01.1998
o4/c90/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky, a opatření, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí 01.10.1997
274/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz výrobků, jejichž preferenční celní sazba je zvláštním předpisem definována výrazem max. 17.11.1997
275/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 01.10.1997
276/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 09.08.1997
277/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic 01.11.1997
278/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 18.07.1997
o1/c91/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě 01.01.1998
o2/c91/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření o zásadách vytváření portfolií cenných papírů a majetkových podílů bankami a krytí rizika znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami 01.07.1997
279/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 01.01.1998
280/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 27.11.1997
281/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly 01.01.1998
282/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 219/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem 27.11.1997
283/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi 01.01.1998
284/1997 Sb. Opatření České národní banky o zrušení opatření České národní banky č. 130/1995 Sb., kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům 27.11.1997
o1/c93/1997 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.12.1997
o2/c93/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM 01.01.1998
o1/c94/1997 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998 28.11.1997
285/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb. 01.01.1998
286/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu 16.07.1996
o1/c95/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů 01.01.1998
287/1997 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění zákona č. 138/1996 Sb. 28.11.1997
288/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o vzájemné pomoci v celních otázkách 20.11.1997
o1/c96/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se zrušuje opatření České národní banky č. 15 ze dne 17. června 1993, kterým se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank, ve znění opatření České národní banky č. 5 ze dne 28. listopadu 1995 03.11.1997
289/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákon č.1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 02.12.1997
290/1997 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 108/1993 Sb., o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně 15.12.1997
291/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci 08.09.1997
292/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy 12.12.1997
293/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o způsobu výpočtu a uvádění výživové (nutriční) hodnoty potravin a o značení údaje o možném nepříznivém ovlivnění zdraví 12.12.1997
294/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení 12.12.1997
295/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny 12.12.1997
296/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví pravidla pro výběr epidemiologicky rizikových skupin potravin 12.12.1997
297/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o podmínkách ozařování potravin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu značení 12.12.1997
298/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné 12.12.1997
299/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 4 zákona České národní rady č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 09.12.1997
300/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997 09.12.1997
301/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven 01.01.1998
302/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb. 01.01.1998
o1/c100/1997 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance 01.01.1998
r1/c100/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 279/1997 Sb. 09.12.1997
303/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
304/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb. 01.04.1998
305/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
306/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
307/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 113/1993 Sb., o Fondu dětí a mládeže 16.12.1997
308/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 01.01.1998
309/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj 28.03.1991
310/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládami České republiky a Norského království 11.11.1997
o1/c103/1997 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně 18.12.1997
311/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat 01.01.1998
312/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1998
313/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
314/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
315/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže 01.01.1998
316/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby v letech 1998 a 1999 23.12.1997
o1/c106/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 01.01.1998
317/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb. a č. 220/1997 Sb. 01.01.1998
318/1997 Sb. Nařízení vlády, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 17.12.1997
319/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína 17.12.1997
320/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě 01.01.1998
321/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
r1/c108/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 285/1997 Sb. 01.01.1998
322/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel 31.12.1997
323/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv 01.01.1998
324/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem e 01.04.1998
325/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), j), k), l) a m) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro tabákové výrobky 31.12.1997
326/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny 31.12.1997
327/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j), a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich 31.12.1997
o1/c109/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti 01.01.1998
o2/c109/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 01.01.1998
o3/c109/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a upravují účetní výkazy Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3 - 02) a Roční přehled aktiv a pasív obcí (Malé obce Úč 6 - 01) 01.01.1998
o4/c109/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 01.01.1998
o5/c109/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele 01.01.1998
o6/c109/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví 01.01.1998
o7/c109/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných 31.12.1997
o8/c109/1997 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných 31.12.1997
328/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje 31.12.1997
329/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena 31.12.1997
330/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny 31.12.1997
331/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici 31.12.1997
332/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich 31.12.1997
333/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta 31.12.1997
334/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro přírodní sladidla, med, nečokoládové cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové cukrovinky 31.12.1997
335/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí 31.12.1997
336/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a jejich způsob použití 31.12.1997
337/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů) 01.01.1998
338/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady 01.01.1998
339/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů 01.01.1998
340/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití 01.01.1998
341/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí 01.01.1998
342/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají 01.01.1998
343/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání 01.01.1998
344/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Aš - Selb, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Boží Dar - Oberwiesenthal, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Cínovec - Zinnwald/Cinvald, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Dolní Poustevna - Sebnitz/Soběnice, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Doubrava - Bad Elster, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Hora sv. Šebestiána - Reitzenhain, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Jiříkov - Neugersdorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého ... 01.12.1997
345/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Děčín - Bad Schandau/Lázně Žandov a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Děčín - Dresden/Drážďany, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého a německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Česká Kubice - Furth im Wald/Brod nad Lesy a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Domažlice - Schwandorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Vojtanov - Bad Brambach a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Cheb - Vojtanov - Adorf, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Liberec - Hrádek nad Nisou - Zittau/Žitava, Ujednání mezi Ministerstvem financí ČR a Spolkovým ministerstvem financí SRN o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště pro železniční hraniční přechod Cheb - Schirnding a o pohraničním odbavování během jízdy ve vlacích na trase Mariánské Lázně - Nürnberg/Norimberk, případně Karlovy Vary - ... 01.12.1997
346/1997 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutého německého pohraničního odbavovacího stanoviště na říčním hraničním přechodu Hřensko - Schůna 01.12.1997
347/1997 Sb. Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 01.01.2000
348/1997 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998 01.01.1998
349/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
350/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 8. října 1997 ve věci návrhu na zrušení čl. 10 odst. 2 písm. d) obecně závazné vyhlášky města Slatiňany č. 1/97 ze dne 19. března 1997 o veřejném pořádku a čistotě města 31.12.1997
351/1997 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 4. listopadu 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubice č. 34/96 o omezení některých činností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek, ze dne 17. prosince 1996 31.12.1997
352/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
353/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
354/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů 01.01.1998
355/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv 01.01.1998
r1/c115/1997 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 312/1997 Sb.
356/1997 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb. 01.01.1998
357/1997 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci, výkonu a úkolech školní inspekce 31.12.1997
Přesunout nahoru