Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb. 18.01.1994
2/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu 18.01.1994
3/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb. 01.03.1994
4/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl 18.01.1994
5/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech 18.01.1994
6/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú. v. ČSR, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu č. 18/1986 Ú. v. ČSR, vyhlášky č. 72/1988 Sb., výnosu č. 443/1990 Sb. a vyhlášky č. 340/1992 Sb. 18.01.1994
7/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb. 20.01.1994
8/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb. 01.03.1994
9/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb. 01.03.1994
10/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních 20.01.1994
11/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků 20.01.1994
12/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem 01.03.1994
o1/c3/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele, a opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky 20.01.1994
o2/c3/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova pro banky a pojišťovny 01.01.1994
13/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu 24.01.1994
o1/c4/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 24.01.1994
14/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21. prosince 1993 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 25.01.1994
15/1994 Sb. Nařízení vlády o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb 25.01.1994
16/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb., nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 11/1993 Sb. 25.01.1994
o1/c5/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí 25.01.1994
r1/c5/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 167/1993 Sb. (úplném znění), v zákonu č. 307/1993 Sb., v zákonu č. 324/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v nařízení vlády č. 336/1993 Sb. 22.06.1993
o2/c5/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, a opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 01.01.1994
17/1994 Sb. Zákon České národní rady o Policii České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
18/1994 Sb. Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
19/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb. 04.02.1994
20/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti 07.02.1994
21/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami 07.02.1994
22/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. 09.02.1994
23/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli 09.02.1994
24/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky 09.02.1994
25/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům 01.03.1994
26/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb. a č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984 01.01.1994
27/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě 01.10.1992
28/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o zrušení vízové povinnosti 12.11.1993
29/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměnách v oblastech mládeže a tělovýchovy a sportu 01.12.1993
30/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o zrušení vízové povinnosti 12.12.1993
31/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 20.12.1993
32/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku 23.12.1993
o1/c10/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven 15.02.1994
o2/c10/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 15.02.1994
o3/c10/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování zdravotního zařízení 15.02.1994
33/1994 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti 18.02.1994
34/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 18.02.1994
35/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. ledna 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou 01.03.1994
36/1994 Sb. Vyhláška České národní banky o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují 01.03.1994
37/1994 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince 01.03.1994
o1/c12/1994 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za čtvrté čtvrtletí 1993 proti čtvrtému čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 291/1993 Sb., a nařízení vlády č. 244/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech 01.03.1994
r1/c12/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 295/1993 Sb. (úplném znění), v zákonu č. 323/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 11/1994 Sb. 01.01.1994
o2/c12/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k účtování cenových rozdílů při vypořádávání nároků oprávněných osob na majetku zemědělských družstev
o3/c12/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
38/1994 Sb. Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1994
39/1994 Sb. Zákon o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti 21.03.1994
40/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.04.1994
41/1994 Sb. Zákon o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních důchodů 01.04.1994
42/1994 Sb. Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 21.03.1994
43/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 21.03.1994
44/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách 21.03.1994
45/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 21.03.1994
46/1994 Sb. Zákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích 31.03.1994
47/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů 21.03.1994
48/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1994
49/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 21.03.1994
50/1994 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě 21.03.1994
51/1994 Sb. Nařízení vlády o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace 21.03.1994
52/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny 21.03.1994
53/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních 21.03.1994
o1/c15/1994 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí 21.03.1994
o2/c15/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994 21.03.1994
o3/c15/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank 21.03.1994
o4/c15/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven
54/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 01.04.1994
55/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o obchodní a ekonomické spolupráci 05.01.1994
56/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o obchodních a ekonomických vztazích 08.02.1994
57/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ústavě Světové poštovní unie a Závěrečnému protokolu, k Dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Druhému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Třetímu dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Čtvrtému dodatkovému protokolu k Ústavě Světové poštovní unie, k Světové poštovní úmluvě a Závěrečnému protokolu, jakož i ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie a dalším ujednáním, přijatým ve Washingtonu dne 14. prosince 1989 18.03.1993
58/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí a konzulárních úřadů 01.10.1993
59/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provozu hraničních celních přechodů na společných státních hranicích České republiky se Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou 01.01.1994
60/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností ze skončení služebních poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie a vojáků z povolání vojsk Ministerstva vnitra 14.01.1994
61/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb. a nařízení vlády č. 145/1993 Sb. 31.03.1994
62/1994 Sb. Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí 31.03.1994
63/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodně ekonomické dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky 25.02.1994
64/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 31/1994 Sb., o Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané ve Varšavě dne 24. června 1993 20.12.1993
o1/c18/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb. a opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 31.03.1994
o2/c18/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
65/1994 Sb. Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
66/1994 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 20 Kč 11.04.1994
67/1994 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta 20.04.1994
68/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin ze dne 2. prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě dne 10. listopadu 1972 a 23. října 1978 08.11.1981
o1/c20/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu o klasifikaci zaměstnání 11.04.1994
r1/c20/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 13/1994 Sb. 11.04.1994
o2/c20/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 11.04.1994
69/1994 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
70/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách 29.04.1994
71/1994 Sb. Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
72/1994 Sb. Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů) 01.05.1994
73/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot 29.04.1994
o1/c22/1994 Sb. Opatření Ministerstva kultury, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty 29.04.1994
74/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.06.1994
o1/c23/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se zrušují některá opatření vydaná podle §4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 29.04.1994
o2/c23/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 29.04.1994
o3/c23/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace 01.01.1994
o4/c23/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
75/1994 Sb. Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
76/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 288/1993 Sb. 29.04.1994
77/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách 29.04.1994
78/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů 29.04.1994
79/1994 Sb. Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád) 10.05.1994
80/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR) 24.04.1992
81/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o leteckých službách mezi a za jejich územími 01.12.1993
82/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky 11.02.1994
83/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Tádžikistán 11.02.1994
84/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci 17.03.1994
o1/c28/1994 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o změně usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 16. února 1994 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí 13.05.1994
o2/c28/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací 13.05.1994
o3/c28/1994 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky a grupy používané v Bankovním informačním systému v roce 1994 28.03.1994
85/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb. 01.06.1994
o1/c29/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,75% 17.05.1994
r1/c29/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 302/1993 Sb., v zákonu č. 315/1993 Sb., v zákonu č. 321/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v zákonu ČNR č. 75/1994 Sb. (úplném znění) 17.05.1994
86/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22. března 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb. 19.05.1994
87/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace 19.05.1994
88/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. a č. 300/1993 Sb. 19.05.1994
89/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů 19.05.1994
90/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. 19.05.1994
91/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.dubna 1994 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení části ustanovení § 102 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 557/1991 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb. 20.05.1994
o1/c31/1994 Sb. Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1994 20.05.1994
92/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě 24.05.1994
93/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na částečné zrušení obecně závazné vyhlášky obce Bludov, kterou byl přijat Domovní řád 24.05.1994
94/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny o ochraně majetku občanů a města a zabezpečení veřejného pořádku ve městě Bílině 24.05.1994
95/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města 24.05.1994
96/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem 24.05.1994
97/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi 24.05.1994
98/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb. 24.05.1994
99/1994 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb. 24.05.1994
100/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování 05.05.1992
101/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 27.05.1994
102/1994 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin 27.05.1994
103/1994 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vylodění spojenců v Normandii 01.06.1994
o1/c33/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994 27.05.1994
r1/c33/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 182/1993 Sb., v opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., v opatření České národní banky č. 21/1994 Sb., v zákonu č. 47/1994 Sb., v zákonu ČNR č. 75/1994 Sb. (úplném znění) a v nařízení vlády č. 79/1994 Sb. 27.05.1994
104/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace 27.05.1994
105/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace 27.05.1994
106/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Uzbekistán 10.09.1993
o1/c34/1994 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí 27.05.1994
o2/c34/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
107/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřičských a katastrálních orgánech 01.06.1994
108/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony 01.06.1994
109/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu vazby 03.06.1994
110/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody 03.06.1994
111/1994 Sb. Zákon o silniční dopravě 01.08.1994
112/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva národní rady č. 348/1992 Sb. 08.06.1994
113/1994 Sb. Zákon,kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. 08.06.1994
114/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č.96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb. 08.06.1994
115/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb. 08.06.1994
116/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1994
117/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 01.07.1994
118/1994 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
119/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení článku III odst. 6, článku IV odst. 1 a článku V odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10. prosince 1992 10.06.1994
120/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení části I odst. 4 a částí II, III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního odpadu a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14. prosince 1991 10.06.1994
121/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí 01.01.1993
122/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě 30.03.1993
123/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení seznamu smluv sjednaných mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Německou demokratickou republikou, které pozbyly platnosti sjednocením Německa dne 3. října 1990 03.10.1990
124/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem ekonomiky a financí Turkmenistánu 09.09.1993
125/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 1994, 1995 a 1996 19.04.1994
o1/c38/1994 Sb. Oznámení Ministerstva dopravy o vydání opatření o používání měrových jednotek při spojení letadlo - země a při koordinaci řízení letového provozu (L 5), opatření o poznávacích značkách civilních letadel (L 7) a opatření o civilní letecké telekomunikační službě, svazek I (L 10/I) - část I - Zařízení a systémy 01.07.1994
o2/c38/1994 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 2, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance 02.05.1994
126/1994 Sb. Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
127/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté v Bonnu dne 23. června 1979 01.11.1983
128/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 04.06.1994
129/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických k financování municipální infrastruktury 16.05.1994
130/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně 01.01.1994
r1/c40/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 113/1994 Sb. a ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1994 Sb. 17.06.1994
131/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24.května 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb. 21.06.1994
132/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. května 1994 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, a na zrušení §27 odst. 8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb. 24.06.1994
133/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společnému protokolu týkajícímu se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy 12.11.1977
o1/c42/1994 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům 24.06.1994
o2/c42/1994 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava
134/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1995
135/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách 29.06.1994
136/1994 Sb. Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, a o změně dalších zákonů 01.07.1994
137/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.07.1994
138/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče 01.07.1994
139/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče 01.07.1994
o1/c43/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 29.06.1994
140/1994 Sb. Zákon o sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
141/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1994 ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19. února 1991 15.07.1994
142/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku 15.07.1994
143/1994 Sb. Nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte 01.10.1994
144/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty 15.07.1994
145/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. 15.07.1994
146/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla 15.07.1994
147/1994 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně 03.08.1994
148/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, ze dne 25. ledna 1994 26.05.1994
o1/c45/1994 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.08.1994
r1/c45/1994 Sb. Redakční sdělení o doplnění nálezů Ústavního soudu České republiky č. 86/1994 Sb., č. 101/1994 Sb. a č. 132/1994 Sb 15.07.1994
o2/c45/1994 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.08.1994
149/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb. 15.07.1994
150/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky 15.07.1994
151/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 90/1994 Sb. 15.07.1994
152/1994 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů 20.07.1994
r1/c48/1994 Sb. Redakční sdělení o doplnění nálezu Ústavního soudu České republiky č. 141/1994 Sb. 20.07.1994
r2/c48/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 136/1994 Sb. a v opatření Ministerstva hospodářství uveřejněném v částce 31/1994 Sb. 20.07.1994
153/1994 Sb. Zákon o zpravodajských službách České republiky 30.07.1994
154/1994 Sb. Zákon o bezpečnostní informační službě 30.07.1994
155/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 01.08.1994
o1/c49/1994 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5% za první pololetí 1994 proti prvnímu pololetí 1993 a za druhé čtvrtletí 1994 proti druhému čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 27.07.1994
r1/c49/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 71/1994 Sb. 27.07.1994
156/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů 29.07.1994
157/1994 Sb. Zákon o státních vyznamenáních České republiky 29.07.1994
158/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb. 01.10.1994
159/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic 21.05.1994
160/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguayské východní republiky 07.07.1994
161/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.09.1994
162/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic 29.06.1994
163/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků 04.08.1994
o1/c51/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1999, 9,25% 03.08.1994
164/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. července 1994 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících 01.11.1994
165/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám 11.08.1994
o1/c52/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují účtové osnovy a postupy účtování pro banky a pojišťovny 11.08.1994
166/1994 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích 18.08.1994
167/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany 01.09.1994
168/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor 01.09.1994
169/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí a České národní banky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon 01.09.1994
170/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí, konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací 08.06.1994
o1/c53/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 18.08.1994
o2/c53/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
171/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv 31.08.1994
172/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce 22.02.1993
o1/c54/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání dodatku k opatření, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky - přílohy č. 2 (ostatní specifikovaný materiál) 01.08.1994
o2/c54/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
173/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů 08.09.1994
174/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 01.10.1994
175/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb. 14.09.1994
176/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29. října 1992 24.06.1994
177/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu České Velenice - Gmünd/Bleylebenstrasse, Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Chlum u Třeboně - Schlag, Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích Tábor, Veselí nad Lužnicí, České Budějovice, České Velenice, Gmünd, Schwarzenau a Sigmundsherberg, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Tábor - Sigmundsherberg a České Budějovice - Sigmundsherberg a Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích České Budějovice, Kaplice, Horní Dvořiště, Summerau, Freistadt a Linz-hlavní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími České Budějovice a Linz-hlavní nádraží 01.06.1994
o1/c56/1994 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 4, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí 05.08.1994
178/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů 01.11.1994
179/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23. srpna 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13. března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci 28.09.1994
180/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 10.08.1994
181/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic 29.06.1994
r1/c58/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu České republiky č. 35/1994 Sb. 28.09.1994
182/1994 Sb. Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky 01.10.1994
183/1994 Sb. Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995 01.12.1994
184/1994 Sb. Nařízení vlády o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích 30.09.1994
185/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace 30.09.1994
186/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České a Slovenské Federativní Republiky od Všeobecných podmínek specializace a kooperace výroby mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VPSK RVHP), přijatých v Moskvě dne 18. ledna 1979, vyhlášených pod č. 30/1980 Sb., a Všeobecných podmínek pro dodávky zboží mezi organizacemi členských států Rady vzájemné hospodářské pomoci (VDP RVHP 1968/1988), přijatých v Moskvě dne 11. října 1988, vyhlášených pod č. 101/1989 Sb. 16.12.1993
o1/c59/1994 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.10.1994
r1/c59/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 175/1994 Sb. 30.09.1994
o2/c59/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
187/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se provádí zákon o silniční dopravě 07.10.1994
188/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 07.10.1994
o1/c60/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994 07.10.1994
189/1994 Sb. Zákon o vyšších soudních úřednících 01.01.1995
190/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky 27.10.1994
191/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb. 27.10.1994
192/1994 Sb. Zákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách 01.01.1995
193/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb. 27.10.1994
194/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4. října 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994 o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy 27.10.1994
195/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení 27.10.1994
196/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech 27.10.1994
197/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb. 27.10.1994
198/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic 28.07.1994
r1/c61/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 178/1994 Sb. 27.10.1994
199/1994 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek 01.01.1995
200/1994 Sb. Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 01.01.1995
201/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti 29.09.1994
202/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Albánské republiky o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice 12.08.1994
203/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb. 01.01.1995
204/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků 01.01.1995
205/1994 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994 01.12.1994
206/1994 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí 30.11.1994
207/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst. 3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. 11.11.1994
208/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o ochraně netopýrů v Evropě, přijaté v Londýně dne 4. prosince 1991 16.01.1994
209/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu o přístupu České republiky ke Všeobecné dohodě o clech a obchodu (GATT) ze dne 30. října 1947 15.04.1993
210/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro státní občany České a Slovenské Federativní Republiky a Vietnamské socialistické republiky držitele diplomatických a služebních pasů 09.08.1992
o1/c64/1994 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5% za první až třetí čtvrtletí 1994 proti prvnímu až třetímu čtvrtletí 1993, za druhé až třetí čtvrtletí 1994 proti druhému až třetímu čtvrtletí 1993 a za třetí čtvrtletí 1994 proti třetímu čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 11.11.1994
211/1994 Sb. Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
212/1994 Sb. Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
213/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech 15.11.1994
214/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. října 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy - (§ 68, 69, 72, 73, 73a), s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5), - a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů 01.03.1995
215/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (z roku 1979) o dlouhodobém financování Kooperativního programu pro monitorování a vyhodnocování dálkového šíření látek znečišťujících ovzduší v Evropě (EMEP) 28.01.1988
o1/c66/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek 01.07.1995
o2/c66/1994 Sb. Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,45 % 18.11.1994
o3/c66/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 18.11.1994
216/1994 Sb. Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů 01.01.1995
217/1994 Sb. Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce 01.12.1994
218/1994 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů 30.11.1994
219/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem 01.01.1995
220/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí o způsobu a rozsahu prodeje vybraných druhů zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní některým osobám 01.01.1995
221/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami 01.07.1994
o1/c67/1994 Sb. Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.12.1994
222/1994 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci 01.01.1995
223/1994 Sb. Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb. 01.01.1995
224/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 177/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb. 06.12.1994
225/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady 06.12.1994
226/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé a protokolů k ní 01.03.1992
227/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se ryb 22.09.1994
228/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Litevské republiky 21.07.1994
o1/c68/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví 01.01.1995
229/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko 26.08.1994
230/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky 24.10.1994
o1/c70/1994 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995 15.12.1994
231/1994 Sb. Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9. listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1. prosince 1993, ve znění změn a doplňků 15.12.1994
232/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše 15.12.1994
233/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky 15.12.1994
234/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb. 15.12.1994
235/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb. 01.01.1995
236/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států amerických týkající se obchodu s textilem, sjednané výměnou nót dne 25. června a 3. a 22. července 1986 a prodloužené Pamětním zápisem podepsaným mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických dne 28. května 1993 22.07.1986
237/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech 01.12.1994
238/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Maďarské republiky od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 30/1979 Sb., a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 49/1979 Sb. 01.01.1994
239/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů 09.08.1994
240/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/94 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se úprav Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb. 25.06.1994
o1/c71/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví příloha k účetnímu výkazu Výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Úč RO 2-04) 15.12.1994
o2/c71/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele 15.12.1994
o3/c71/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění vykazování zůstatků účtů v rozvaze účetních jednotek při obchodování s cennými papíry 01.01.1995
241/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předdpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1995
242/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb. 01.01.1995
243/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb. 01.01.1995
244/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 30.12.1994
245/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče 01.01.1995
246/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb. 01.01.1995
247/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 01.01.1995
248/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1995
249/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 30.12.1994
250/1994 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou 18.02.1993
o1/c72/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele 01.01.1995
o2/c72/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30. 6. 1994 pro politické strany a politická hnutí účtující v soustavě jednoduchého účetnictví 30.12.1994
o3/c72/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, jímž se stanoví část obsahu „Přílohy“, která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví 30.12.1994
o4/c72/1994 Sb. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
251/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů 01.01.1995
252/1994 Sb. Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích 01.04.1995
253/1994 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 01.04.1995
254/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů 31.12.1994
255/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů 01.01.1995
256/1994 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. 30.12.1994
257/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků 30.12.1994
258/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1995
259/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1995
260/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1995
261/1994 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství 30.12.1994
262/1994 Sb. Nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích 01.01.1995
263/1994 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 30.12.1994
264/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v zařízeních sociální péče 30.12.1994
265/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník) 01.01.1995
266/1994 Sb. Zákon o dráhách 01.01.1995
267/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník 01.01.1995
268/1994 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995 01.01.1995
269/1994 Sb. Zákon o Rejstříku trestů 01.01.1995
270/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady 31.12.1994
o1/c80/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1994 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných 30.12.1994
r1/c80/1994 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 222/1994 Sb. 30.12.1994
o2/c80/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1994 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných 30.12.1994
271/1994 Sb. Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ropovod Ingolstadt 30.12.1994
272/1994 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb. 01.01.1995
o1/c81/1994 Sb. Opatření České národní banky, kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí 30.12.1994
o2/c81/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele 01.01.1995
o3/c81/1994 Sb. Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky 01.01.1995
273/1994 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb. 01.01.1995
274/1994 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 7. prosince 1994 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. prosince 1994 30.12.1994
275/1994 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolámí autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. 01.01.1995
276/1994 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 8. prosince 1994 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. prosince 1994 30.12.1994
Přesunout nahoru