Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem 02.01.1996
2/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění 01.01.1996
3/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění 01.01.1996
4/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví 19.05.1995
5/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 27.11.1995
o1/c1/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
6/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 12.01.1996
7/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky 12.01.1996
8/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb. 15.01.1996
9/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 01.02.1989
10/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska 11.12.1995
o1/c4/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele 01.01.1996
r1/c4/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v oznámení Ministerstva financí o vydání opatření č. j. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu 1995, uveřejněném v částce 79/1995 Sb 01.01.1996
o2/c4/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých před 8. únorem 1993 vůči subjektům ve Slovenské republice a neuhrazených do 30.září 1995 podle článku 2 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky 17.01.1996
11/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 26.01.1996
12/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky 26.01.1996
13/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. 26.01.1996
14/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem 26.01.1996
15/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách topných olejů lehkých 26.01.1996
16/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla 26.01.1996
17/1996 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč 01.02.1996
18/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání programu o kulturní, školské a vědecké spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta 1995 - 1998 01.12.1995
o1/c5/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 01.01.1996
o2/c5/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 26.01.1996
o3/c5/1996 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank 01.01.1996
o4/c5/1996 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky 26.01.1996
19/1996 Sb. Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996 01.04.1996
20/1996 Sb. Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c6/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví 01.01.1996
21/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně 06.02.1996
22/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu 06.02.1996
23/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic 02.11.1995
24/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany 09.02.1996
25/1996 Sb. Zákon České národní rady o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
26/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení 01.03.1996
27/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
28/1996 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
29/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., a zákona České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb. 09.02.1996
30/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě valstnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 09.02.1996
31/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. ledna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb. 01.07.1996
32/1996 Sb. Zákon o soudech a soudcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
33/1996 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
34/1996 Sb. Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
35/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 26.10.1995
36/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé 01.02.1996
37/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci 24.11.1995
38/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech 03.04.1995
39/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael 09.03.1996
40/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství 16.11.1995
o1/c12/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 2001, 9,45% 29.02.1996
o2/c12/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 29.02.1996
o3/c12/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, a opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací 29.02.1996
o4/c12/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
41/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod 01.10.1994
42/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel 16.10.1995
43/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 12.12.1995
44/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem týkající se změn ustanovení Protokolu 1 Dohody o volném obchodu 29.12.1995
45/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1995 - 1997 16.10.1995
46/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení 26.01.1996
47/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993 14.12.1995
48/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic 06.12.1995
49/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku HALDEX OSTRAVA 21.12.1995
r1/c13/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 117/1994 Sb., ve vyhlášce č. 295/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 15/1996 Sb. 29.02.1996
50/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních 01.03.1996
51/1996 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem 01.03.1996
52/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenstvím a Českou republikou 01.01.1996
53/1996 Sb. Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování 15.03.1996
54/1996 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb., č. 340/1992 Sb. a č. 3/1994 Sb. 01.07.1996
55/1996 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí 01.07.1996
56/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky 28.11.1995
57/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic 08.10.1995
o1/c16/1996 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance 16.02.1996
58/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie 15.03.1996
59/1996 Sb. Zákon o sídle Parlamentu České republiky 01.03.1996
60/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb. 11.03.1996
61/1996 Sb. Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů 01.07.1996
62/1996 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c19/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob zveřejňování informací o hospodaření investičních společností, investičních a podílových fondů 20.03.1996
r1/c19/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 289/1995 Sb. 01.01.1996
63/1996 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky 25.03.1996
64/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Litoměřice 25.03.1996
65/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv 25.03.1996
66/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1996
67/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 26.01.1996
o1/c20/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k postupům účtování pro podnikatele 25.03.1996
68/1996 Sb. Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb. 27.03.1996
69/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic 25.12.1995
o1/c21/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank 27.03.1996
o2/c21/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
70/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1996
71/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1996
72/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb. 01.04.1996
73/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území 01.04.1996
74/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 05.04.1996
75/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat 01.05.1996
76/1996 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 10.04.1996
77/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa 19.04.1996
78/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí 19.04.1996
79/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení 19.04.1996
80/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů 19.04.1996
81/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa 19.04.1996
82/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin 19.04.1996
83/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů 19.04.1996
84/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování 19.04.1996
85/1996 Sb. Zákon o advokacii 01.07.1996
86/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb. 22.04.1996
87/1996 Sb. Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
88/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii 24.04.1996
89/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
90/1996 Sb. Zákon,kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. 01.07.1996
91/1996 Sb. Zákon o krmivech 01.09.1996
92/1996 Sb. Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 01.07.1996
93/1996 Sb. Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 01.07.1996
94/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 01.06.1996
95/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon 26.04.1996
96/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů 26.04.1996
97/1996 Sb. Zákon o ochraně chmele 26.04.1996
98/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb. 26.04.1996
99/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci 05.03.1996
o1/c32/1996 Sb. Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1996 26.04.1996
100/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství 29.04.1996
101/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže 29.04.1996
102/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát 29.04.1996
103/1996 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
104/1996 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
105/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky k Úmluvě o Mezinárodní námořní organizaci (IMO), přijaté v Ženevě dne 6. března 1948, ve znění doplňků 18.06.1993
106/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva 17.04.1971
r1/c34/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhláškách č. 54/1996 Sb. a č. 55/1996 Sb. 30.04.1996
107/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 30.04.1996
108/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu 30.04.1996
109/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky 30.04.1996
110/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění 01.01.1996
o1/c35/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 30.04.1996
r1/c35/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 58/1996 Sb. 15.03.1996
111/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Středoevropské dohodě o volném obchodu týkajícího se změn protokolů 1 - 6 28.06.1995
112/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 30.04.1996
113/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 02.05.1996
114/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů 08.02.1987
115/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o pomoci v případě jaderné nebo radiační nehody 26.02.1987
116/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o včasném oznamování jaderné nehody 27.10.1986
117/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály 08.03.1996
118/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech 01.11.1985
119/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Antidopingové úmluvy 01.03.1990
120/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o doplnění Indikativní zbožové listiny 27.03.1996
o1/c37/1996 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.05.1996
121/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení §2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb. 17.05.1996
122/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 1 písm. b) a části § 5 odst. 2 zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb. 17.05.1996
123/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody 17.05.1996
124/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení §16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě 17.05.1996
125/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna 17.05.1996
126/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb. 17.05.1996
127/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele 17.05.1996
128/1996 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua 12.06.1996
129/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice 20.04.1996
o1/c38/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 1998, 9,4% 17.05.1996
130/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 31 odst. 9 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 21.05.1996
131/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku 21.05.1996
132/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu 21.05.1996
133/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Peru 04.03.1996
o1/c39/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 01.06.1996
o2/c39/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
134/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o myslivosti 23.05.1996
135/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
136/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů 24.05.1996
137/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 01.07.1996
138/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státáních orgánů a soudců 24.05.1996
139/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb., a zákona č. 140/1995 Sb. 24.05.1996
140/1996 Sb. Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti 01.12.1996
141/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 04.04.1996
r1/c41/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v nařízení vlády č. 72/1996 Sb. 01.04.1996
142/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
143/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů 30.05.1996
144/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 30.05.1996
145/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin 30.05.1996
146/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky 30.05.1996
147/1996 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů 01.01.1997
148/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek 01.07.1996
149/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 555/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve zněn 01.07.1996
150/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb. 01.08.1996
151/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
152/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1996
153/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zařizovaných státem a způsob její úhrady 01.09.1996
154/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných 05.06.1996
155/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o řešení stavů nouze v teplárenství 05.06.1996
156/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb. 05.06.1996
157/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě 01.06.1996
158/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek 29.02.1996
159/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL) 01.03.1963
160/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích 01.01.1986
o1/c45/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven 05.06.1996
161/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 15. května 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 12.06.1996
162/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele 12.06.1996
163/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 21.04.1996
164/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice 27.02.1996
165/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů 09.06.1996
166/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci 01.06.1995
167/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 1995 - 1997 04.04.1996
168/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 1996, 1997 a 1998 24.03.1996
o1/c46/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996 12.06.1996
r1/c46/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonech č. 142/1996 Sb. a č. 148/1996 Sb. 12.06.1996
169/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 10.06.1996
170/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv včetně náležitostí dokladu o nákupu a podrobností o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv 10.06.1996
171/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael 29.04.1996
172/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení prací předpokládaných Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci při zajištění vývoje a výroby turbokompresorových, turboexhausterových a chladících sušících zařízení v Československé socialistické republice podle programu Vltava a o dodávkách tohoto zařízení do Sovětského svazu z 2. srpna 1982 a o vypořádání příslušných finančních otázek 21.05.1996
o1/c47/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě 01.01.1997
o2/c47/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele 10.06.1996
o3/c47/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
173/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích 17.06.1996
174/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) 01.01.1988
175/1996 Sb. Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
176/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče 01.09.1996
177/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) 01.07.1996
178/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky 19.04.1996
r1/c50/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 165/1996 Sb. 20.06.1996
179/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím 01.01.1988
180/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní celní opatření 20.06.1996
181/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích 19.02.1996
o1/c52/1996 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.07.1996
182/1996 Sb. Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky 01.07.1996
183/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi 01.07.1996
184/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb. 01.07.1996
185/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod 01.09.1996
186/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 03.07.1996
187/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku 19.02.1996
188/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství 22.05.1996
189/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí 12.04.1996
190/1996 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb. 10.07.1996
191/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin 25.07.1996
192/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. června 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24. ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína 25.07.1996
193/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží, 1978 01.11.1992
o1/c57/1996 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků 01.08.1996
o2/c57/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací 25.07.1996
o3/c57/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
194/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech 01.09.1996
195/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 01.09.1996
196/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny 01.08.1996
197/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád) 01.08.1996
198/1996 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996 01.08.1996
199/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o známkovém právu 01.08.1996
200/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví 06.06.1996
201/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic 06.06.1996
202/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. června 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 26/94 ze dne 21. září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území města Pardubic 01.08.1996
203/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25. října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice 01.08.1996
204/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda 01.08.1996
205/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1996
o1/c60/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 01.09.1996
o2/c60/1996 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance 01.07.1996
206/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. července 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, Zdravotního řádu vydaného nařízením vlády České republiky č. 216/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1997
207/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv 01.08.1996
208/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny 01.08.1996
209/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách 15.07.1991
210/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňku přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti 31.12.1993
211/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987 05.07.1996
o1/c61/1996 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky o kapitálové přiměřenosti bank, a opatření, kterým se mění opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank 12.07.1996
r1/c61/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 190/1996 Sb. 10.07.1996
212/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 02.08.1996
213/1996 Sb. Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
214/1996 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 95/1996 Sb.)
215/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství o dovoleném výrobním provedení akustických zbraní a plynovek, plynových nábojek a střeliva 01.09.1996
216/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu a technologickém postupu při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní 01.09.1996
o1/c62/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené standardní klasifikace produkce SKP - AGROEN 01.01.1997
o2/c62/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené klasifikace zaměstnání KZAM-R 01.01.1997
217/1996 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
218/1996 Sb. Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 1996 01.10.1996
219/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima 01.10.1996
220/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven 01.01.1997
221/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 08.08.1996
222/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze 01.09.1996
223/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou 07.06.1996
224/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu 14.08.1996
225/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrované v částce 51/1968 Sb. 14.08.1996
226/1996 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2000 Kč 15.09.1996
227/1996 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky 01.09.1996
228/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států 01.12.1995
o1/c66/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 2001, 10,95% 14.08.1996
229/1996 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.)
230/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb. 01.09.1996
231/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích 01.09.1996
232/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
233/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o Prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži 30.01.1996
234/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství 04.04.1996
235/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o veterinární spolupráci 11.05.1996
236/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin 11.05.1996
237/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů 19.07.1996
o1/c69/1996 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 02.09.1996
238/1996 Sb. Zákon o konkursu a vyrovnání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
239/1996 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
240/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu 16.11.1994
241/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982 28.07.1996
242/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah 10.09.1996
243/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah 10.09.1996
244/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád) 10.09.1996
245/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství k provedení §5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. 01.10.1996
246/1996 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování 01.11.1996
247/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou 01.10.1996
248/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek 01.12.1995
249/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách 10.09.1996
o1/c74/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro spořitelní a úvěrní družstva 25.09.1996
250/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v elektroenergetice 25.09.1996
251/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství 25.09.1996
252/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Venezuelské republiky 13.05.1996
253/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě 16.08.1996
254/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin 01.10.1996
255/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1995 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu 01.01.1997
256/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší přípustné množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v letech 1997 až 1999 01.01.1997
257/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě 13.04.1996
o1/c76/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 01.01.1997
258/1996 Sb. Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
259/1996 Sb. Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
260/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. září 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února 1995 o jazykovém provedení písemných označení a nápisů na území města Znojma 18.10.1996
261/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o odměnách autorům děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad 18.10.1996
262/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 01.11.1996
263/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů 01.11.1996
264/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.11.1996
265/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách 18.10.1996
266/1996 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby 27.11.1996
267/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou 03.01.1996
268/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury 15.08.1996
o1/c78/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996 18.10.1996
269/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24.září 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 250f občanského soudního řádu 01.05.1997
270/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 10.09.1996
271/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministrem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o výměně imisních dat v Černém trojúhelníku 17.09.1996
272/1996 Sb. Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv 01.11.1996
273/1996 Sb. Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 01.11.1996
274/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Protokolu o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě 01.05.1985
275/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ 11.10.1996
276/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby 26.10.1996
o1/c81/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů 01.01.1997
r1/c81/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 214/1996 Sb. (úplném znění) 26.10.1996
o1/c82/1996 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1997 13.11.1996
277/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 14.11.1996
278/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů 14.11.1996
279/1996 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996 01.12.1996
o1/c83/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 1998, 11,4% 14.11.1996
280/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.října 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 22 odst. 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnicví bytů), ve znění zákona č. 273/1994 Sb., a ustanovení § 7 odst. 3 zákona České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník 01.11.1996
281/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 23.10.1996
o1/c84/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky 20.11.1996
282/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 01.01.1997
283/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů 24.10.1996
284/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem způsobeného organicky vázanými halogeny 24.10.1996
285/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb., vyhlášky č. 198/1995 Sb. a vyhlášky č. 60/1996 Sb. 01.01.1997
286/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. 29.11.1996
287/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní 29.11.1996
288/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o oborech středoškolského studia a délce odborné praxe jako kvalifikačních kritériích pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče 01.01.1997
289/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu 29.11.1996
290/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu česko - švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce na léta 1997 - 1999 25.10.1996
291/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 1996, 1997, 1998, 1999 29.10.1996
o1/c87/1996 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.12.1996
o2/c87/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 01.01.1997
o3/c87/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 01.01.1997
o4/c87/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele 01.01.1997
o5/c87/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti 01.01.1997
292/1996 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky 29.11.1996
293/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. září 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z. R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 1996 29.11.1996
294/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu 29.11.1996
295/1996 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb. 10.12.1996
296/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací IMPLEMENTATION FORCE 22.12.1995
297/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil 13.01.1996
298/1996 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku) 12.12.1996
299/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 12.12.1996
300/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice 24.10.1996
o1/c90/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 01.01.1997
o2/c90/1996 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank 30.09.1996
o3/c90/1996 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank 26.11.1996
301/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1997
302/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin 13.12.1996
303/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě 13.12.1996
304/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb. 13.12.1996
305/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění a o jednacím řádu dozorčího orgánu 01.01.1997
306/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice 25.09.1996
307/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie 01.01.1996
308/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Akt Světové poštovní unie 01.01.1996
o1/c92/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 01.02.1997
o2/c92/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele 01.01.1997
o3/c92/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví 01.01.1997
309/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb. 31.12.1996
310/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky 01.01.1997
311/1996 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad 01.01.1997
312/1996 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup bank a poboček zahraničních bank při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům a označování jejich účelu platebními tituly 01.01.1997
313/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce ke Kulturní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království na léta 1996, 1997 a 1998 04.10.1996
314/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997 - 1999 12.11.1996
315/1996 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1997 01.01.1997
316/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1997
317/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1994 Sb. a vyhlášky č. 307/1995 Sb. 01.01.1997
318/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky 31.12.1996
319/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1997
320/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb 19.11.1996
321/1996 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb 19.11.1996
o1/c95/1996 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. června 1995, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 34/1995 Sb. 01.01.1997
r1/c95/1996 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb. 31.12.1996
o2/c95/1996 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů 01.01.1997
322/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1997
323/1996 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 31.12.1996
324/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením 01.01.1997
325/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1997
326/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1997
327/1996 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů 01.01.1997
Přesunout nahoru