Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Číslo Název předpisu Účinnost od
1/1993 Sb. Ústava České republiky 01.01.1993
2/1993 Sb. Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky 01.01.1993
3/1993 Sb. Zákon České národní rady o státních symbolech České republiky 01.01.1993
4/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 31.12.1992
5/1993 Sb. Usnesení České národní rady k přijetí ústavního zákona České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 31.12.1992
6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance 01.01.1993
7/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů 01.01.1993
8/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb. 31.12.1992
9/1993 Sb. Zákon České národní rady o Českých dráhách 01.01.1993
10/1993 Sb. Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů 01.01.1993
11/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb. 01.01.1993
12/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí 01.01.1993
13/1993 Sb. Celní zákon 01.01.1993
14/1993 Sb. Zákon České národní rady o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví 01.01.1993
15/1993 Sb. Zákon České národní rady o Armádě České republiky a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů 01.01.1993
16/1993 Sb. Zákon České národní rady o dani silniční 01.01.1993
17/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. 01.01.1993
18/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí 01.01.1993
o1/c6/1993 Sb. Opatření ministerstva financí České republiky na úseku notářských poplatků 01.01.1993
o2/c6/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně
19/1993 Sb. Zákon České národní rady o orgánech státní správy České republiky v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů 01.01.1993
20/1993 Sb. Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví 01.01.1993
21/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se provádějí další opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky 01.01.1993
22/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 412/1991 Sb., o kárné odpovědnosti soudců 01.01.1993
23/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb. 01.01.1993
24/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 01.01.1993
25/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 01.01.1993
26/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňují některé zákony v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti, a o opatřeních s tím souvisejících 01.01.1993
27/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 235/1990 Sb., kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku 01.01.1993
28/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1993
29/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady o některých dalších opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 01.01.1993
30/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o změnách některých prováděcích předpisů v nemocenském a sociálním zabezpečení 01.01.1993
31/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení 01.01.1993
32/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 428/1992 Sb., o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby 01.01.1993
33/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se doplňuje výnos ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky 01.01.1993
34/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos Rozpočtová skladba 01.01.1993
35/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 01.01.1993
36/1993 Sb. Zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání 30.12.1992
37/1993 Sb. Zákon České národní rady o změnách v nemocenském a sociálním zabezpečení a některých pracovněprávních předpisů 01.01.1993
38/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech 31.12.1992
39/1993 Sb. Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku 31.12.1992
40/1993 Sb. Zákon České národní rady o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 01.01.1993
41/1993 Sb. Zákon České národní rady o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady 01.01.1993
42/1993 Sb. Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 249/1990 Sb., zákona ČNR č. 97/1991 Sb. a zákona ČNR č. 280/1991 Sb. 01.01.1993
43/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí 31.12.1992
44/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty 31.12.1992
45/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb. 31.12.1992
46/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, ve znění vyhlášky č. 289/1992 Sb. 18.01.1993
47/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví územní působnost celních úřadů a průběh hranice celního pohraničního pásma ve vnitrozemí 18.01.1993
48/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování 01.03.1993
49/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení 22.01.1993
50/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění 29.01.1993
51/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky o způsobu finančního vypořádání za nájem pozemků přidělených pozemkovým úřadem 29.01.1993
52/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňují vyhlášky ministerstva vnitra ve věcech vedení matrik, užívání a změny jména a užívání státního znaku a vlajky 29.01.1993
r1/c15/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 633/1992 Sb., v ústavním zákonu ČNR č. 4/1993 Sb. a v zákonu ČNR č. 26/1993 Sb. 29.01.1993
53/1993 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení 29.01.1993
54/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravednosti, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb. a vyhlášky č. 76/1981 Sb. 29.01.1993
55/1993 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků 01.02.1993
o1/c16/1993 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.02.1993
r1/c16/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 19/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 540/1992 Sb. 29.01.1993
56/1993 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. února 1993 03.02.1993
57/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 20/1992 Sb., kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby 03.02.1993
58/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 342/1991 Sb. 03.02.1993
59/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 44/1993 Sb., o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty 03.02.1993
60/1993 Sb. Zákon o oddělení měny 03.02.1993
61/1993 Sb. Nařízení vlády k provedení zákona o oddělení měny 03.02.1993
62/1993 Sb. Vyhláška České národní banky, kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny 03.02.1993
63/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč 03.02.1993
64/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.02.1993
65/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu 08.02.1993
66/1993 Sb. Opatření České národní banky k postupu při provádění úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací dle Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 08.02.1993
67/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii 01.03.1993
68/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy 15.02.1993
69/1993 Sb. Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
70/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani silniční 15.02.1993
71/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů 15.02.1993
72/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození na úseku soudních poplatků 19.02.1993
73/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku 19.02.1993
74/1993 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 390/1992 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic 19.02.1993
75/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny 18.12.1992
76/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci 22.04.1992
o1/c21/1993 Sb. Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, 10. července 1992 a 10. listopadu 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 19.02.1993
o2/c21/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro předkládání údajů účetní závěrky pro rozpočtové a příspěvkové organizace 19.02.1993
o3/c21/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým převzalo opatření vydaná federálním ministerstvem financí podle § 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 01.01.1993
77/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů 10.03.1993
78/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se stanoví sídla a územní působnost zeměměřických a katastrálních inspektorátů a katastrálních úřadů 25.02.1993
79/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku 30.12.1992
80/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti 04.02.1993
o1/c22/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby 01.01.1993
r1/c22/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 68/1993 Sb 15.02.1993
o2/c22/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví účetních jednotek na území České republiky v souvislosti s oddělením měny České republiky od československé měny 08.02.1993
o3/c22/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
81/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima 01.03.1993
82/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče 01.03.1993
83/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o stravování v zařízeních sociální péče 01.03.1993
84/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, a některé navazující zákony 01.03.1993
85/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby 01.03.1993
86/1993 Sb. Nařízení vlády o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností 01.03.1993
87/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o makléřské zkoušce 01.03.1993
88/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů 01.03.1993
o1/c24/1993 Sb. Oznámení ministerstva hospodářství o vydání opatření vlády k zabezpečení realizace nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace, v podmínkách České republiky 01.03.1993
89/1993 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech 15.03.1993
90/1993 Sb. Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
91/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách 01.04.1993
o1/c25/1993 Sb. Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 05.03.1993
92/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona 16.03.1993
93/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla 16.03.1993
94/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o stanovení nepreferenčního původu zboží 16.03.1993
95/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 01.12.1992
96/1993 Sb. Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. 01.04.1993
97/1993 Sb. Zákon o působnosti Správy státních hmotných rezerv 15.03.1993
98/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o některých osvobozeních a poplatkových úlevách na úseku správních poplatků 15.03.1993
o1/c27/1993 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.04.1993
o2/c27/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o emisních podmínkách emise státních dluhopisů
99/1993 Sb. Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1993 a 1994 19.03.1993
100/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů 19.03.1993
101/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 Kč vzoru 1993 a o ukončení platnosti mincí po 1 haléři a po 5 haléřích československé měny a jejich výměně 01.04.1993
102/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic 30.12.1992
103/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 69/1992 Sb. 26.03.1993
104/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací lesního hospodářství ve vlastnictví státu 26.03.1993
105/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984 01.10.1992
o1/c29/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 26.03.1993
106/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas se zřízením stavební spořitelny 01.04.1993
107/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 haléřích československé měny a jejich výměně 01.05.1993
108/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 20 haléřích československé měny a jejich výměně 01.05.1993
109/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 50 haléřích vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích československé měny a jejich výměně 01.05.1993
110/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a bankovek po 10 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
111/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně 01.05.1993
112/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 01.05.1993
113/1993 Sb. Zákon o Fondu dětí a mládeže 08.04.1993
114/1993 Sb. Zákon o Kanceláři prezidenta republiky 08.04.1993
115/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 15.04.1993
116/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů 21.06.1992
o1/c31/1993 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.05.1993
o2/c31/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 08.04.1993
117/1993 Sb. Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
118/1993 Sb. Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky 15.04.1993
119/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se stanoví důvody usmrcení zvířete 15.04.1993
120/1993 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 56/1982 Sb., kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů 15.04.1993
121/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 01.05.1993
122/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání 16.04.1993
123/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb. 16.04.1993
124/1993 Sb. Zákon České národní rady o přestupcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 22.04.1993
126/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 28.04.1993
127/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zrušují některé pracovněprávní předpisy 01.05.1993
128/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o občanských průkazech 01.05.1993
129/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů 01.05.1993
130/1993 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se doplňuje vyhláška č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb 30.04.1993
131/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci orgánů přípravného řízení trestního 22.02.1993
132/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zřízení celních přechodů na společných státních hranicích 30.03.1993
o1/c37/1993 Sb. Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí 30.04.1993
o2/c37/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
133/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb. 12.05.1993
134/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb. 12.05.1993
135/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě 01.06.1993
136/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních 12.05.1993
137/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky 12.05.1993
138/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu 15.05.1993
139/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušuje výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky o hospodaření s drahými kovy ve stomatologické péči v ústavech národního zdraví a dalších zdravotnických organizacích 12.05.1993
140/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní a mění se výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 12/1979 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se prohlašují další přírodní zdroje minerálních vod za přírodní léčivé zdroje a přírodní minerální vody stolní 12.05.1993
141/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 1 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 1 Kčs a jejich výměně 01.06.1993
142/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 2 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 2 Kčs a jejich výměně 01.06.1993
143/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání mincí po 5 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 5 Kčs a jejich výměně 01.06.1993
o1/c38/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření o úvěrové angažovanosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank 01.06.1993
r1/c38/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 542/1991 Sb., v zákonu ČNR č. 440/1992 Sb., v zákonu č. 512/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 10/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 13/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 16/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 35/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 36/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 37/1993 Sb., v zákonu č. 114/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 125/1993 Sb. 12.05.1993
144/1993 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o sjednávání mezinárodních smluv 04.06.1993
145/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb. 20.05.1993
146/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů 20.05.1993
147/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972
148/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a ve Slovenské republice 01.01.1993
149/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti 01.01.1993
150/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném postupu v otázkách pobytu cizinců ze třetích států na území České republiky a na území Slovenské republiky 01.01.1993
151/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti telekomunikačních služeb ministerstev vnitra a šifrové služby 01.01.1993
152/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody vlády České republiky a vlády Slovenské republiky o společném postupu při přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů ze státních orgánů a státních organizací České a Slovenské Federativní Republiky v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 22.02.1993
153/1993 Sb. Oznámení ministerstva zemědělství o vydání výnosu, kterým se stanoví kvalifikační předpoklady odborných lesních hospodářů 20.05.1993
o1/c39/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů ve znění 10. decenální revize 01.01.1994
154/1993 Sb. Nařízení vlády o zvýšení některých sociálních dávek 27.05.1993
155/1993 Sb. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 467/1992 Sb., o zdravotní péči poskytované za úhradu 01.06.1993
156/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archívních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti 01.01.1993
o1/c40/1993 Sb. Opatření ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1993 27.05.1993
o2/c40/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
157/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů 01.06.1993
158/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč, ukončení platnosti bankovek po 100 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 01.06.1993
159/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně 01.07.1993
o1/c41/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého účetnictví na podvojné účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací, a opatření, kterým se stanoví postup přechodu z podvojného účetnictví na jednoduché účetnictví politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací 12.05.1993
o2/c41/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993 30.04.1993
o1/c42/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňují doplňky a změny programu statistických zjišťování na rok 1993 uveřejněného ve Sbírce zákonů v částce 114/1992 04.06.1993
160/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony 01.07.1993
161/1993 Sb. Zákon o změnách ve všeobecném zdravotním pojištění a o změnách a doplnění některých dalších zákonů 01.07.1993
162/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání 01.07.1993
163/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb. a zákona č. 67/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb. 01.07.1993
164/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě 01.07.1993
165/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. 22.06.1993
166/1993 Sb. Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu 01.07.1993
167/1993 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
168/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. 22.06.1993
169/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb. 22.06.1993
170/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 473/1992 Sb. 22.06.1993
171/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád 01.09.1993
172/1993 Sb. Zákon o vydání státních dluhopisů ke krytí schodku státního rozpočtu České republiky za rok 1992 a ke krytí schodku některých závazků České republiky souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 22.06.1993
173/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky 15.03.1993
o1/c44/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení číselníku zemí 01.07.1993
o2/c44/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k doplnění Jednotného třídění základních prostředků 01.07.1993
o3/c44/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele 22.06.1993
174/1993 Sb. Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodnění za poškození zdraví nebo smrt v souvislosti s pomocí poskytnutou Policii České republiky nebo obecní policii 29.06.1993
175/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky 29.06.1993
176/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu 01.01.1994
177/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení 01.07.1993
178/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. 01.07.1993
179/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o zrušení vízové povinnosti 03.06.1993
180/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci 26.11.1992
181/1993 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků 01.07.1993
o1/c45/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 29.06.1993
182/1993 Sb. Zákon o Ústavním soudu 01.07.1993
183/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb. 01.07.1993
184/1993 Sb. Opatření České národní banky, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu 29.06.1993
r1/c46/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 171/1993 Sb. 29.06.1993
185/1993 Sb. Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách) 01.08.1993
186/1993 Sb. Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 01.07.1993
187/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic 19.12.1992
188/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů 29.07.1993
189/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., zákona České národní rady č. 166/1992 Sb., zákona České národní rady č. 516/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 10/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 468/1991 Sb. a zákona č. 68/1993 Sb. 15.07.1993
190/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb. a zákona č. 134/1993 Sb., zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb. a zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. 15.07.1993
191/1993 Sb. Nařízení vlády o úpravě náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání 15.07.1993
192/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o kolkových známkách 15.07.1993
193/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu 15.07.1993
194/1993 Sb. Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. 01.09.1993
o1/c48/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při konkurzu a vyrovnání
r1/c48/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 88/1993 Sb. 01.03.1993
o2/c48/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce 15.07.1993
o3/c48/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
o4/c48/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, jímž se stanoví limity pro krátkou korunovou pozici bank
195/1993 Sb. Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
o1/c49/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o vydání opatření, kterým se stanoví resortní údaje kapitoly 728 sledované v odd. IV účetního výkazu Úč RO 2-04 28.07.1993
r1/c49/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v opatření uveřejněném v částce 40/1993 Sb. 28.07.1993
o2/c49/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky, grupy a převodníky používané při vytváření a využívání datových základen pro Bankovní informační systém v roce 1993 15.07.1993
196/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb. 01.08.1993
197/1993 Sb. Zákon o jednorázovém přídavku na nezaopatřené děti 29.07.1993
198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu 01.08.1993
199/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních 01.08.1993
200/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi ministerstvem financí České republiky a ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti 26.06.1993
201/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích 23.11.1992
202/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky pro oblast zdravotní péče 01.01.1993
203/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání 01.01.1993
204/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/93 (C),Rozhodnutí č. 1/94 a Rozhodnutí č. 1/95 Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství 01.06.1993
205/1993 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na vedení provozní evidence velkých a středních zdrojů znečišťování a rozsah dalších údajů poskytovaných jejich provozovateli orgánům ochrany ovzduší 06.08.1993
206/1993 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv k přímému spalování a jejich prodej 06.08.1993
207/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o osvobození od daně z převodu nemovitostí při převodech některých nemovitostí na obce a na okresní úřady 06.08.1993
208/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků 22.04.1954
209/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o právní pomoci poskytované justičními orgány a o úpravě některých právních vztahů v občanských a trestních věcech 05.04.1993
o1/c52/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky
210/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb. a zákona č. 544/1992 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb. a zákona č. 282/1992 Sb., a mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem 13.08.1993
211/1993 Sb. Zákon o zákazu výroby, dovozu a užívání látek poškozujících nebo ohrožujících ozónovou vrstvu Země a výrobků takové látky obsahujících 13.08.1993
212/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1993 Sb., o Českých dráhách 13.08.1993
213/1993 Sb. Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění zákona č. 27/1984 Sb. 13.08.1993
214/1993 Sb. Zákon o označování některých cestovních dokladů a o zkrácení doby jejich platnosti v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky 12.10.1993
215/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) 13.08.1993
216/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách 20.09.1993
217/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 13.08.1993
218/1993 Sb. Zákon České národní rady o Českých dráhách (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ze dne 9. července 1993 č. 212/1993 Sb.)
219/1993 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť 01.09.1993
220/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi ministerstvem dopravy České republiky a ministerstvem dopravy, spojů a veřejných prací Slovenské republiky o spolupráci v oblastech vnitrozemské plavby, námořní plavby, silniční dopravy a pozemních komunikací 11.03.1993
o1/c53/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se stanoví statistické ukazatele Tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a zboží a Změna stavu nedokončené výroby ke konci čtvrtletí proti jeho počátku a způsob jejich získávání 13.08.1993
o2/c53/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje doplněk programu statistických zjišťování na rok 1993 13.08.1993
o3/c53/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření ministerstva financí pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací 13.08.1993
o4/c53/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování při obchodování s cennými papíry 13.08.1993
221/1993 Sb. Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)
222/1993 Sb. Nařízení vlády o vydávání a použití investičních kupónů 17.08.1993
223/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o hracích přístrojích 01.01.1994
224/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní osobní silniční dopravě 19.07.1993
o1/c54/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 17.08.1993
225/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 291/1991 Sb., o základní škole 01.09.1993
226/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč 15.09.1993
227/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném zaměstnávání občanů 03.05.1993
228/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 03.05.1993
229/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o generálním vymezení společných státních hranic 03.05.1993
230/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o osobních dokladech, cestovních dokladech, řidičských dokladech a evidenci vozidel 03.05.1993
r1/c55/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb ve sděleních ministerstva zahraničních věcí č. 64/1993 Sb., č. 65/1993 Sb. a č. 80/1993 Sb.
231/1993 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 69/1991 Sb., kterou se provádí zákon o metrologii 03.09.1993
232/1993 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření č. 585/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů 03.09.1993
233/1993 Sb. Vyhláška ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 101/1988 Sb., o certifikaci výrobků 03.09.1993
234/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích 03.05.1993
235/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci 01.07.1993
o1/c56/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob rozpočtování a účtování daně z přidané hodnoty v případě plátců, kterými jsou rozpočtové organizace nebo obce 03.09.1993
o2/c56/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování automatizovaně předkládaných výkazů bank a poboček zahraničních bank České národní bance v roce 1993 20.08.1993
236/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 10.09.1993
237/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 03.05.1993
o1/c57/1993 Sb. Opatření ministerstva financí, kterým se stanoví změna emisních podmínek rehabilitačních dluhopisů vydaných podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, a nařízení vlády ČSFR č. 532/1990 Sb. 10.09.1993
238/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o daních z příjmů stanoví zařízení na výrobu biologicky rozložitelných látek 15.09.1993
239/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob vyhlášení a provedení dražby zemědělského majetku 15.09.1993
240/1993 Sb. Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
241/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 354/1991 Sb., o středních školách, ve znění vyhlášky č. 187/1992 Sb. 24.09.1993
242/1993 Sb. Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o racionálním využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem 24.09.1993
o1/c60/1993 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.10.1993
o2/c60/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
243/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba dovozního cla pro zboží určené ke zpracovatelským operacím a podmínky jejího uplatnění 01.10.1993
244/1993 Sb. Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech 01.10.1993
o1/c61/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí, kterým se stanoví obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele 01.10.1993
245/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým předškolním zařízením a soukromým školským zařízením 08.10.1993
246/1993 Sb. Nařízení vlády o ukončení omezení placení v hotovosti 08.10.1993
247/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí 08.10.1993
248/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství o zakládání a obnovování lesních porostů 08.10.1993
249/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 18.12.1992
250/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci 26.08.1993
251/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemných dodávkách zboží v roce 1993 26.08.1993
252/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemných vztazích a zásadách spolupráce v zemědělství, potravinářství, lesním a vodním hospodářství v podmínkách celní unie 01.01.1993
253/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daně dědické a darovací 01.07.1993
254/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uspořádání některých vztahů v devizové oblasti po zániku federace 01.01.1993
255/1993 Sb. Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1993 a o zvýšení důchodů přiznaných v roce 1994 01.11.1993
256/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně 14.10.1993
257/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku 01.07.1993
258/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 09.09.1993
259/1993 Sb. Opatření České národní banky o rozšíření úhrad ve volně směnitelných měnách u reexportních operací na základě Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou 14.10.1993
r1/c63/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/1993 Sb. 14.10.1993
260/1993 Sb. Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
261/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k prvnímu výročí schválení Ústavy České republiky 15.12.1993
262/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hospodářské, průmyslové, technické a technologické spolupráci 01.10.1993
r1/c64/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 160/1993 Sb. 21.10.1993
263/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami 26.10.1993
264/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí 26.10.1993
265/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci 22.09.1993
266/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.11.1993
267/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí 01.11.1993
268/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví způsob tvorby a použití fondů resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven 01.11.1993
269/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky tvorby a užití rezervního fondu Všeobecné zdravotní pojišťovny 01.11.1993
270/1993 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování 04.11.1993
271/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o obchodních a ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci 23.09.1993
272/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky 11.11.1993
273/1993 Sb. Zákon o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů 11.11.1993
274/1993 Sb. Vyhláška ministerstva obrany o stanovení výše náhrad nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení 11.11.1993
275/1993 Sb. Vyhláška ministerstva obrany, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce organizací vojenských lesů a statků 11.11.1993
276/1993 Sb. Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování 11.11.1993
277/1993 Sb. Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o doplnění vyhlášky Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 11.11.1993
o1/c68/1993 Sb. Opatření ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb. a opatření ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně 11.11.1993
278/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 33/1992 Sb. 18.11.1993
279/1993 Sb. Vyhláška ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky č. 41/1992 Sb., kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší 18.11.1993
280/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně-ekonomické a vědeckotechnické spolupráci 10.09.1993
281/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně-ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky 13.09.1993
282/1993 Sb. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné bankami 18.11.1993
o1/c69/1993 Sb. Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen za třetí čtvrtletí 1993 proti třetímu čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 18.11.1993
o2/c69/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce 01.01.1994
o3/c69/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1994 18.11.1993
o4/c69/1993 Sb. Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
o1/c70/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1994 26.11.1993
283/1993 Sb. Zákon o státním zastupitelství 01.01.1994
284/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb. 01.01.1994
285/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
286/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 459/1992 Sb. a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 600/1992 Sb. 29.11.1993
287/1993 Sb. Zákon o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost 01.12.1993
288/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, a nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády České republiky č. 43/1993 Sb. 01.12.1993
289/1993 Sb. Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5000 Kč 01.12.1993
o1/c72/1993 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách 01.12.1993
290/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích 01.01.1994
291/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se doplňuje nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 01.12.1993
r1/c73/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 87/1993 Sb. 01.03.1993
292/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích 01.01.1994
293/1993 Sb. Zákon o výkonu vazby 01.01.1994
294/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
295/1993 Sb. Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
296/1993 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
297/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o prodeji zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a prodeji vybraných výrobků za ceny bez spotřebních daní v souvislosti s přestupem státní hranice 14.12.1993
298/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní 01.01.1994
299/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně 01.01.1994
r1/c75/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v občanském soudním řádu (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 240/1993 Sb. 14.12.1993
300/1993 Sb. Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. 01.01.1994
301/1993 Sb. Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se mění výnos ministerstva vnitra České republiky ze dne 11. srpna 1992 č. j. HČ-515/2-92 o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby (č. 428/1992 Sb.) 23.12.1993
o1/c76/1993 Sb. Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance 01.01.1994
302/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní 01.01.1994
303/1993 Sb. Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících 01.01.1994
304/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb. 01.01.1994
305/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb. 01.01.1994
306/1993 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb. 23.12.1993
o1/c77/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností 01.01.1994
307/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 01.01.1994
308/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
309/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
310/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních 01.01.1994
311/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
312/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
313/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
314/1993 Sb. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce 01.01.1994
o1/c78/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti ministerstva obrany, ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky 01.01.1994
r1/c78/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 283/1993 Sb. a ve sdělení ministerstva zahraničních věcí č. 281/1993 Sb. 23.12.1993
315/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb. 01.01.1994
316/1993 Sb. Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 527/1992 Sb., o Bezpečnostní informační službě České republiky 30.12.1993
317/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících 01.01.1994
318/1993 Sb. Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb. 01.01.1994
319/1993 Sb. Zákon o příspěvku na nájemné 01.01.1994
320/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví 01.01.1994
321/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb. 01.01.1994
322/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb. 01.01.1994
o1/c80/1993 Sb. Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění program statistických zjišťování na rok 1993 30.12.1993
323/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb. 01.01.1994
r1/c81/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 157/1993 Sb. 30.12.1993
324/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 01.01.1994
325/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb. 01.01.1994
326/1993 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie 01.01.1994
327/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. 01.01.1994
328/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Kazašské republiky 13.09.1993
329/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Zadní Zvonková - Schůneben, o zřízení předsunutého pohraničního odbavovacího českého stanoviště na hraničním přechodu Přední Výtoň - Guglwald, o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Poštorná - Reintal a o zřízení předsunutého rakouského pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu Hnanice - Mitterretzbach 01.11.1993
330/1993 Sb. Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o dočasném oprávnění k podnikání fyzických a právnických osob, které podnikají na území druhé republiky po 31. prosinci 1992 03.12.1993
331/1993 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů 01.01.1994
332/1993 Sb. Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z binotovaných půdně ekologických jednotek 01.01.1994
o1/c83/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných 31.12.1993
o2/c83/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s platností od 1. ledna 1994 01.01.1994
o3/c83/1993 Sb. Oznámení ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1993 u ústředních úřadů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných
333/1993 Sb. Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci 31.12.1993
334/1993 Sb. Nařízení vlády o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti 31.12.1993
335/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník 01.01.1994
336/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky 01.02.1994
337/1993 Sb. Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky 01.01.1994
o1/c85/1993 Sb. Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách 01.01.1994
r1/c85/1993 Sb. Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 283/1993 Sb. 01.01.1994
Přesunout nahoru