Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií 18.01.1995
2/1995 Sb. Zákon České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.)
3/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení článku I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 18.01.1995
4/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 18.01.1995
5/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích a Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných státních hranicích 01.01.1995
6/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů 01.01.1995
o1/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 18.01.1995
r1/c1/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 265/1994 Sb., ve vyhlášce č. 171/1994 Sb. a v oznámeních Ministerstva financí o vydání opatření v částce 72/1994 Sb. 18.01.1995
o2/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 18.01.1995
o3/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Federálního ministerstva financí, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 18.01.1995
o4/c1/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o5/c1/1995 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na správu o hospodaření banky 18.01.1995
o6/c1/1995 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank, a opatření, kterým se mění opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance 01.01.1995
7/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé 01.02.1995
8/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) 06.02.1995
9/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. ledna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu přijaté dne 22. dubna 1994 06.02.1995
10/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko 06.02.1995
11/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá 06.02.1995
12/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 06.02.1995
13/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být výjimečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru 06.02.1995
14/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam a množství látek a výrobků používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života, na které se nevztahují ustanovení §2 odst. 1 a §3 odst. 1 a 2 zákona č. 211/1993 Sb., a doba ukončení jejich dovozu 06.02.1995
15/1995 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností 01.03.1995
r1/c3/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu České republiky č. 231/1994 Sb. 15.12.1994
16/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz brambor 26.01.1995
17/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III obecně závazné vyhlášky obce Vráž ze dne 13. června 1994 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 22.02.1995
18/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993 o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu 22.02.1995
19/1995 Sb. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997 22.02.1995
20/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 22.02.1995
21/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 23.12.1994
22/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 27.12.1994
23/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky 14.12.1994
24/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky 19.01.1995
25/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách ropy z Ruské federace do České republiky 04.12.1994
26/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o záruce mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou (Česká republika - Telekomunikační projekt 1), Dohody o záruce (Český telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj a Dohody o záruce (Telekomunikační projekt) mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj 22.07.1993
27/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů 27.06.1975
28/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životních prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice 19.12.1994
o1/c5/1995 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5% za první až čtvrté čtvrtletí 1994, za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994, za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 a za čtvrté čtvrtletí 1994 proti stejným obdobím roku 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 22.02.1995
r1/c5/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 216/1994 Sb., v zákonu č. 258/1994 Sb., v zákonu č. 259/1994 Sb., v zákonu č. 273/1994 Sb. a v zákonu ČNR (úplném znění) č. 2/1995 Sb. 22.02.1995
o2/c5/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 2000, 8,7% 22.02.1995
o3/c5/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c5/1995 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví zásady klasifikace phledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám 01.01.1995
29/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 24.02.1995
30/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 01.03.1995
31/1995 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 24.02.1995
o1/c6/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací 24.02.1995
32/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 03.03.1995
33/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1995
34/1995 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1995
35/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (AGTC) 20.10.1993
36/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1995
37/1995 Sb. Zákon o neperiodických publikacích 01.01.1996
38/1995 Sb. Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 01.07.1995
39/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii 01.04.1995
40/1995 Sb. Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1995
41/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů 14.03.1995
42/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb. 14.03.1995
43/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 14.03.1995
44/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby 14.03.1995
45/1995 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů 14.03.1995
46/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí Městské čistírny odpadních vod v severních Čechách" 19.12.1994
o1/c9/1995 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje vyobrazení služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby včetně odznaku, který je jeho nedílnou součástí, a jeho popis 17.03.1995
o2/c9/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí 17.03.1995
47/1995 Sb. Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
48/1995 Sb. Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 27.03.1995
49/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení 27.03.1995
50/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb. 27.03.1995
51/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě 01.04.1995
52/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS), 1974, a o přístupu Československé socialistické republiky k Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, 1974 18.11.1980
53/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu Československé socialistické republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků (STCW), 1978 28.04.1984
o1/c10/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 27.03.1995
54/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou 01.07.1994
55/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. března 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy 18.04.1995
56/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 23.01.1995
57/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů 24.04.1995
58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 24.04.1995
59/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 01.05.1995
60/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 01.05.1995
61/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty 24.04.1995
62/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu 24.04.1995
63/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem 26.04.1995
64/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka 26.04.1995
65/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995 01.06.1995
66/1995 Sb. Zákon o správě daní a poplatků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
67/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení 01.05.1995
68/1995 Sb. Opatření České národní banky ze dne 4. dubna 1995, kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu 28.04.1995
69/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie 22.02.1995
70/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách Ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie 17.03.1995
71/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu 1978 k Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL), 1973 02.10.1983
o1/c14/1995 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.05.1995
o2/c14/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
72/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 01.10.1995
73/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky 05.05.1995
74/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína 05.05.1995
75/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb. 10.05.1995
76/1995 Sb. Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995 01.07.1995
77/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce 18.05.1995
78/1995 Sb. Zákon o soudních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
79/1995 Sb. Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
80/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích 18.05.1995
81/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správních poplatků 18.05.1995
82/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.06.1995
83/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1995
84/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1995
85/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících 01.07.1995
86/1995 Sb. Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země 01.07.1995
87/1995 Sb. Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
88/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb. 01.06.1995
89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě 15.06.1995
o1/c19/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., a opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 01.06.1995
o2/c19/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 8,55% 31.05.1995
o3/c19/1995 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.06.1995
90/1995 Sb. Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny 01.08.1995
91/1995 Sb. Zákon o požární ochraně (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
92/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 08.06.1995
93/1995 Sb. Opatření České národní banky o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství 08.06.1995
94/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království 14.03.1995
95/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 1995 - 1998 20.04.1995
o1/c21/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání 08.06.1995
o2/c21/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 08.06.1995
o3/c21/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
96/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 03.08.1994
97/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice 30.12.1994
98/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turkmenistánu o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky 06.03.1995
o1/c22/1995 Sb. Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje podle §117 odst. 5 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1995 12.06.1995
99/1995 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin 01.08.1995
100/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení) 20.06.1995
101/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy 23.06.1995
102/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích 01.07.1995
103/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel 01.07.1995
104/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1995
105/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb. 01.07.1995
106/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb. 30.06.1995
107/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 30.06.1995
108/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
109/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné 01.07.1995
110/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia 01.07.1995
111/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů 01.07.1995
o1/c28/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 4. května 1995 vyhlášené v částce 19/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 01.07.1995
112/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1995
113/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických 01.07.1994
o1/c29/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1995 03.07.1995
o2/c29/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 03.07.1995
114/1995 Sb. Zákon o vnitrozemské plavbě 01.10.1995
115/1995 Sb. Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 01.09.1995
116/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání 14.07.1995
117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře 01.10.1995
118/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře 01.10.1995
119/1995 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb. 14.07.1995
120/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů 14.07.1995
o1/c31/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví pravidla pro sestavení části účetní závěrky politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací - výkaz SONO Úč 1-01 14.07.1995
121/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování 01.12.1995
122/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně 14.07.1995
123/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Statutu Rady Evropy 03.08.1949
124/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 03.03.1995
125/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 16.03.1995
126/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem 31.03.1995
127/1995 Sb. Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace 25.07.1995
128/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci 30.03.1995
o1/c34/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb. 01.01.1997
129/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace k podnikání v energetických odvětvích 25.07.1995
130/1995 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči nerezidentům 03.08.1995
131/1995 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků 03.08.1995
132/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1995
133/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
134/1995 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1995
135/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky v celní správě 25.07.1995
136/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů 26.06.1995
137/1995 Sb. Zákon o ochranných známkách 01.10.1995
138/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb. 27.07.1995
139/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb. 27.07.1995
140/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. 27.07.1995
141/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb. 01.08.1995
142/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb. 01.08.1995
143/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 01.08.1995
144/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech 31.07.1995
145/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb. 31.07.1995
146/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb. 01.08.1995
147/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb. 01.08.1995
148/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
149/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1995
150/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky 16.10.1994
151/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, úředních a zvláštních pasů Chilské republiky 04.01.1995
152/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1995
153/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., a zákona č. 82/1995 Sb. 01.11.1995
154/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
156/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 1000 Kč 15.09.1995
157/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 2500 Kč 15.09.1995
158/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 5000 Kč 15.09.1995
159/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 10 000 Kč 15.09.1995
160/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění 01.01.1996
161/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škody, ve znění zákona č. 308/1993 Sb. 08.08.1995
162/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb. 01.09.1995
163/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti 05.11.1994
164/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.10.1995
165/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 15.08.1995
166/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb. 15.08.1995
167/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů ze dne 29. října 1992, vyhlášené pod č. 227/1993 Sb. 03.05.1993
o1/c43/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví příspěvkových organizací 15.08.1995
168/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákonů č. 164/1993 Sb. a č. 275/1994 Sb. 15.08.1995
169/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny 15.08.1995
o1/c44/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 15.08.1995
170/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 22.05.1995
171/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky 04.04.1995
172/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/95 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se změn Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb. 07.04.1995
r1/c45/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 142/1995 Sb., v nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí uveřejněném v částce 29/1995 Sb. 15.08.1995
173/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah 01.12.1995
174/1995 Sb. Zákon o dani z nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)
175/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. 25.08.1995
176/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy 03.06.1995
o1/c47/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 2000, 9,15% 25.08.1995
177/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah 01.12.1995
178/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. a nařízení vlády č. 61/1994 Sb. 31.08.1995
179/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijaté v Paříži dne 2. září 1949, Protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého ve Štrasburku dne 6. listopadu 1952, Druhého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého v Paříži dne 15. prosince 1956, Čtvrtého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého v Paříži dne 16. prosince 1961 a Pátého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého ve Štrasburku dne 18. června 1990 10.09.1952
180/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic 04.05.1995
181/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 06.03.1995
182/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy 12.01.1995
183/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 07.07.1995
184/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 26.05.1995
185/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 12.07.1995
186/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti 31.07.1995
o1/c49/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 01.08.1995
o2/c49/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 01.08.1995
o3/c49/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 01.08.1995
o4/c49/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 01.08.1995
o5/c49/1995 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank 30.06.1995
187/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 168/1994 Sb. 01.10.1995
188/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 31.08.1995
189/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů 01.09.1995
190/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb. 31.08.1995
o1/c50/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 31.08.1995
r1/c50/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 160/1995 Sb. 01.01.1996
191/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO) 15.04.1994
192/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb. 22.09.1995
193/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů 22.09.1995
194/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994 05.08.1995
o1/c52/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování o státním majetku určeném pro potřeby hospodářské mobilizace, hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a civilní ochrany 22.09.1995
195/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb. 22.09.1995
196/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu 22.09.1995
197/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství a o dispečerském řízení plynárenské soustavy 22.09.1995
198/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. 01.10.1995
199/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 121/1995 Sb., kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování 01.09.1995
200/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 25.05.1995
201/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů 03.09.1995
202/1995 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činosti prováděné hornickým způsobem 25.09.1995
203/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 18.07.1995
204/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 01.08.1995
205/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypovězení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů vzniklých před 8. únorem 1993, který je nedílnou součástí Smlouvy, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené pod č. 64/1993 Sb., Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaného v Praze dne 20. května 1993, vyhlášeného pod č. 258/1993 Sb., Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu a Protokolu mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o limitech vývozu a dovozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, který je nedílnou součástí této smlouvy, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené pod č. 65/1993 Sb., Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky a ČNB a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené pod č. 80/1993 Sb. a Dodatku č. 1 k Dohodě mezi Ministerstvem financí ČR a Ministerstvem financí Slovenské republiky a ČNB a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti, který je nedílnou součástí Dohody, podepsaného v Bratislavě dne 26. června 1993 a vyhlášeného pod č. 200/1993 Sb. 29.06.1995
o1/c55/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání 25.09.1995
206/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních 01.10.1995
207/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory 01.10.1995
208/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie 29.09.1995
209/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb. 29.09.1995
210/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem 29.09.1995
211/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 29.09.1995
212/1995 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 29.09.1995
213/1995 Sb. Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví k provedení zákona o ochranných známkách 01.10.1995
214/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů 11.10.1995
o1/c57/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995, vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 01.10.1995
r1/c57/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 198/1995 Sb. 01.10.1995
o2/c57/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
215/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků 01.01.1996
216/1995 Sb. Zákon o Vojenském obranném zpravodajství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
217/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí k provedení §9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů 05.10.1995
218/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodní správě pozůstalostí 01.07.1993
219/1995 Sb. Devizový zákon 01.10.1995
220/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony 01.10.1995
221/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích 29.09.1995
o1/c60/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje rozpočtová skladba, postupy účtování a účetní výkazy okresních úřadů v souvislosti s přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře 29.09.1995
222/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí 13.10.1995
223/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách 13.10.1995
224/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel 13.10.1995
r1/c61/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel 13.10.1995
225/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. září 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež jsou v §3 odst. 1 písm. b) a v §30 písm. b) zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjádřena slovy na právnické fakultě 13.10.1995
226/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů 01.01.1996
227/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994 01.01.1996
228/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování 13.10.1995
229/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu 14.08.1995
230/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 08.08.1995
231/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o mezinárodní silniční dopravě 04.10.1995
232/1995 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.11.1995
233/1995 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky 01.10.1995
234/1995 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům 01.10.1995
235/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněné nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994 19.07.1995
o1/c63/1995 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 13.10.1995
236/1995 Sb. Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu 26.10.1995
237/1995 Sb. Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů 01.01.1996
238/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
239/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
240/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
241/1995 Sb. Zákon o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci 01.01.1996
242/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. 26.10.1995
243/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu 26.10.1995
244/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby 26.10.1995
245/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele 01.01.1996
246/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb. 26.10.1995
247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů 01.01.1996
248/1995 Sb. Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů 01.01.1996
249/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny 02.11.1995
250/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny 02.11.1995
251/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/1992 Sb., o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny 02.11.1995
252/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích 01.01.1996
253/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o vyměřování lodí (TONNAGE), 1969 18.07.1982
254/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb. 13.11.1995
255/1995 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995 13.11.1995
256/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky 13.11.1995
257/1995 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995 13.11.1995
258/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník 13.11.1995
259/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb 13.11.1995
260/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace 13.11.1995
261/1995 Sb. Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti 13.11.1995
262/1995 Sb. Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky 15.11.1995
263/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodních Pravidlech pro zabránění srážkám na moři (COLREG), 1972 15.07.1977
264/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice 23.08.1995
r1/c68/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR (úplném znění) č. 174/1995 Sb., v zákonu č. 133/1995 Sb., v zákonu č. 132/1995 Sb., v zákonu č. 148/1995 Sb., v zákonu č. 117/1995 Sb., v zákonu č. 118/1995 Sb., v zákonu ČNR (úplném znění) č. 79/1995 Sb. a v zákonu č. 182/1993 Sb. 15.11.1995
265/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. října 1995 ve věci návrhu na zrušení §2 písm. i), části §33 a §33a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
266/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu 17.11.1995
267/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie 13.12.1995
268/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995 15.12.1995
269/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd 02.05.1995
270/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby 18.09.1995
o1/c69/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 9,4% 17.11.1995
r1/c69/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 238/1995 Sb., ve vyhlášce č. 207/1995 Sb. a vyhlášce č. 122/1995 Sb. 17.11.1995
o2/c69/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o zavedení číselníku krajů a okresů 01.01.1996
o3/c69/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví používání kurzu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně 17.11.1995
o1/c70/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1996 28.11.1995
271/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 30.11.1995
272/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994 30.11.1995
273/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností 01.12.1995
274/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb. 01.01.1996
275/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 30.11.1995
276/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996 30.11.1995
277/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby 01.01.1996
278/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci 21.10.1995
o1/c71/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky 30.11.1995
279/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.12.1995
280/1995 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích 01.12.1995
281/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima 01.01.1996
282/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních 01.01.1996
283/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 04.10.1995
o1/c72/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 01.12.1995
o2/c72/1995 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o úvěrové angažovanosti bank 01.01.1996
284/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění 01.01.1996
285/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. 01.01.1996
286/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 01.01.1996
287/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu 01.01.1996
288/1995 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních) 01.03.1996
o1/c75/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře 01.01.1996
289/1995 Sb. Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) 01.01.1996
290/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání 01.01.1996
291/1995 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 15.12.1995
292/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku 15.12.1995
293/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů 15.12.1995
r1/c76/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 160/1995 Sb., ve vyhlášce č. 251/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 268/1995 Sb. 15.12.1995
294/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky 01.01.1996
295/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 01.01.1996
296/1995 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18. října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a §3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb. 21.12.1995
297/1995 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského 10.01.1996
298/1995 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě 25.07.1995
o1/c79/1995 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 19. září 1995 vyhlášené v částce 57/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 01.01.1996
o2/c79/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele 01.01.1996
o3/c79/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o obecně prospěšných společnostech 01.01.1996
299/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1996
300/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb. 27.12.1995
301/1995 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
302/1995 Sb. Zákon, kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů 27.12.1995
303/1995 Sb. Nařízení vlády o minimální mzdě 01.01.1996
304/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování 27.12.1995
305/1995 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996 01.01.1996
306/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1996
307/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb. 01.01.1996
308/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 01.01.1996
309/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb. 01.01.1996
310/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb 01.01.1996
311/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 29.12.1995
312/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení 01.01.1996
313/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího 01.01.1996
314/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární správy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník 01.01.1996
o1/c83/1995 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.01.1996
o2/c83/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností 01.01.1996
o3/c83/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 01.01.1996
315/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady 01.01.1996
316/1995 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 31.12.1995
317/1995 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 29.12.1995
318/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách 01.01.1996
o1/c84/1995 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měn a fondů 01.01.1996
r1/c84/1995 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 299/1995 Sb. 01.01.1996
o2/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996 01.01.1996
o3/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
o4/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
o5/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 01.01.1996
o6/c84/1995 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny 01.01.1996
Přesunout nahoru